SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 25. listopadu 2021

Recenze/review - TARDUS MORTEM - Armageddon (2021)


TARDUS MORTEM - Armageddon
CD 2021, Emanzipation Productions

for english please scroll down

Bylo od začátku divné, morbidní, ale svým způsobem přitažlivé. Tělo leželo v márnici už dlouhou dobu. Přesto jako by se s ním něco dělo. Postupný rozklad je samozřejmostí, ale tohle bylo něco jiného. Nejdřív se začal ozývat tichý nářek. Pak se mrtvola několikrát posadila. Bledá a studená, přesto v ní začal proudit žhavý jed. Po několika dnech otevřela oči a její zkažené zuby se mi zakously do krku.

Kolem se rozlézá neskutečný zápach tlejících tkání. Vnitřnosti leží vyvrhnuté bokem, ty už nikdo stejně jako mozek nepotřebuje. Když vás ovládne temnota a strach, tak se ocitnete v jiné dimenzi. Stejně jako při poslechu nové desky dánských démonů TARDUS MORTEM. Prašivý, mokvající, hnusný a ošklivý death metal ve starém stylu. O to jde v téhle márnici především. A nutno říci, že se opět jedná o velmi povedený zásek přímo do našich zkažených duší. 


Popravení a zohavení by mohli vyprávět. Hudba je zde určena hlavně pro ně a potom pro všechny fanoušky stylu zvaného old school death metal. Do nových skladeb jsou otisknuty vzpomínky na smečky jako AUTOPSY, CANCER, INCANTATION, CIANIDE, GRAVE, PESTILENCE, MASSACRE. TARDUS MORTEM jsou jasným důkazem toho, že záhrobí opravdu existuje. Připadá mi totiž, že novinka "Armageddon" musela být nahrávána na onom světě. Temný, chladný, surový zvuk, apokalyptický obal, tohle všechno jsou atributy dobrého smrtícího kovu. TARDUS MORTEM jsou jako jezdci apokalypsy, kteří se přijeli pomstít za všechny křivdy a hříchy, které náš prokletý druh způsobil. Rakve nadskakují tlakem, víka praskají. Kosti chřestí v divokých rytmech. Někde tady, ve starých katakombách to všechno začalo. Nemrtví se už nemohli dívat na hnus a špínu, které se kolem nás poslední roky odehrávají. Dánům věřím i jejich novou desku. Má v sobě potřebný drive, spoustu zajímavých momentů a pověstnou černou jiskru, kterou v sobě mají jenom dobré kapely. Dívám se do tváře bez očí, divím se odpadávajícímu masu a shnilým vzpomínkám. Jsem to já v zrcadle. Morbidní death metal, u kterého vám zmrzne zkažená krev v žilách!Asphyx says:

It was weird, morbid, but attractive in a way. The body had been lying in the morgue for a long time. Still, something seemed to be happening to him. Gradual decomposition is a matter of course, but this was something else. At first there was a low moan. Then the corpse sat up several times. Pale and cold, yet a hot poison began to pour in her. After a few days, she opened her eyes and her rotten teeth bit into my throat.

There is an unbelievable smell of rotting tissues. The entrails are thrown out, no one needs them like the brain. When darkness and fear control you, you will find yourself in another dimension. Just like listening to the new album of Danish demons TARDUS MORTEM. Dusty, wet, ugly and ugly death metal in the old style. That's what this morgue is all about. And it must be said that this is again a very successful hack right into our corrupt souls.

Executions and disfigurements could tell. The music here is intended mainly for them and then for all fans of the style called old school death metal. Memories of packs such as AUTOPSY, CANCER, INCANTATION, CIANIDE, GRAVE, PESTILENCE, MASSACRE are imprinted in the new songs. TARDUS MORTEM are clear evidence that the tomb really does exist. It seems to me that the novelty "Armageddon" had to be recorded in the afterlife. Dark, cold, raw sound, apocalyptic cover, these are all attributes of good deadly metal. The TARDUS MORTEM are like the riders of the apocalypse who have come to avenge all the wrongs and sins that our damned species have caused. The coffins jump under pressure, the lids crack. Asparagus bones in wild rhythms. Somewhere here, in the old catacombs, it all started. The undead could no longer look at the disgust and dirt that has been going on around us in recent years. I also trust the Danes for their new record. It has the necessary drive, a lot of interesting moments and the famous black spark that only good bands have in them. I look faceless, wondering the falling flesh and rotten memories. It's me in the mirror. Morbid death metal that will make your blood rot in your veins!

about TARDUS MORTEM on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01. Condemned To The Halls Of Infernal Sin
02. From Heaven’s Throne Thee Bring Forth Death
03. Gust Of Armageddon (Suicidal Winds)
04. Nun Of The Pyre
05. Into The Grave (Grave Cover)

Line-up:
Dennis Kruse Strømberg - drums, vocals
Lasse Usbeck Andresen - guitars, vocals
Christian Baier Rasmussen - bass, vocals

Share this games :

TWITTER