DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 26. července 2018

Home » » Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - The One Who Lurks (2018)

Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - The One Who Lurks (2018)


DRAWN AND QUARTERED - The One Who Lurks
CD 2018, Krucyator Productions

for english please scroll down

Topím se v krvavé lázni. Zalykám se hnisem a špínou. Prokletý, zohavený lidskou nenávistí. Maso mi odpadává od kostí, mozek se vaří ve vlastní šťávě. Smrt na sebe nenechá dlouho čekat. Mí vlastní démoni mě uvedou před poslední soud. Verdikt je jasný hned od začátku. Poznám pekelná muka, poslouchal jsem celý život temný death metal.

Nad močálem zapomnění se povalují jak chuchvalce mlhy neprodyšné riffy nové desky amerických proklatců DRAWN AND QUARTERED. Nálada alba je surová, drsná, mokvající jako znovu otevřená rána. Hniloba, špína a smrt! Jsem ukřižovaný hlavou dolů a jednotlivé motivy mi pronikají do těla jako ostré hroty rezavých hřebů.Na novince "The One Who Lurks" naleznete krutou a ošklivou hudbu, stylově podobnou té, kterou hrají smečky jako INCANTATION, IMMOLATION, MORBID ANGEL, MONSTROSITY, DEAD CONGREGATION, IMPRECATION, BLASPHERIAN, ANGELCORPSE, INFESTER. Je odkazem dávno otevřených hrobů, temnou a zlou výpovědí o záhrobních rituálech. Skvěle se povedl zvuk i obal, ale hlavně nápady, které nenechají nikoho na pochybách - peklo opravdu existuje! Představte si starý, opuštěný hřbitov. Tam vzadu, u krypty s podivnými symboly, je vchod na onen svět. Stačí jen vstoupit, k přijímacímu rituálu vám budou hrát DRAWN AND QUARTERED. Kapela, která umí svojí hudbou navodit totálně zničující atmosféru, uhrane vás a rozbije na tisíc kousků. Zavrženi se budete plazit, naříkat bolestí a trápit se. Tohle je opravdový temný death metal, který snad ani není z našeho světa. Reálný obraz násilných činů, smrtící odkaz pradávných rituálů určených pro vyvolání Satana na zem. "The One Who Lurks" je vynikající krvavou seancí! Inferno! Kult!


Asphyx says:

I am drowning in a bath of blood. I shrink with pus and dirt. Cursed, mutilated by human hatred. My flesh drops from my bones, my brain boils in its own juice. Death does not leave us waiting for too long. My own demons will take me to the last trial. The verdict is clear from the beginning. I know the hellish torture, I have been listening to dark death metal all my life. 

Above the marsh of oblivion are breathless riffs of the new album by American accursed DRAWN AND QUARTERED like balls of mist. The mood of the album is raw, cruel and wet like a reopened wound. Rot, dirt and death! I am crucified head down and individual motifs penetrate my body like sharp spikes of rusty nails. 

The new album “The One Who Lurks” has cruel and ugly music, in the style of music played by INCANTATION, IMMOLATION, MORBID ANGEL, MONSTROSITY, DEAD CONGREGATION, IMPRECATION, BLASPHERIAN, ANGELCORPSE, INFESTER. It is a reference to long opened graves, dark and evil testimony of sectarian rituals. What is also great is the cover and the sound, but also the ideas which will not let you in doubt – the hell is real! Imagine an old, abandoned graveyard. There, in the back, by the crypt with strange symbols is the entrance to the beyond world. You just have to enter, to the entering ritual will play the music of DRAWN AND QUARTERED. This band knows how to make a totally devastating atmosphere with their music, it will curse and tore you in thousand pieces. You will crawl down, lament with pain and worry. This is the real death metal which cannot be from our world. A real picture of violent acts, a deadly reference to ancient rituals designed to invoke Satan to the earth. “The One Who Lurks” is an excellent bloody session! Inferno! Cult!

ORDER:

DRAWN AND QUARTERED:
Spotify:

KRUCYATOR PRODUCTIONS:
Share this games :

TWITTER