DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 16. ledna 2019

Home » » Recenze/review - MEATHOOK - Crypts, Coffins, Corpses (2019)

Recenze/review - MEATHOOK - Crypts, Coffins, Corpses (2019)


MEATHOOK - Crypts, Coffins, Corpses
CD 2019, Unmatched Brutality Records

for english please scroll down

Hlava, utržená i s páteří. Křik obětí, strach a panika. Krvavé orgie pokračují. Lidská těla se stala prostředkem pro uspokojení těch nejkrutějších představ. Vraždící monstrum zabíjí nemilosrdně, nezná slitování. Marně se modlíš k jednomu z Bohů, existuje už jen smrt a utrpení. Ve vzduchu cítím krev. Ve tmě vidím žhavé oči plné nenávisti. Už jen pár okamžiků a stanu se také obětí.

Američtí brutální death metalisté MEATHOOK na letošní novince opravdu působí jako krvelační predátoři. Jejich hudba je neskutečně syrová, surová, zlá a ošklivá. Pochází z oblastí, kde se muselo stát velké množství násilných činů. Jinak si šílenství, které se na desce odehrává, nedovedu vysvětlit. Masakr!"Crypts, Coffins, Corpses" lze dnes stylově zařadit již mezi brutálně death metalovou klasiku. Kapela volí tradiční postupy a přidává navíc až maniakální nadšení. Novinka připomíná dlouhé rozhovory se sériovými vrahy, návštěvu ústavu pro výzkum rozkládajících se těl. Riffy jsou nekompromisní, přesvědčivé. Zvuk bolestivý, pronikající až do morku kostí. Povedl se i obal, který krásně koresponduje s tím, co je na nahrávce znázorněno. MEATHOOK se nevydali cestou techniky a progrese, ale jejich krvavé dílo se přesto opravdu povedlo. Morbidní abstraktní obraz, socha poskládaná z kusů mrtvých těl. Jako bych slyšel utrpení, zlobu, špínu a strach. Ano, nejedná se hudebně o nic překvapivého, ale přesvědčilo mě nadšení a odhodlání zabíjet muzikou. Přidávám volume a jsem najednou na jatkách, kde pracují jen lidé, co mají rádi krev. Brutální death metal, který vás rozemele na prach! Velmi dobře!


Asphyx says:

A head was torn off also with the spine. Cry of the victims, fear, and panic. Bloody orgy continues. Human bodies have become the tool for satisfying of the cruelest ideas. The murdering monster kills mercilessly, he does not know mercy. In vain you pray to one from the Gods, only death and suffering remain. I feel the blood in the air. I see the burning eyes full of hatred in the darkness. Just a few moments and I will become a victim, too.

The American brutal death metalists MEATHOOK at their new record act like really bloodthirsty predators. Their music is incredibly raw, merciless, evil and ugly. It comes from the areas where a huge amount of acts of violence had to take place. Otherwise, I can’t explain the madness that is happening on the record. Massacre!

"Crypts, Coffins, Corpses" today can be categorized as a brutal death metal classic. The band chooses traditional techniques and adds extra maniacal enthusiasm. The new record reminds the long talks with serial killers or a visit of the Institute for research of decomposing bodies. Riffs are uncompromising and convincing. The sound is painful and penetrating deep into the bones. Album cover nicely corresponds to the content of the whole record. MEATHOOK did not go by way of techniques and progression, but their bloody work is indeed excellent. A morbid abstract image, a statue made up of pieces of dead bodies. It is like I hear the suffering, anger, mess, and fear. Yes, concerning the music, this album is nothing surprising, but I am convinced by the enthusiasm and determination to kill by the music. I am adding volume and I am suddenly in a slaughterhouse where only people who love blood are working. A Brutal Death Metal that grinds you into the dust! Very good!

Tracklist:
01. Awaiting Torment
02. Cauldron Of Dead Bodies
03. Purification Through Pain
04. Crypts, Coffins, Corpses
05. Placed Upon The Altar
06. Temples Made From Flesh
07. Disseminated Remains
08. Awakened By The Stench
09. Coils Of Entrails

band:
Johny - Drums
Mars - Vocals
Robin - Guitar
Elliot - Bass 
Aaron - Guitar

Share this games :

TWITTER