Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 22. března 2018

Home » » Recenze/review - MEMORIAM - The Silent Vigil (2018)

Recenze/review - MEMORIAM - The Silent Vigil (2018)


MEMORIAM - The Silent Vigil
CD 2018, Nuclear Blast

for english please scroll down

Symbolem války pro mě vždy byla postava osamělého člověka, stojícího proti velké kovové obludě zvané tank. Civilizace se motá v kruhu a je opět v rozkladu. Tupost lidského stáda vítězí nad rozumem. Uctíváme filozofii násilí a je jedno na jaké straně stojíme. Válka je uvězněná v každém z nás!

Britští death metalisté jsou letos opět zde, aby nás jako staří bardi přesvědčili o tom, že poctivost a upřímnost v tomto stylu mnohdy vítězí nad dokonalostí. MEMORIAM znovu sází na to, co umějí nejlépe. Na jednoduchý, úderný mix ostrých riffů s punkovým feelingem a nezbytným chladným pokladem. Stylová rovnice BOLT THROWER + BENEDICTION + OBITUARY = MEMORIAM opět funguje na výbornou. Desku navíc zdobí úžasný obal (Dan Seagrave) i pořádně zahnívající zvuk.Starého psa novým kouskům nenaučíš a je to jen dobře. Mohl bych mít připomínky k občasné přílišné délce skladeb nebo možná k lehce slabšímu vokálu, ale to jsou jen drobnosti, které celek nijak nenarušují, spíše jej dělají originálnějším. Ano, dnešnímu mladému posluchači podobná hudba asi příliš neřekne - je zvyklý na uřvanou produkci a technickou ekvilibristiku, ale také mu ani není určena. MEMORIAM totiž nahráli album, které bourá zdi spíše klasickým, tradičním způsobem - postupně, drtivě, melodicky. Chce jen čas, potom jeho síla vynikne na povrch s až nebývalou razancí. Náhle stojíte opravdu proti rozjetému death metalovému tanku, který před sebou hrne veškerou lidskou nenávist. Láme kosti, vyvolává nostalgické vzpomínky, stává se magickým jiskřením. Ano přátelé, tohle je reálný old school death metal, zahraný od mistrů v oboru. Válka, smrt, chlad! Skvělé album! Asphyx says:

The symbol of war for me has always been the figure of a lone man standing against a large metal monster called a tank. Civilization wanders in a circle and is once again in disintegration. The stupidity of the human herd wins over reason. We worship the philosophy of violence, and it does not matter on which side we stand. War is imprisoned in each of us!

British death metallers are here again this year to convince us as old dudes that honesty and sincerity on this style often win over perfection. MEMORIAM relies on what they know best. To a simple, striking mix of sharp riffs with punk feeling and cool treasure. Classic equation: BOLT THROWER + BENEDICTION + OBITUARY = MEMORIAM works great again. The album is also adorning the amazing cover (Dan Seagrave) as well as a grey sound.


The old dog does not learn new pieces and it's just fine. I might have comments on the occasional excessive length of songs or perhaps a slightly weaker vocal, but these are just a few things that do not interfere with anything, rather they make it more original. Yes, today's young listener does not even talk about this music - he is used to brightened production and technical equilibrium, but he is not even intended for it. MEMORIAM has recorded an album that breaks the wall in a classic, traditional way - gradually, crazily, melodically. It only takes time, then its strength will come to the surface with unprecedented strenuousness. Suddenly you really stand against the thrown-up death metal tank that is spreading all human hatred. It breaks your bones, evokes nostalgic memories, it becomes magical sparks. Yes friends, this is real old school death metal, played by the masters in the field. War, death, cold! Great album!


Tracklist:
01. Soulless Parasite
02. Nothing Remains
03. From the Flames
04. The Silent Vigil
05. Bleed the Same
06. As Bridges Burn
07. The New Dark Ages
08. No Known Grave
09. Weaponised Fear

band:

Karl Willetts
Frank Healy
Scott Fairfax
Andy Whale

Share this games :

TWITTER