DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 17. října 2020

Recenze/review - NECROPHOBIC - Dawn of the Damned (2020)


NECROPHOBIC - Dawn of the Damned
CD 2020, Century Media Records

for english please scroll down

Mé kroky znovu zamířily na sever. Byl jsem doslova přitahován, jako bych měl v tamních katakombách najít čisté zlo. Dlouhá cesta, lemovaná mrtvými těly, chaosem a zmarem, ale mě nic neodradí. Bylo zase na čase jednou spočinout u hrobky s nápisem NECROPHOBIC. Jsou v ní v pravidelných intervalech pochovávány ostatky prokletých. Jsou pro mě vždy vstupem do Hádovy říše. Temná, zákeřná alba, která vás pokryjí plesnivinou.

Na téhle smečce se mi vždycky líbil určitý chlad, který je i letos cítit z každé skladby. Kapela má svůj jasný a zřetelný rukopis, výraz, který si s nikým nespletete. NECROPHOBIC na "Dawn of the Damned" neobjevují nic nového, jdou si stále svojí cestou. Je to jen a jen dobře. Opět se tento přístup vyplatil. Poslouchám a jsem zavřený v opuštěné staré kobce. Nastala tma, absolutní tma.


Na "Dawn of the Damned" naleznete jak rychlé death metalové, surové pasáže, tak i studený black metal. To vše smíchané v třaskavém poměru. Nahrávka má velmi dobrý zvuk, obal, ale hlavně v sobě obsahuje velké množství vibrací. Pro poslech doporučuji okno otevřené do noci, chlad a déšť. V těchto momentech vynikne album nejlépe. NECROPHOBIC jsou letos démoničtí, syroví, melodičtí. A všechno tohle podávají elegantně a způsobem starých mistrů. Zkušenosti se zde potkávají s černou energií. Směr, kterým se kapela kdysi vydala, je nadále rozvíjen, tvarován a vybrušován až k dokonalosti. Nemrtví by mohli vyprávět. Mám chuť tančit na hrobech. Prát se s vlastními démony, rouhat se a klít. Obrátit všechny kříže směrem dolů. Někde tam vzadu, kam světlo nechodí, přivázaná silným řetězem, je spoutaná bestie. Krmí ji jenom zkaženým syrovým masem. Právě se probudila a řve mocně a hlasitě. Stejně jako NECROPHOBIC. Letošní deska se povedla po všech stránkách. Švédi znovu dokazují, kdo je tady pánem podsvětí. Black death metal, který vás navěky prokleje! 


Asphyx says:

My steps headed north again. I was literally attracted, as if I should find pure evil in the catacombs there. A long journey, lined with dead bodies, chaos and ruin, but nothing discourages me. It was time to rest once again at the tomb with the inscription NECROPHOBIC. The remains of the cursed are buried in it at regular intervals. It is always an entrance to the Realm of Hades for me. Dark, insidious albums that will cover you with mold. 

I've always liked a certain coolness in this band, which can be felt from every song this year as well. The band has their own clear and distinct signature and an expression that you won't confuse with anyone. NECROPHOBIC on "Dawn of the Damned" does not discover anything new, they are still going their own way. And this is simply good. Again, this approach has worth for it. I listen and I'm locked in an abandoned old dungeon. There was darkness, absolute darkness.


On "Dawn of the Damned" you will find both - fast death metal, raw passages and also cold black metal. All mixed in an explosive ratio. The recording has a very good sound, cover, but mainly contains a large amount of vibration. For listening, I recommend a window open to the night, cold and rain. The album will stand out best in these moments. NECROPHOBIC are demonic, raw and melodic this year. And they present all of this elegantly and in the way of the old masters. Experience meets black energy here. The direction the band once set out continues to be developed, shaped and honed to perfection. The undead could tell. I feel like dancing on graves. Wash with your own demons, blaspheme and swear. Turn all the crosses down. Somewhere in the back, where the light does not go, tied with a strong chain, there is a bound beast. He only feeds her by spoiled raw meat. She just woke up and roared loudly and loudly. Like NECROPHOBIC. This year's record is successful in all aspects. The Swedes are once again proving who the master of the underworld is here. Black death metal that will curse you forever!about NECROPHOBIC on DEADLY STORM ZINE:Interview - NECROPHOBIC - It was about time to pay tribute to the symbol Necrogram!

Tracklist:
01. Aphelion (02:25)
02. Darkness Be My Guide (04:46)
03. Mirror Black (05:23)
04. Tartarian Winds (04:24)
05. The Infernal Depths of Eternity (07:33)
06. Dawn of the Damned (03:39)
07. The Shadows (04:55)
08. As the Fire Burns (04:01)
09. The Return of a Long Lost Soul (07:09)
10. Devil's Spawn Attack (03:42)

band:
Anders Strokirk - Vocals
Sebastian Ramstedt - Guitar
Johan Bergebäck - Guitar
Allan Lundholm - Bass
Joakim Sterner - Drums


Share this games :

TWITTER