Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 27. listopadu 2021

Recenze/review - ESTERTOR - Tales From The Ancient Grave (2021)


ESTERTOR - Tales From The Ancient Grave
CD 2021, War Anthem Records

for english please scroll down

Pořád dokola tvrdil,  že je nevinný, že on by něco tak hrozného nikdy v životě nemohl udělat. Přesto, že ho našli se sekyrou v ruce, přesto, že měl na oblečení krev. Stávalo se mu to často. Posedlý démony se toulal ulicemi a hledal dívky s krásnými tvářemi. Nenáviděl sebe, nenáviděl celý svět. Když šel pak temnou chodbou k šibenici, usmíval se. 

Spojení syrového, ostrého thrash metalu a hororových témat z osmdesátých a devadesátých let se mi fakt líbí. Skladby mají drive, prastarou sílu a smrdí zkaženou krví. Líbí se mi zvuk (Moontower Studios, Javi Félez), celkové provedení, i parádní obal (César Valladares). Když poslouchám letošní desku (v pořadí druhou řadovou), připadám si jako v dávných dobách, kdy jsem u podobných nahrávek seděl dlouhé večery u přehrávače. 


Stále tvrdím, že poctivý thrash metal vám musí urvat hlavu i s páteří. ESTERTOR to umí tak nějak samozřejmě, přirozeně, je slyšet, že pánům koluje tento styl v žilách. Fanoušci třeba takových POSSESSED, SODOM, MASSACRE, OBITUARY, CELTIC FROST, SEPULTURA, DEATH, by mohli být spokojeni jako já. Vše odsýpá jako lavina z kostí a žhavé lávy. Přidávám volume a mám pocit, že se procházím noční ulicí se sluchátky na uších. Užívám si kombinaci thrashe i deathu, prašiviny, cítím v kostech mráz. Přesně takhle to mám rád. Kolem obchází šílený maniak se sekyrou a každý den naleznete na rohu nové zohavené tělo. Jako bych byl přímo účastníkem ve starém ošklivém filmu. Dejte mi někdo pivo, dneska bude dlouhá noc. Album je vhodné pro headbanging na opuštěných hřbitovech, v márnicích, v katakombách, kde nemrtví dávno vylezli z děr. Ve vzduchu smrdí síra a duše zemřelých nenaleznou nikdy klid. Hergot, může mi někdo vysvětlit, proč jsem o téhle smečce dosud nevěděl? Prolezu kdejaký temný kout, ale musím říct, že naše společné setkání dopadlo opravdu na výbornou. U ESTERTOR nejvíc oceňuji, že mají svůj vlastní krvavý a špinavý ksicht. Staví sice na starých klasických kompozicích, ale přidávají také kus sebe samého. Je slyšet, že deska byla nahrána od srdce. Morbidní thrash metalový výlet do starých prokletých katakomb!


Asphyx says:

He kept claiming that he was innocent, that he could never do something so terrible in his life. Even though they found him with an ax in his hand, even though he had blood on his clothes. It happened to him often. Demon-obsessed, he roamed the streets looking for girls with beautiful faces. He hated himself, he hated the whole world. He smiled as he walked down the dark corridor to the gallows.

I really like the combination of raw, sharp thrash metal and horror themes from the eighties and nineties. The songs have driven, ancient strength and stink of rotten blood. I like the sound (Moontower Studios, Javi Félez), the overall design, and the great cover (César Valladares). When I listen to this year's album (the second in a row), I feel like in ancient times, when I sat with the player for long evenings on similar recordings.

