DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkembrasilia. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkembrasilia. Zobrazit všechny příspěvky

pondělí 8. srpna 2022

Recenze/review - KRISIUN - Mortem Solis (2022)


KRISIUN - Mortem Solis
CD 2022, Century Media Records

for english please scroll down

Vybělené kosti a spalující slunce. Někde hluboko v lesích, daleko od lidí, uprostřed brazilských pralesů opět ožívají pradávné rituály smrti. Hadi se plazí ve žhavém písku, oltář je připraven. Obětí budeš opět ty, věrný fanoušek ryzího death metalu. Čekali jsme dlouhé čtyři roky, připraveni a zoceleni dlouhými roky poslechu této legendy. Hlavní kněz řádu nekonečné temnoty pozvedá svůj ostrý nůž. Z nedaleké jeskyně se ozve nadšený řev. Bestie je připravena, stačí ji jenom pustit ze řetězu. Prokousnuté hrdlo, černá energie načerpaná v podsvětí, KRISIUN jsou zpět.

Silnější než kdy dřív. Novinka "Mortem Solis" mě ihned přikovala ke zdi, pohřbila zaživa. Dostal jsem přesně to, co od této brazilské legendy očekávám. Pravý, nefalšovaný, živočišný, drtivý smrtící kov zahraný s nadšením. Surovost, uvěřitelnost, typické a stále originální postupy, o to tu jde především. V rozhovoru mi před lety kapela prozradila (odkaz dole pod článkem): "Hrajeme srdcem a oddaně pro ty, co nás podporují". Myslím si, že nové album tento citát přesně vystihuje. 


Jako bych byl při poslechu opravdu účastníkem nějakého starého rituálu, který je stále hodně krvavý, temný a záhadný. Přesně jako muzika KRISIUN. Kapela má velký dar mě zaujmout, novinku rád a s chutí poslouchám. Zrovna je kolem spalující slunce a lidé se plouží ulicemi jako stíny. Jako zombie, které k nám přišly z onoho světa - muzika je tak nejen kulisou, ale doslova pohlcujícím zážitkem. Skvělý zvuk, typický pro tuhle smečku (Mark Lewis), obal plný symbolů, tentokrát laděný do hnědé barvy (Mantus), ale hlavně typický jihoamerický rukopis, který kapela kdysi sama vytvořila, tohle všechno dohromady tvoří celek, který je doslova zabijácký. Mám pocit, že někdo otevřel rezavé dveře do záhrobí a pustil ven všechno zlo světa. Navíc morbidní vokál, spousta zajímavých melodií. Nekonečně černá atmosféra. Had je naším symbolem, zkázou i zrozením. KRISIUN se vyvíjejí postupně, pomalu, přesto si zachovávají svůj jasný a zřetelný obličej i výraz. Nestojí ale na místě, nejsou jen retrem sebe sama. Dívají se dopředu, rozkročeni na pevných základech. Troufám si tvrdit, že se "Mortem Solis" povedlo po všech stránkách. Pokud si totiž odečteme skvělé řemeslo, tak zůstanou na kost ohlodané motivy, které mě baví stále dokola poslouchat. Jsem uprostřed starého rituálu, jsem obětí i vykonavatelem, jsem knězem i prokletým. Ale hlavně si desku neskutečně užívám. Šamani i fanoušci vědí své. Temný brazilský death metalový rituál smrti ze starých pohřebišť!


Asphyx says:

Bleached bones and scorching sun. Somewhere deep in the forests, far from people, in the middle of the Brazilian rainforest, the ancient rituals of death come to life again. Snakes slithering in the hot sand, the altar is ready. The victim will once again be you, the loyal fan of pure death metal. We've waited four long years, ready and hardened by years of listening to this legend. The High Priest of the Order of Infinite Darkness raises his sharp knife. From a nearby cave comes an ecstatic roar. The beast is ready, all he has to do is let go of his chain. Throat bitten through, black energy drawn from the underworld, KRISIUN is back.

Stronger than ever. The new release "Mortem Solis" immediately pinned me to the wall, buried me alive. I got exactly what I expect from this Brazilian legend. Genuine, unadulterated, animalistic, crushing death metal played with passion. The rawness, the believability, the typical and still original techniques, that's what it's all about. In an interview years ago the band revealed to me (link below the article), "We play with heart and devotion for those who support us". I think the new album accurately describes this quote.


