DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 18. června 2018

Home » » Recenze/review - GUTTER INSTINCT - Heirs Of Sisyphus (2018)

Recenze/review - GUTTER INSTINCT - Heirs Of Sisyphus (2018)


GUTTER INSTINCT - Heirs Of Sisyphus
CD 2018, Pulverised Records

for english please scroll down

Běžím tmou a jdou mi po krku. Mí vlastní běsi. Dusí mě, ničí, drásají. Chycen do nepropustných a ostrých pavučin se zmítám v posmrtné křeči. Kosti praskají, krev stéká po nebohém těle. Chycený, prokletý, uhranutý. Právě mi praskla lebka tlakem a mozek vyskočil ven. Smrt má spoustu podob a tahle je temná jako srdce zlých lidí. Umučen vlastními myšlenkami vstupuji do nekonečné země stínů. Už na mě čekají. Démoničtí GUTTER INSTINCT.

Hrát death metal se dá mnoha způsoby a ten kteří zvolili recenzovaní Švédové je nebývale temný a ošklivý. Potkává se v něm šílený maniakální smrtící kov s éterickým black metalem. Výsledkem je nebývale návyková látka, lektvar, po kterém zahynete během několika okamžiků. GUTTER INSTINCT se povedlo doslova narvat na jednu desku neskutečné množství nálad a emocí. Posluchač se zmítá v poklidných bažinatých pasážích, marně doufá alespoň v malý kousek světla, aby byl nakonec totálně rozdrcen mistrně ovládanými riffy. Pomalé mučení, vytrhávání kusů masa z těla, sůl do rány. Trpíme dávno víc než Ježíš. Novinka "Heirs Of Sisyphus" se mi usadila v žilách jako zžíravý virus. Pojď a zemři s námi!Osobně zatím považuji album "Heirs Of Sisyphus" za jeden z nejlepších death metalových počinů letošního roku. GUTTER INSTINCT nejsou zbytečně komplikovaní, ani přehnaně "umělí", jak to bývá dnes často zvykem. Naopak, novinka pálí, žhne, drtí, devastuje, postupně proniká do žil, aby si vás přetvořila k obrazu svému. Album neskutečně vibruje, tlačí, je morbidní, surové a zároveň vznešené a návykové. Stylově se pánové dotýkají tvorby kapel jako TEITANBLOOD, REPUGNANT, GRAVE MIASMA, CRUCIAMENTUM, DEAD CONGREGATION. Samozřejmě, GUTTER INSTINCT si našli svůj jasný a zřetelný směr. Jejich cesta je černá, lemovaná vybělenými lebkami. S touhle skupinou překročíte řeku Styx, vydáte se na dlouhý výlet do záhrobí. Jako bonus potkáte své vlastní démony. Budete obdivovat zastřený a zároveň čitelný zvuk, vynikající obal i vokály, které nejsou z tohoto světa. Nejdůležitější je ale celkový dojem a ten je jedním slovem vynikající. Už dlouho se mi nestalo, aby mě nějaká kapela strhla tak hluboko do bažin věčnosti. GUTTER INSTINCT mě rozsekali, zničili moje tělo i mysl! Death blackové monstrum ve formě, v jaké bude jednou Satan, až vstoupí na zem! Okultní rituál lidské mysli! Inferno!Asphyx says:

I’m running through the darkness and they are haunting me. My own demons. They choke me, ruin me, tear me. I am captured in impermeable and sharp cobwebs; I'm convulsed in the post-mortem convulsions. Bones crack, blood drips down the dead body. Captured, cursed, goddamned. My skull had just broken and the brain jumped out. Death has many forms and this is dark as the hearts of evil people. Tired by my own thoughts, I enter into an endless country of shadows. They're already waiting for me. Daemonic GUTTER INSTINCT.


To play death metal is possible by many ways and this one, which was chosen by reviewed Swedish, is unusually dark and ugly. Here crazy maniac death metal meets the ethereal black metal. The result is an unusual addictive substance, a potion which causes your death in a few moments. 

GUTTER INSTINCT succeeded to literally squeeze into the one album unreal amount of moods and emotions. The listener moves in tranquil swampy passages, vainly hoping for at least a small piece of light to eventually totally crush by the master-controlled riffs. Slow torture, tearing pieces of meat from the body, salt into the wound. We suffer even more than Jesus. The new album "Heirs Of Sisyphus" has settled in my veins as an irritating virus. Come and die with us! 

I personally consider the album "Heirs Of Sisyphus" as one of the best death metal record of this year. GUTTER INSTINCT are not unnecessarily complicated, nor immoderately “synthetic” as it used to be in these days. On the contrary, new album burns, crushes, devastates, and gradually penetrates into the veins to transform you in one's own image. The album really vibrates, pushes, is morbid, raw, but magnificent and addictive at the same time. Considering the music style, guys touch bands like TEITANBLOOD, REPUGNANT, GRAVE MIASMA, CRUCIAMENTUM, DEAD CONGREGATION. Of course, GUTTER INSTINCT found their own clear direction. Their path is black, lined with bleached skulls. With this group you will cross the Styx River and start a long trip to the other world. As a bonus, you meet your own demons. You will admire the blear, yet readable sound, excellent cover art and vocals that are not from this world. But the most important thing is the overall impression and that is excellent. It has not happened to me for a long time that a band has sank me so deep into the swamps of eternity. GUTTER INSTINCT cut me down, destroy my body and my mind! Death black monster in the form, in which Satan will once enter the earth! The occult ritual of the human mind! Inferno!TRACKLIST
1. Satan Within (5:23)
2. Zenon (5:29)
3. The Abyss Speaks (6:28)
4. Shock Doctrine (5:09)
5. Uncreation (6:39)
6. Tip Of The Spear (5:44)
7. The Luminous Darkness (2:26)
8. Heirs Of Sisyphus (8:43)

band:

Share this games :

TWITTER