SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 26. května 2018

Home » » Recenze/review - GRUESOME - Twisted Prayers (2018)

Recenze/review - GRUESOME - Twisted Prayers (2018)


GRUESOME - Twisted Prayers
CD 2018, Relapse Records

for english please scroll down

Chodil jsem za tou vysokou hubenou postavou již dlouhou dobu. Jak se jmenuješ? Odkud pocházíš? Kdo tě za mnou poslal? Proč si mým stínem? Proč se cítím v tvé přítomnosti jako podchlazený? Ani neodhrnula svoji kápi. Tušil jsem, že má ve tváři úšklebek. Představoval jsem si, jak se na mě usmívá. Byla tak krásná a přitažlivá. Má vlastní smrt.

Potkal jsem ji znovu i při poslechu nové desky amerických death metalistů GRUESOME. Pravověrných válečníků, kteří se zhlédli hlavně v tvorbě slovutných DEATH. Přidejme samozřejmě i inspiraci třeba takovými POSSESSED, MASTER, PESTILENCE, OBITUARY. Jedná se přesně o ten dřevní smrtící kov, který buď milujete nebo nesnášíte. Přiznám se bez mučení, že letošní počin je první, který mi od této smečky pronikl do krve. Předchozí desky se mnou toho příliš nedělaly.

"Twisted Prayers" je samozřejmě odkazem ze starých časů, ke kterému můžete mít sto připomínek k nepůvodnosti. Jenže když oni vše předkládají pánové a dáma s takovým nadšením, že jsem zkrátka podlehl. Opravdový reálný zvuk, smrdutý feeling, pravost, ryzost, prašivina. To jsou všechno atributy, které podle mě dělají z obyčejných desek ty skvělé. Nepřemýšlím o tom, že už jsem všechno dávno slyšel, neřeším zbytečnosti. Hodím si nohy nahoru, otevřu pivko a jen si tak poslouchám. Nečekám zázraky a dostávám desku na pohodu, která pobaví, zaujme a abych pravdu řekl, tak mě v závěru pohltí víc než stovky dnes protěžovaných "umělých" kapel. GRUESOME vám nic nenutí, jsou pevní ve svých základech, produkčně velmi dobře ošetřeni, s krásným obalem. Řekněte mi, co víc si můžu přát? Ano, odpracovali si to u mě, oddřeli, přesvědčili mě na svoji stranu. Nepřemýšlím proč, zkrátka si novinku moc užívám. O to kdysi v metalu šlo ne? Nemám pravdu? Pravý, ryzí death metal, který je velmi dobře zahraný! Velmi dobře!

Asphyx says:

I have been behind this tall, thin figure for a long time. What is your name? Where do you come from? Who sent you to me? Why are you my shadow? Why do I feel in your presence as subcooling? She did not take off her hood. I knew she had grimaces on her face. I imagined how she was smiling at me. She was so beautiful and attractive. My own death. I met her again while listening to the new album of US death metallers GRUESOME.

Orthodox warriors who have been inspired mainly in the creation of the famous DEATH. Of course, add inspiration such as POSSESSED, MASTER, PESTILENCE, OBITUARY. This is exactly the old school lethal metal you either love or hate. I admit without torture that this year's performance of this band is the first which get into my blood. The previous albums did not do much with me.

"Twisted Prayers" is, of course, a legacy of old times, to which you can have a hundred remarks of uneducation. But when they are all presented by gentlemen and lady with such enthusiasm that I just succumbed. True real sound, smelly feeling, authenticity, purity,. These are all the attributes that, in my opinion, make the great ones the perfect ones. I do not think I've heard everything before, I'm not dealing with futility. I lay my feet up, open the beer and just listen. I do not expect miracles and I get a playlist for fun that will entertain and delight, and to be honest, so I will absorb more than hundreds of nowadays favored "artificial" bands. GRUESOME does not force you, they are firm in their roots, production is very well treated, with a beautiful cover. Tell me, what more can I wish for? Yes, they worked, they took off, they persuaded me to their side. I do not think why, I just enjoy the new album. This is the most important about the m etal. Am I not right? True, pure death metal, which is very well played! Very good!

tracklist:

1. Inhumane 
2. A Waste of Life 
3. Fate 
4. Lethal Legacy 
5. Fatal Illusions 
6. Crusade of Brutality 
7. At Death´s Door 
8. Twisted Prayers


band:
Daniel Gonzalez: Guitar - Matt Harvey: Guitar, Vocals - Robin Mazen: Bass - Gus Rios: Drums

Share this games :

TWITTER