I keep saying that honest thrash metal has to grab your head and spine. ESTERTOR can do it, of course, naturally, it can be heard that this style circulates in the veins of men. Fans of such POSSESSED, SODOM, MASSACRE, OBITUARY, CELTIC FROST, SEPULTURA, DEATH, could be as satisfied as I am. Everything pours out like an avalanche of bones and hot lava. I'm adding volume and I feel like I'm walking down the night street with headphones on. I enjoy a combination of thrash and death, dust, I feel cold in my bones. That's exactly how I like it. A mad maniac with an axe walks around, and every day you find a new mutilated body on the corner. It's like being a direct participant in an old ugly movie. Give me a beer, it's going to be a long night tonight. The album is suitable for headbanging in abandoned cemeteries, in mortuaries, in catacombs, where the undead have long since climbed out of holes. Sulfur stinks in the air and the souls of the dead will never find peace. Damn it, can anyone explain to me why I haven't known about this pack yet? I'll climb through some dark corner, but I have to say that our joint meeting turned out to be really great. What I appreciate most about ESTERTOR is that they have their own bloody and dirty face. Although they build on old classic compositions, they also add a piece of themselves. It can be heard that the record was recorded from the heart. A morbid thrash metal trip to the old cursed catacombs!


TRACKLIST:
1. Assimilating Flesh
2. Venereal Horror
3. Nocturnal Strigoi
4. The Torch That Corrupted The Earth
5. Blood For Sheetar
6. Repugnant Face Of Death
7. Tales From The Ancient Grave
8. Worship The Black Goat
9. Keeper Of Hellpátek 26. listopadu 2021

Recenze/review - E-FORCE - Mindbender (2021)


E-FORCE - Mindbender
CD 2021, Mighty Music

for english please scroll down

Občas si říkám, kde se vlastně berou zlé myšlenky. Náš mozek je stále prozkoumán jen z určité části a o naší temné stránce toho stále příliš nevíme. Pomatení mysli, šílenství chcete-li. Stát se to může úplně každému z nás. Tenká je hranice mezi světem považovaným za normální a celou, do které vás zavřou. Možná si ale spoustu věcí děláme sami. Pojďte se mnou dnes nahlédnout do pestrého světa černé fantazie. Hrát nám k tomu může nová deska kanadských E-FORCE.

Mám tuhle smečku hrozně rád. A není to jen kvůli tomu, že v jejím středě stojí bývalý člen VOIVOD Eric Forrest. Každé nové album je totiž velmi chutným gurmánským zážitkem pro všechny fanoušky thrash metalu. Kapela je progresivní takovým tím zajímavým způsobem. Nejedná se o žádné prázdné preludování, ale o zásah přímo do našich mozků. Novinka není výjimkou. Od začátku do konce odsýpá jako lavina z ostrého kamení. 


Nové album "Mindbender" mi nejvíc připomíná návštěvu staré opuštěné továrny. Chladné stroje, které kdysi sloužily dobrým věcem se propojí s umelou inteligencí, probudí se a všem je ihned jasné, že se rozhodnou zabíjet. Novinka má v sobě přesně ten typ industriální chladné energie, která si vás ihned podmaní. Erikův vokál je navíc hodně jedovatý a ke skladbám perfektně sedne. Na nové desce zazní spousta technických pasáží, zároveň si ale zachovává takovou tu třaskavou energii, kterou máme všichni u tohoto stylu tolik rádi. Na světě je spousta smeček, které se snaží hrát podobně, ale E-FORCE mají v sobě navíc vášeň, možná načerpanou v hlubokém vesmíru nebo v černých zákoutích naší mysli. Poslech si neskutečně užívám, připadám si jako bych byl pozván na hostinu jen s těmi nevybranějšími pokrmy. Sedím v křesle a mám za sebou první dávku elektrošoků. Objevil jsem v sobě věci, o kterých bych raději nevěděl. Ano, přesně takové pocity mám i z "Mindbender". Nejdříve kolem vás krouží a pak zasekne dráp. Odtrhá maso od kostí, zničí vás tlakem a vy chcete znovu a znovu. Zkušenosti, parádní řezající zvuk, excelentní výkony muzikantů. E-FORCE působí jako dokonalý thrash metalový stroj na zabíjení! Ovládnou vás přes svoji hudbu. Mozek se vám uškvaří ve vlastní šťávě. Nemám dalších slov. Dokonalá nahrávka po všech stránkách!