It's like I'm really listening to an old ritual that is still very bloody, dark and mysterious. Just like the music of KRISIUN. The band has a great gift to captivate me, I like the new songs and listen to them with pleasure. The scorching sun is just around and people are creeping through the streets like shadows. Like zombies that have come to us from the other world - the music is thus not only a backdrop, but literally an immersive experience. A great sound, typical of this band (Mark Lewis), a cover full of symbols, this time in brown (Mantus), but most of all the typical South American signature that the band once created themselves, all this together makes a whole that is literally killer. I feel like someone opened the rusty door to the beyond and let out all the evil in the world. Plus morbid vocals, lots of interesting melodies. Endlessly black atmosphere. The snake is our symbol, our destruction and our birth. KRISIUN evolve gradually, slowly, yet retain their clear and distinct face and expression. But they do not stand still, they are not just a retread of themselves. They look forward, straddling a solid foundation. I dare say that "Mortem Solis" has succeeded on all counts. If you subtract the great craft, you are left with the bone-biting themes that I enjoy listening to over and over again. I am in the middle of an old ritual, I am both victim and performer, I am both priest and damned. But most of all, I enjoy the record immensely. The shamans and the fans know their stuff. Dark Brazilian death metal death ritual from the old burial grounds!


about KRISIUN on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - KRISIUN - Scourge Of The Enthroned (2018)


tracklist:
1. Sworn Enemies
2. Serpent Messiah
3. Swords into Flesh
4. Necronomical
5. Tomb of the Nameless
6. Dawn Sun Carnage (Intro)
7. Temple of the Abattoir
8. War Blood Hammer
9. As Angels Burn
10. Worm God

Line-Up:
Moyses Kolesne – Guitars
Alex Camargo – Vocals, Bass
Max Kolesne – Drums


středa 14. dubna 2021

Recenze/review - INCARCERATION - Empiricism (2021)


INCARCERATION - Empiricism
EP 2021, Dawnbreed Records

for english please scroll down

Nemrtví zase lezou z děr. Připraveni na pořádnou pařbu, se vydávají do márnice. Jsme ve střehu. Máme pití, krásné zombie i hudbu, která rozhýbe naše staré prašivé kosti. Máme rádi pravý, ryzí death metal, ve kterém se cituje z Knihy mrtvých. Líbí se nám, když řeže a pálí, když je kusem rozžhaveného železa, nožem, zabodnutým do břicha. Odpadávají kusy masa od kostí, usmívají se. V téhle společnosti je mi moc dobře, staří hrobníci mi určitě potvrdí.

INCARCERATION mi letos připadají temnější než na minulých deskách. Jakoby se do jejich prašivé hudby otiskla situace ve světě. Chlad, beznaděj, smrt a temnota. Nekonečná tma, která nás obklopuje. Tak na mě EP "Empiricism" působí asi nejvíce. 


Lebky praskají tlakem, užívám si absolutně mrtvolnou atmosféru, která je postavená na stejných základech jako GRAVE, NIHILIST, DEATH, MALEVOLENT CREATION, REPUGNANT, DECEASED, POSSESSED. Je tajným, pradávným rituálem, který se pořádal vždy o půlnoci na hřbitově za městem. Líbí se mi neurvalost, touha ničit, vášeň, plesnivý zvuk, odhodlání a opravdovost. Tohle všechno jsou ingredience, které dělají z novinky velmi dobrý pokrm. Bude se podávat na víku od rakve. Tahle hudba je z nejhlubšího undergroundu, posvěcená samotným Satanem. Ostrá, syrová, divoká. INCARCERATION mě zavřeli do opuštěné márnice. Dnes je tady plno. Večer začíná. Místností se vznáší puch zahnívajícího masa, riffy nás drtí, tančíme nekonečný tanec smrti. "Empiricism" se mi opět zadřelo pod kůži, do morku kostí. Je jasnou a zřetelnou odpovědí na ozvěny ze záhrobí. Průvodcem na onom světa, ale hlavně hudbou, která i mě koluje v žilách. Smrt je zase jednou mezi námi, podává nám svoji kostnatou ruku a směje se pod kápí. INCARCERATION vás spálí na popel! Old school death metal, který probudí i dávno mrtvé! Skvěle!


Asphyx says:

The undead are coming out of the holes again. Ready for a good party, they head to the morgue. We're careful. We have drinks, beautiful zombies and music that will move our old dusty bones. We like real, pure death metal, in which it is quoted from the Book of the Dead. We like it when it cuts and burns when it's a piece of red-hot iron, a knife stabbed in the abdomen. Pieces of meat fall off the bones, they smile. I feel very good in this company, the old gravediggers will certainly confirm me.

INCARCERATION seems darker to me this year than on previous records. It was as if the situation in the world was imprinted on their dusty music. Cold, hopelessness, death and darkness. The endless darkness that surrounds us. So the EP "Empiricism" probably affects me the most.


