SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 29. června 2018

Home » » Recenze/review - SELF-HATRED - Hlubiny (2018)

Recenze/review - SELF-HATRED - Hlubiny (2018)


SELF-HATRED - Hlubiny
CD 2018, Solitude Productions

for english please scroll down

Na počátku byl konec. Hledej i ty ve smrti zrození. Koloběh života, tma a chlad. Šedivé odlesky šepotající nápovědu tvé další cesty. Rozechvělost, smutek. Zpomalené pohyby tlejícího listí. Buď na chvilku stínem, řečníkem na pohřbu, pomíjivým okamžikem věčnosti. Nálada se zdá být pochmurná.

Mít v dnešní době kapelu je řehole jako cokoliv jiného. Pokud chcete hudbu dělat poctivě, tak nestačí jen umět hrát, mít dobré texty a obal. Musíte něčím zaujmout, být jiní, výjimeční. V rámci doom metalu (s deathovými a atmosférickými blackovými prvky) byste dnes těžko hledali smečku, která by byla originálnější jako plzeňští tmáři SELF-HATRED. Samozřejmě, pohybujeme se pořád v rámci pomalých melodií, ale i tak,  jsou svým způsobem jedineční, zajímaví.Druhé, tentokrát česky zpívané album "Hlubiny", je pokračováním věcí minulých. SELF-HATRED nadále rozvíjejí svůj jedinečný smysl pro depresivní motivy, smutek a pomalé umírání. Oceňuji básnický talent textaře (psát v českém jazyce je hodně těžká disciplína), ale hlavně nálady těkající jako řeka beznaděje. Název alba je opravdu výstižný. Ano, během celého poslechu nás vezme kapela na dlouhý výlet do hlubin lidských duší. Chladivě bolestivý zvuk, opakující se motivy, to vše navozuje opravdový smutek srovnatelný snad jen s rakví blízkého člověka zajíždějící do krematoria. Podobnou hudbu vlastně ani nelze moc popsat slovy. Lepší je jí poslouchat, vnímat, nechávat se jí prostupovat. SELF-HATRED si letos se svojí novinkou nezadají ani se světovou doom metalovou špičkou. Troufám si tvrdit, že "Hlubiny" mě budou ještě hodně dlouho bolet. Na počátku bylo slovo, možná velký třesk, ale o konci nám nikdo nic neřekl. Letošní album SELF-HATRED můžeme brát jako nápovědu. Slyšte smutek a kráčejte ve stopách stínů! Doom metalový opus plný beznaděje! Skvěle!Asphyx says:

At the beginning there was the end. You should also look for the birth in death. The circle of life, darkness and cold. Grey glare whispering the help of your next path. Shiver, sadness. Slow motion of the milling leaves. Be a shadow for a while, speaker at a funeral, passing moment of eternity. The mood seems to be gloomy.

Nowadays, having a band is very difficult, like anything else. If you want to do music well then you must do more than just know how to play, have good lyrics and cover. You have to be interesting, different and exceptional. Within doom metal (with death and atmospheric black elements) it would be difficult to find a band which would be more original than those Pilsen obscurants SELF-HATRED. Of course, this band is still moving in slow melodies but at the same time they are interesting and unique.

The second album, this time with Czech lyrics, called “Hlubiny” is a continuation of the past. SELF-HATRED continues to develop their unique sense of depressed motives, sadness and slow dying. I appreciate the poetic talent of the lyricist (writing in Czech is a very difficult discipline). But mainly the moods are pumping like a river of hopelessness. The name of the album is concise. Yes, during the whole listening the band takes us on a long trip to the depths of the human souls. Coldly painful sound, recurring motifs, all cause a real sadness comparable to perhaps the coffin of a close man entering the crematorium. You cannot really describe similar music with words. It is better to listen to it, perceive it and let it pass through. SELF-HATRED will jump on the world´s peak of doom metal. I dare to say that “Hlubiny” will hurt me for a long time. At first there was a word, maybe a big bang but nobody told us anything about the end. This year´s album by SELF-HATRED might be a clue. Hear the sadness and walk in the footsteps of the shadows! Doom metal opus full of hopelessness! Great!


Tracklist:
01. Konec
02. Odraz
03. Hlubiny
04. Střepy
05. Vzplanuté
06. Apatie
07. Očistec
08. Epitaf


band:
Kaťas - growls, whispers /
Pavel Janouškovec - guitars /
Aleš Vilingr - guitars /
Štěpán Eret - bass /
Michal "Datel" Rak - drums /
Michal Šanda - keyboards

Share this games :

TWITTER