Asphyx says:

Sometimes I wonder where bad thoughts actually come from. Our brains are still only partially explored, and we still don't know much about our dark side. Mind madness, madness if you will. It can happen to any of us. Thin is the line between the world considered normal and the whole in which you are locked. But maybe we do a lot of things ourselves. Come with me today to see the colourful world of black fantasy. A new Canadian E-FORCE record can play for us.

I really like this pack. And it's not just because former VOIVOD member Eric Forrest is at its center. Each new album is a very tasty gourmet experience for all thrash metal fans. The band is progressive in such an interesting way. This is not an empty prelude, but an intervention directly into our brains. The novelty is no exception. From beginning to end, it spills like an avalanche of sharp stones.


The new album "Mindbender" reminds me most of a visit to an old abandoned factory. Cold machines, which once served good things, connect with artificial intelligence, wake up, and it is immediately clear to everyone that they will decide to kill. The novelty has exactly the type of industrial cold energy that will immediately conquer you. Erik's vocals are also very poisonous and fit the songs perfectly. There are a lot of technical passages on the new record, but at the same time it retains the kind of explosive energy that we all love so much about this style. There are a lot of packs in the world who try to play similarly, but E-FORCE also has a passion in them, perhaps full of deep space or the black corners of our minds. I really enjoy listening, I feel like I was invited to a party with only the most selected dishes. I'm sitting in a chair and I've had the first dose of electric shock. I discovered things in myself that I would rather not know about. Yes, that's exactly how I feel about "Mindbender". First it circles around you and then the claw gets stuck. It tears the flesh from the bones, destroys you with pressure and you want it again and again. Experience, great cutting sound, excellent performances of musicians. E-FORCE acts like the perfect thrash metal killing machine! They will control you through their music. Your brain will shrink in its own juice. I have no further words. Perfect recording in all aspects!

tracklist:
1. Provocation
2. Traumatized
3. Hellucination
4. Hypnotic
5. Dark Deception
6. Futures Past
7. Mindbender
8. Dehumanized
9. Delirium
10. Deranged
11. Insect (Voivod Cover)

Line-up:
Eric Forrest - vocals, bass
Patrick Friedrich - drums
Sébastien Chiffot - guitars

Webshop:

Web:

KNIŽNÍ TIPY - Doctor Who - Závoj smutku - Tommy Donbavand (2014)

Doctor Who - Závoj smutku - Tommy Donbavand
2014, Jota

Britská seriálová škola je pro mě neskutečným kultem. Jistě pane ministře, Červený trpaslík nebo právě Doctor Who jsou díla, která by měl vidět asi každý, kdo oplývá potřebnou dávkou fantazie. Nejvíc se mi na tomhle stylu líbí nadhled a elegance. Nic neútočí napřímo, na první dobrou, některé vtipy nebo zápletky vám dojdou až po nějaké době. V tom je právě to kouzlo, seriály vám vlastně nedají nic zadarmo. Musíte se snažit, což se sice v dnešní době příliš nenosí, ale to nám, osvíceným čtenářům, může být jedno.

Na Závoj smutku jsem slyšel spoustu kritických názorů. Ale tak tomu bývá vždy, když je nejdřív seriál a teprve až potom kniha. Autor to měl hodně těžké. Jenže já jsem si chtěl knihu zkusit přečíst a zklamaný rozhodně nejsem. Úžasná dobrodružství napříč prostorem i časem. Tentokrát výlet do roku 1963. Pan Doctor Who a Clara. Den po atentátu na Kennedyho. Téma, které mě samotného zajímá i historicky (doporučuji Dallas od Kinga!). 