Skulls crack under pressure, I enjoy an absolutely dead atmosphere, which is built on the same foundations as GRAVE, NIHILIST, DEATH, MALEVOLENT CREATION, REPUGNANT, DECEASED, POSSESSED. It is a secret, ancient ritual, which was always held at midnight in the cemetery outside the city. I like coarseness, the desire to destroy, passion, moldy sound, determination and authenticity. These are all ingredients that make the novelty a very good dish. It will be served on the lid of the coffin. This music is from the deepest underground, sanctified by Satan himself. Sharp, raw, wild. INCARCERATION locked me in an abandoned morgue. It's full here today. The evening begins. The smell of rotting flesh floats in the room, riffs crush us, we dance the endless dance of death. "Empiricism" stuck under my skin again, to the marrow of my bones. It is a clear and distinct response to echoes from the grave. A guide in the afterlife, but mainly with music that circulates in my veins. Death is once again among us, he gives us his bony hand and laughs under the hood. INCARCERATION will burn you to ashes! Old school death metal that will wake up even the long dead! Great!

about INCARCERATION on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - INCARCERATION - Catharsis (2016)
Tracklist:
1. Chthonic Pulse
2. Psychic Totality
3. Beneath the Chains of Existence
4. Chasms of Metaflesh

band:
Daniel da Silva: Vocals/Bass
Pedro Capaça: Guitars
Alex Obscured: Guitars
Michael Koch: Drums

INCARCERATION

Dawnbreed Records

úterý 9. února 2021

Recenze/review - NERVOSA - Perpetual Chaos (2021)


NERVOSA - Perpetual Chaos
CD 2021, Napalm Records

for english please scroll down

Brazilská NERVOSA má nejen u nás v Čechách velké množství fanoušků. Povedlo se jí prolomit ledy a dostat se svojí vlastní pílí do povědomí. V mnohých sice jejich desky způsobují značné množství nevole, protože to už není underground, protože jsou to holky, protože...znáte to. 

Osobně to mám v touhle smečkou všelijaké. Z desek mě příliš nebaví, ale naživo mě pokaždé rozsekaly. Líbila se mi síla a energie, která z holek doslova sálala. Neurvalý thrash metal zahraný od srdce. Podobných skupin je dnes na každém rohu desítky, všechny hrají hodně podobně, ale jen některé patří mezi vyvolené. NERVOSE to může být jedno, jim se povedlo získat dobrý label, vybudovat si postupně fanouškovskou základnu. Nemám nic proti. Odmysleme si ale to, že jsou to hezký holky, že mají dobrý promo, že jsou milý a vlastně nedělají vůbec nic špatně. Pojďme se podívat jenom na muziku.


Myslím si, že překopání sestavy kapele prospělo. Zůstala jenom Prika, nejvýraznější změna je znatelná samozřejmě na postu vokalistky. Řekněme to takhle, připadá mi, že NERVOSA přitvrdila, což kvituji s povděkem. Zamrzí ale příliš dlouhá stopáž desky. Produkce by také mohla být ostřejší. Riffy se na můj vkus až moc často opakují, chybí mi víc záchytných momentů. "Perpetual Chaos" je vlastně hodně syrovým, surovým albem, kterému skoro nic nechybí. Tak proč se mi slévají skladby v jeden nečitelný celek? Poslouchám nahrávku už nějaký čas a pořád mám takový divný pocit, nejsem chycený. Stále dokola si říkám, proč? Nevím, asi to bude hudba opravdu hlavně naživo, mezi dav fanoušků. Stylově je to samozřejmě muzika odkazující na starý thrash metalový páky. Vlastně nic moc zajímavého, ale to bych neviděl jako problém. Takhle hraje dnes opravdu velká spousta kapel. U NERVOSY máte aspoň jistotu, že to myslí upřímně a věří tomu, co hrají. "Perpetual Chaos" je tak trošku nemastné, neslané, nekořeněné album. Ale asi to tak má být. Je to thrash metal pro davy, pro velké festivaly. Mě jsou vlastně holky hrozně sympatický, dalo by se napsat, že si na ně zajdu vždy rád, ale když já mám rád thrash metal trošku v jiném provedení. Takže vlastně jako vždycky. Stejně, jako před změnou sestavy. Starých dobrých 60 %. Neurazí, nenadchne. Ale řemeslo je to slušný, to zase jo.


sumarizace:

"Perpetual Chaos" je dalším obyčejným albem v řadě. Chybí mi větší drive, síla, postrádám energii. NERVOSA se nedá upřít snaha, mají dobrý zvuk, produkci i obal. Jen těch nápadů je příliš málo. Snažil jsem se do nahrávky dostat dlouhou dobu, ale bohužel se mi to nepovedlo. Můj verdikt je tak jasný. Obyčejný průměrný thrash, který vůbec nepálí. Hodnotil bych tam maximálně šedesáti procenty.


