SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 4. května 2018

Home » » Recenze/review - SURGERY - Absorbing Roots (2018)

Recenze/review - SURGERY - Absorbing Roots (2018)


SURGERY - Absorbing Roots 
CD 2018, Support Underground

for english plese scroll down

Nad městem bolesti zbyl poslední živý strom. Obestřený tajemnem a různými legendami se stal nejen návštěvním místem, ale i častým cílem sebevrahů. Hopou se oběšenci ve větru a žalují nad svým osudem. Vyplazené jazyky, smutný osud nešťastníků. Jakoby obviňovali, byli mementem doby. Nad smogovým mrakem, nad kovovým odérem netečného města. Kdo bude další na řadě? 

Přiznám se rovnou a bez mučení, že mě novinka slovenských death metalistů SURGERY rozsekala. Hudebně totiž pánové hrají přesně ten druh smrtícího kovu z devadesátých let, který mi dělá velmi dobře na mé zkažené duši. Bral jsem si album do sluchátek, vylezl nad město a vše se mi spojilo v jedno. Hudba, smrt i bývalé popraviště. Jakoby sem "Absorbing Roots" patřilo odjakživa. Skladby doslova zhmotnily příběhy plné smrti.
"Absorbing Roots" je albem velmi dobře zvukově ošetřeným, s klasickým obalem evokujícím staré časy. U nápadů a motivů lze najít mnoho styčných bodů s finskou death metalovou školou (CONVULSE, FUNEBRE). Líbí se mi, že deska nejenže drtí, ale obsahuje i spoustu temných, chladným melodií. Nahrávce dominuje vokál, který je zajímavě barevně posazený. Jako celek sice nahrávka nijak nevybočuje z mantinelů devadesátých let (skladatelsky, zvukově je "modernější", čistší), ale osobně to považuji spíš za výhodu. Vždy budu upřednostňovat náladu a atmosféru. Na "Absorbing Roots" jsem nalezl vše potřebné pro své výlety po místech s krvavou historií. Už zase se houpou oběšenci na větvích. Zírají netečně a stejně jako já si novou desku SURGERY užívají. Tohle album vám utáhne ještě víc smyčku kolem krku. Velmi dobrý death metal tradičního střihu, který je poctivý jako smrt oběšením!Asphyx says:

The last living tree remains above the city of pain. Surrounded by mystery and various legends, it has become not only a visiting place but also a frequent destination of suicide. The hanged people swings in the wind and sue over its fate. The sticking out tongues, the sad fate of the unfortunates. As if they were blaming, they were memento of the times. Over the smog cloud, over the metal odor of the city. Who's next in the line? 

I must confess straight and without torture that the new album of Slovak death metalists SURGERY cut me into the pieces. Musically, guys play precisely that kind of death metal from the nineties which cause me good feeling in my depraved soul. I took the album into the headphones, climbed over the city, and everything merged into one. Music, death, and the former place of execution. As if “Absorbing Roots” has always been part of them. The songs literally materialize the stories full of death. 

"Absorbing Roots" is a very well sounding album, with a classic cover that evokes old times. For ideas and motifs, there are many similar points with the Finnish death metal school (CONVULSE, FUNEBRE). I like that this record not only crushes, it also contains a lot of dark, cold melodies. The vocal, which is interestingly colored, dominates on the record. As a whole, the record does not deviate from the boundaries of the nineties (I mean the writing process, sound is "modern", cleaner), but I personally consider this as an advantage. I will always prefer mood and atmosphere. At “Absorbing Roots”, I found everything necessary for my trips to places with bloody history. The hanged people swings on the boughs again. They stare and as well as me they are enjoying the new album of SURGERY. This album will tighten loop around your neck even more strongly. Very good death metal of traditional style that is honest like a death by hanging!


tracklist:
01. Absorbing Roots 
02. Clinic Death 
03. Image in the Mirror 
04. Paradise 
05. River in Silence 
06. Hands in Chains 
07. Mental Demise 
08. Grime 
09. Depressive Reality

band:
Miroslav Tatranský - guitars 
Petr Mikolaj - drums 
Radoslav Body - guitars Rastislav 
Šelleng - vocals 
Róbert Hanečák - bass


Share this games :

TWITTER