Mě osobně přišla knížka čtivá, zajímavá. Příběh velmi dobře vystavěný, napínavý. A to i přesto, že jsem seriálem doslova odkojen. Jsem docela překvapený, jak jsou staré díly populární i mezi současnými dětmi. Troufám si tvrdit, že se povedlo na stránky přenést ducha seriálu. Jenom byl velký problém sehnat tištěný originál. Ale povedlo se. Navíc jsem dostal od manželky novou lampičku. To se nám to potom hoduje, když nám ostatní svítí.

Mám rád svět fantazie Doctora Who, líbí se mi i určitá temnota, která jeho příběhy provází. Záhady a jejich rozluštění. Elegantně, s nadhledem, s rozumem v hrsti. Seriál i tahle kniha jsou pro mě manou, krmivem, na kterém jsem tak trošku závislým. Venku je sychravo až hrůza a já každý den nachodím spoustu kilometrů. Jsem agent chodec, kterému už současný svět nestačí. Těším se každý den, až udělám vše potřebné a zavřu se do pokoje. Pustím si muziku a čtu si.

Doctor Who - Závoj smutku my byl velmi dobrým průvodcem, to vám povím. Ještě jedna věc, kniha nebyla natočena (alespoň o tom nevím) a myslím si, že by si to klidně zasloužila. Vešla by se do jednoho dílu. Překlad sice v některých momentech trošinku drhnul, ale to jsou jen drobnosti. myslím si, že fanoušci seriálu, kteří i rádi čtou, jsou přesně tím druhem cílové skupiny, která bude spokojena. Akorát musí být malinko shovívaví. Když to vezmu kolem a kolem, tak jsem toho příliš od knižního zpracování zpočátku nečekal (klasická skepse divákova) a dostal jsem příběh, který mě opravdu hodně bavil.

Na závěr klasické zamyšlení. Dnešní doba je hrozně zkratkovitá, ukecaná, divná ve své přetvářce. Možná už do ní nepatřím. Knihy jsou pro mě takovým úkrytem, ve kterém je svět ještě v pořádku. Navíc se i něco dozvím a jednou ze mě třeba bude moudrý stařec:)). 

Opatrujte se a čtěte! Děkuji za pozornost. Slunce v duši!

PS: Doctor Who je přesně postavou, kterou musíte mít rádi. Bláznivý, výjimečný, zajímavý, nevyrovnaný a hlavně modrý! Svět kolem je šílený!

-------------------------------------------------------------------------------------

Britský kultovní seriál Doctor Who se zapsal do Guinessovy knihy rekordů jako nejdéle vysílaný televizní sci-fi seriál. Dočkal se uvedení na českých obrazovkách a nyní přichází v knižní podobě.

Vydejte se na cestu spolu s tajemným humanoidním mimozemšťanem, který si říká Doktor a cestuje časoprostorem ve své vesmírné lodi TARDIS. Závoj smutku nás přenáší do dob dávno minulých – je 23. listopad 1963, den po zabití Johna F. Kennedyho. Tváře mrtvých se noří odevšad, začínají mluvit a křičet… a cpát se do našeho světa. Dokáže se Doktor ponořit do svého smutku, aby zachránil lidstvo?


---------------------------------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 25. listopadu 2021

News! - NERVOCHAOS - Golden Goblet Of Fornication - official video

 


Nervochaos “Golden Goblet Of Fornication” official videoTime to know the second single of the upcoming NERVOCHAOS studio album. “Golden Goblet Of Fornication” is, right since the first second, a fast, aggressive and technical tight song, with a vocal attack resembles Sepultura’s early works. The more thrash riff in the middle section brings a welcome break to the savage assault of the song, showing all firepower of the Brazilians. And the dark and ritualistic video totally matches this atmosphere.
____________________________


Fed-up with the entire trend flooding the scene, Nervochaos was born in São Paulo – Brazil in the spring of 1996, with the idea of creating aggressive and chaotic extreme music.

The band gained cult status in the music scene due to their hard work over the past 25 years, offering a sonic extravaganza in their unique way. The group has nine full-length studio albums out and is constantly touring worldwide to support their releases, doing around 100 concerts per year – from clubs to festivals.