Asphyx says:

"Perpetual Chaos" is the next ordinary album in a row. I miss bigger drive, power, energy. I can't deny NERVOSA the effort, they have good sound, production and cover. But there're only a few ideas. I've tried to get to the recording for a long time, but unfortunately It failed. My verdict is clear. Classic average thrash that doesn't burn at all. I would evaluate maximum of sixty percent.about NERVOSA on DEADLY STORM ZINE:

Interview - NERVOSA - The inspiration comes from what we live in our daily life.
Tracklist:
01. Venomous (03:46)
02. Guided by Evil (03:30)
03. People of the Abyss (03:27)
04. Perpetual Chaos (03:39)
05. Until the Very End (feat. Guilherme Miranda) (03:18)
06. Genocidal Command (feat. Schmier) (02:56)
07. Kings of Domination (03:41)
08. Time to Fight (02:32)
09. Godless Prisoner (03:19)
10. Blood Eagle (03:41)
11. Rebel Soul (feat. Erik Ak) (03:17)
12. Pursued by Judgement (03:27)
13. Under Ruins (03:57)sobota 16. ledna 2021

News! - INCARCERATION: Brazilian/German death metallers to release new EP Empiricism


Today, Brazilian/German Death Metal quartet INCARCERATION premieres the new video "Psychic Totality" at Cvlt Nation. Get obliterated HERE!

The band will soon be releasing their much anticipated new EP, "Empiricism" worldwide on April 16th, 2021 on vinyl, CD, and cassette.

With 21 minutes, the record presents four brand new tracks and officially introduces the two new guitarists Pedro Capaça (Violator) and Alex Obscured (Speedwhore, Obscured by Evil).

The cover illustration was signed by Rodrigo Salvatierra, and each song has its own illustration by Jenglot Hitam. It is the band's most creative and audacious - yet raw - production to date. The rawness achieved breaks with modern standards, so the material is recommended especially to underground extreme '80's demo-tape' worshippers.

Daniel da Silva (vocals/bass) paints the context: “CATHARSIS (2016) aimed to clean our 'Selves' through transmutation in the form of extreme art. It worked beyond expectations, and the harvest was generous. Micha and I transformed the reality around ourselves through our music and wild artistic and personal ambitions were achieved. EMPIRICISM (2021) is about the wisdom acquired through this journey. The experience was now embraced as a hermetic yet boundless artistic challenge, and from a solid duo line-up, we turned INCARCERATION into a quartet, focused on delivering together our most audacious sonic visions and concepts to date. Thanks to the honorable addition of our new guitarists Pedro Capaça (Violator) and Alex Obscured (Obscured by Evil, Speedwhore), we recorded/mixed everything by ourselves, alone, in isolation during the COVID-19 pandemic. Alex mixed and analog mastered our efforts, resulting in our most natural and raw production to date. Our crude and most aggressive emanations purposely reflecting the rawness of existence, and quoting Kundera, reflecting ‘the sketch that is our life’".

Michael Koch (drums) synthesizes: “The concept of Empiricism deals with our personal journey towards the inevitable and all therein that may be explored. A catalyst from the depths of the subconsciousness. Through conquest and manifestation of the mind inside a dying vessel, we want to strengthen the passion and willpower in the here and now. It is a monumental Fragment that reflects our pilgrimage into the nucleus of our individual existence. Liberate / Transmutate / Remanifest”.


Tracklist:

1. Chthonic Pulse
2. Psychic Totality
3. Beneath the Chains of Existence
4. Chasms of Metaflesh

EMPIRICISM (Pre-order Vinyl/CD/Tape + Teaser Video):

Vinyl (Worldwide / Dawnbreed Records): 

Only 500 copies: (200 black/red vinyl & 300 black)
12", 12 page booklet, 405gr jacket

The 200 copies on red/black will be hand-numbered

Includes free bandcamp download-code

CD (Worldwide except Brazil / Dawnbreed Records):
Jewelcase, 12 page booklet

CD (South America / Misanthropic Records): 

Tape (Worldwide except Asia / Lycanthropic Chants):
33x in papyrus/bone color + slipcase (SOLD OUT)
66x in red + slipcase
100x in red without slipcase
All copies hand-numbered
Includes free download-code

Tape (Asia / Deadly Throat Productions):
100 hand-numbered tapes

INCARCERATION

Dawnbreed Records

TWITTER