DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 1. srpna 2022

Recenze/review - MASSACRE - Mythos (2022)


MASSACRE - Mythos
EP 2022, Nuclear Blast

for english please scroll down

Zlo se začalo zase rozpínat všude kolem. Jako popínavá rostlina. Žhne a pálí, krmí se lidskou nenávistí. Bestie roste každým naším temným činem. Je uloženo hluboko v našich myslích. Stačí jej jen probudit. Pomocí starých modliteb, pradávných mýtů, které se vrací v čase a s krutou pravidelností. Sedím hluboko pod zemí a slyším ozvěny ze záhrobí. Cítím pach smrti. První tón nového EP legendárních a znovu probuzených MASSACRE. Tma se dala do pohybu. 

Přiznám se, že jsem měl trošku strach, v jakém stavu a formě se kapela vrátí. Po předchozí skvělé desce "Resurgence" ale vím, že jsou silnější než kdy dřív (recenze a rozhovor jsou odkazovány dole pod článkem). I novinka sype podobným způsobem. Ošklivě, old schoolově, poctivě. Jak to jenom MASSACRE umí. 


Na kapele je znát a slyšet, jak je zase baví hrát. Jak nám chtějí vyrvat vnitřnosti z těla, navěky nás proklít a zahrabat hluboko pod zem. A to všechno za pomocí klasického, hrubého a surového smrtícího kovu. Všemu vévodí jako vždy maniakální hlas Kama Leeho. Zvuk, obal, riffy, bicí, to vše je podřízené jedinému. Abyste skočili po hlavě do špinavé stoky pod vaším městem. Někde tam je totiž vstup do podzemí. MASSACRE to moc dobře vědí. Museli zde, v absolutním undergroundu, totiž novinku nahrávat. Skladby jsou ulepené slizem a smrdí sírou. Přesně v této formě mám tenhle styl nejraději. Vím sice moc dobře, že se nejedná o nic nového, ale jsem spokojen. Jsem moc rád, že pánové zůstali věrni svým postupům. Jsou pro mě jistotou, přízrakem ze starých dobrých časů, kdy ještě mělo zlo své jasné jméno. Některé momenty evokují i thrash metalové legendy a odkazují na ně vskutku elegantně. Vše je ve vzájemné symbióze, sedí na svých místech. Jsem opravdu zavřen v podzemí a čekám, až mě pohltí temné síly. Známé snad jen z pergamenů napsaných ještě lidskou krví. Přidávám volume, podupávám si nohou a mraky začínají být nízko. Už to nebude dlouho trvat a náš druh zanikne. Stačí se podívat, co se děje všude kolem. Tolik strachu, tolik bolesti. A nad tím vším stojí rozkročení MASSACRE. Prašivý death metal s ďábelskou tváří!


Asphyx says:

Evil began to spread all around again. Like a climbing plant. It glows and burns, feeding on human hatred. The beast grows with our every dark deed. It's lodged deep in our minds. All we have to do is awaken it. With old prayers, ancient myths that go back in time and with cruel regularity. I sit deep underground and hear echoes from beyond the grave. I can smell death. The first note of the new EP from the legendary and reawakened MASSACRE. The darkness has set in motion.

I admit I was a little worried about the state and form the band would return in. But after the previous great record "Resurgence" I know they are stronger than ever (review and interview linked at the bottom of the article). Even the new one is gushing in a similar way. Ugly, old school, honest. As only MASSACRE can do.


You can see and hear the band enjoying playing again. How they want to rip our guts out, curse us forever and bury us deep underground. And all this with the help of classic, crude and brutal death metal. The maniacal voice of Kam Lee dominates the proceedings as always. The sound, the cover, the riffs, the drums, it's all subservient to one thing. To jump head-first into the filthy sewer beneath your city. Because somewhere in there is the entrance to the underground. MASSACRE know this very well. They had to record the new album here, in the absolute underground. The songs are slick with slime and smell of sulphur. That's the way I like it best. I know very well that it's nothing new, but I'm satisfied. I'm very glad the gentlemen stayed true to their ways. They are a certainty for me, a ghost from the good old days when evil still had a clear name. Some moments evoke even thrash metal legends and refer to them in a really elegant way. Everything is in symbiosis with each other, it fits in its place. I'm really locked in the underground, waiting for the dark forces to consume me. Known perhaps only from parchments still written in human blood. I turn up the volume, stamp my foot, and the clouds begin to get low. It won't be long now before our species is extinct. Just look at what's happening all around us. So much fear, so much pain. And above it all, the MASSACRE is standing. Dusty death metal with the face of the devil!about MASSACRE on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - MASSACRE - Resurgence (2021)
Tracklist:
01. Behind The Serpent's Curse (Feat. Anders Odden Of Cadaver)
02. The Dunwich Horror
03. The Mythos That Lovecraft Built
04. The Thing On The Doorstep

MASSACRE is:
KAM LEE (Vocals)
MICHAEL BORDERS (Bass)

Studio line up:
Rogga Johansson (Guitars)
Jonny Pettersson (Guitars)
Scott Fairfax (Lead Guitars)
Brynjar Helgetun (Drums)
Share this games :

TWITTER