Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 24. ledna 2018

Home » » Recenze/review - ROTHEADS - Sewer Fiends (2018)

Recenze/review - ROTHEADS - Sewer Fiends (2018)


ROTHEADS - Sewer Fiends
CD 2018, Memento Mori

for english please scroll down

Zavřeni navěky v podzemí, hnijeme zaživa. Vzýváme death metalové bohy osmdesátých a devadesátých let, odstřiženi od dnešního zkaženého světa. Touláme se podsvětím a vyhledáváme kapely, které ctí stejné modly jako my. Sázíme na špínu, rozkládající se těla a nekonečné zástupy nemrtvých. Jsme prokletí! Až na věky, amen!

ROTHEADS jsou death metalová skupina z Rumunska, která uctívá hudbu takových veličin jako jsou AUTOPSY, INCANTATION, CARNAGE, GRAVE, ASPHYX, ale třeba i finskou scénu (ABHORRENCE, SENTENCED, DEMIGOD, DEPRAVITY). Jejich dlouhohrající prvotina "Sewer Fiends" je hodně krvavou vstupenkou do záhrobí. Nutno říci, že hodně vydařenou.Na ROTHEADS se mi nejvíc asi líbí odhodlání, schopnost složit zapamatovatelnou skladbu, která vás rozloží jako mrtvolu ze starých časů. Rumuni hrají dle dávných postupů, ale činí tak zkušeně a dodávají do skladeb svoji vlastní invenci. Mají jasnou vizi - zničit vás, postupně, jako choroba. Připomínají posly z devadesátých let, kteří přišli exhumováni znovu na tento svět, aby šířili slávu jediného pravého death metalu. Album pravděpodobně neosloví dnešní zmlsané strávníky a obdivovatele technických ekvilibristik, ale spíše fanoušky, kteří pamatují ještě klasické hanobení hrobů. S "Sewer Fiends" jsem uléhal rád a často do své dřevěné rakve. Užíval jsem si studené melodie, prašivý zvuk i sílu záhrobí. Stali se mými věrnými průvodci v zemi stínů. Plesnivý death metal, který řeže jako rezavý nůž! Velmi dobře!


Asphyx says:

Forever closed in the underground, we are rotting alive. We call upon the death metal gods of the 80s and 90s, we are cut off from today´s corrupt world. We walk through the underground and look for bands which honour the same idols as we do. We bet on dirt, decaying bodes and the endless lines of undead. We are cursed! Forever! Amen!

ROTHEADS is a death metal band from Romania which worship music of the famous bands like AUTOPSY, INCANTATION, CARNAGE, GRAVE, ASPHYX, or even the Finnish scene (ABHORRENCE, SENTENCED, DEMIGOD, DEPRAVITY). Their long-played first album “Sewer Fiends” is a very bloody ticket to the beyond world. And I have to say that this ticket is very good.

What I like the most about ROTHEADS is their determination, the ability to compose a memorable song that will break you up like a corpse from the ancient times. Those Romanians play music according to old practices but they do it very good and their songs have their own invention. They have a clear vision – to destroy you, gradually, like a disease. They feel like messengers from the 90s who came exhumed again to this world to spread the fame of the one and only real death metal. This album will probably not appeal to today´s spoiled consumers and admirers of technical equalizers but rather fans who remember the classic defamation of graves. I really like to go to sleep with “Sewer Fiends” into my wooden coffin. I enjoyed the cold melodies, ashy sound and also the power of the world beyond. They became my faithful guides in the world of shadows. A mouldy death metal which cuts like a rusty knife! Very good!


Share this games :

TWITTER