Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 15. února 2018

Home » » Recenze/review - MY SILENT WAKE - There Was Death (2018)

Recenze/review - MY SILENT WAKE - There Was Death (2018)


MY SILENT WAKE - There Was Death
CD 2018, Minotauro Records

for english please scroll down

Usedáš do dřevěné lavice. Nedělní ráno by mělo být tvým setkáním s Bohem. Pochybuješ, pochybuješ už dlouho. Z kostelů se již dávno vytratil obyčejný život. Zbylo jen mentorování a tuny prázdných slov. Modlíš se k mrtvému, který s tvojí duší nemá nic společného. Potkáváš poslední dobou spoustu zlých lidí. Poslední, co ti zbylo je naděje a hudba.

Mám rád vznešenou náladu katedrál, nasávám s chutí atmosféru opuštěných chrámů. Tisíce osudů otisknutých do kamenných zdí. Tváře světců a nahoře u varhan sedí kapela MY SILENT WAKE. Ano, mám jejich hudbu spojenou s návštěvou kostela. Poslouchám nové album "There Was Death" a přemýšlím, co vlastně znamená víra.
"There Was Death" jdou ve stejných stopách, jako MY DYING BRIDE, PARADISE LOST, NOVEMBERS DOOM, ASHEN MORTALITY. Zároveň ale mají svůj jasný a zřetelný rukopis. Skladby jsou doslova nasáklé atmosférou gotických staveb a smutkem. Vidím před sebou malý hřbitov v horách. Všichni se zde znají a každý pohřeb je událostí a osobním prožitkem. Tady je ještě víra čistá, nezkažená a syrová. Líbí se mi zvuk, chladný i bolestivý zároveň, obdivuji malbu na obalu. Procházím spolu s kapelou opuštěnými katedrálami. Znovu a znovu se vracím do katakomb, abych znovu povstal z popela a šířil doom a death metal. Nové album mě zcela pohltilo, zklidnilo moji mysl a nasměřovalo mě na onen svět. Hledím k nebi a čekám! Krásný hudební zážitek, plný vznešenosti.


Asphyx says:

You sit in the wooden benches. It is Sunday morning and you should meet God today. You doubt, you have been in doubt for a while. The ordinary life has vanished from churches a long time ago. There is only mentoring and tons of empty words left. You are praying to a dead who has nothing in common with its souls. In a last few days you have been meeting many evil people. The only thing left is hope and music. 

I like the noble mood of cathedrals, I soak the atmosphere of abandoned temples with joy. Thousands of fates printed in stone walls. The faces of the saints and above, where the pipe organ is, is sitting the band MY SILENT WAKE. Yes, for me their music is connected with a visit of a church. I listen to their new album “There Was Death” and I am thinking about what faith really is.

“There Was Death” follows the same steps as MY DYING BRIDE, PARADISE LOST, NOVEMBER DOOM, ASHEN MORTALITY. They also have a clear and readable handwriting. The songs are literally soaked up with the atmosphere of gothic buildings and sadness. Right in front of me I can see a small graveyard in the mountains. Everybody knows each other and every funeral is an event and a personal experience. Here, the faith is pure, unspoilt and raw. I like the sound, cold and hurtful at the same time, I admire the painting on the cover. I am walking through abandoned cathedrals with the band. Again and again I am coming back to catacombs, to wake up and continue to spread the glory of the doom and death metal. The new album absorbed me completely, it calmed down my mind and directed me to another world. I am looking towards the sky and I am waiting! A beautiful musical experience, full of nobleness.MY SILENT WAKE lineup
Ian Arkley - vocals and guitar
Addam Westlake - bass
Gareth Arlett - drums
Simon Bibby - keys and vocals
Mike Hitchen - live rhythm guitar

MORE INFO
Share this games :

TWITTER