“All Colours Of Darkness” will be re-released on LP (black and transparent orange vinyls, each limited to 300 units), CD and digital formats via Emanzipation Productions on February 11th, 2022.

Line-up:
Edu Lane: drums
Luiz 'Quinho' Parisi: guitar
Woesley Johann: guitar
Brian Stone: vocals
Pedro Lemes: bass

Single pre-save link:

Web:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Recenze/review - TARDUS MORTEM - Armageddon (2021)


TARDUS MORTEM - Armageddon
CD 2021, Emanzipation Productions

for english please scroll down

Bylo od začátku divné, morbidní, ale svým způsobem přitažlivé. Tělo leželo v márnici už dlouhou dobu. Přesto jako by se s ním něco dělo. Postupný rozklad je samozřejmostí, ale tohle bylo něco jiného. Nejdřív se začal ozývat tichý nářek. Pak se mrtvola několikrát posadila. Bledá a studená, přesto v ní začal proudit žhavý jed. Po několika dnech otevřela oči a její zkažené zuby se mi zakously do krku.

Kolem se rozlézá neskutečný zápach tlejících tkání. Vnitřnosti leží vyvrhnuté bokem, ty už nikdo stejně jako mozek nepotřebuje. Když vás ovládne temnota a strach, tak se ocitnete v jiné dimenzi. Stejně jako při poslechu nové desky dánských démonů TARDUS MORTEM. Prašivý, mokvající, hnusný a ošklivý death metal ve starém stylu. O to jde v téhle márnici především. A nutno říci, že se opět jedná o velmi povedený zásek přímo do našich zkažených duší. 


Popravení a zohavení by mohli vyprávět. Hudba je zde určena hlavně pro ně a potom pro všechny fanoušky stylu zvaného old school death metal. Do nových skladeb jsou otisknuty vzpomínky na smečky jako AUTOPSY, CANCER, INCANTATION, CIANIDE, GRAVE, PESTILENCE, MASSACRE. TARDUS MORTEM jsou jasným důkazem toho, že záhrobí opravdu existuje. Připadá mi totiž, že novinka "Armageddon" musela být nahrávána na onom světě. Temný, chladný, surový zvuk, apokalyptický obal, tohle všechno jsou atributy dobrého smrtícího kovu. TARDUS MORTEM jsou jako jezdci apokalypsy, kteří se přijeli pomstít za všechny křivdy a hříchy, které náš prokletý druh způsobil. Rakve nadskakují tlakem, víka praskají. Kosti chřestí v divokých rytmech. Někde tady, ve starých katakombách to všechno začalo. Nemrtví se už nemohli dívat na hnus a špínu, které se kolem nás poslední roky odehrávají. Dánům věřím i jejich novou desku. Má v sobě potřebný drive, spoustu zajímavých momentů a pověstnou černou jiskru, kterou v sobě mají jenom dobré kapely. Dívám se do tváře bez očí, divím se odpadávajícímu masu a shnilým vzpomínkám. Jsem to já v zrcadle. Morbidní death metal, u kterého vám zmrzne zkažená krev v žilách!Asphyx says:

It was weird, morbid, but attractive in a way. The body had been lying in the morgue for a long time. Still, something seemed to be happening to him. Gradual decomposition is a matter of course, but this was something else. At first there was a low moan. Then the corpse sat up several times. Pale and cold, yet a hot poison began to pour in her. After a few days, she opened her eyes and her rotten teeth bit into my throat.

There is an unbelievable smell of rotting tissues. The entrails are thrown out, no one needs them like the brain. When darkness and fear control you, you will find yourself in another dimension. Just like listening to the new album of Danish demons TARDUS MORTEM. Dusty, wet, ugly and ugly death metal in the old style. That's what this morgue is all about. And it must be said that this is again a very successful hack right into our corrupt souls.

Executions and disfigurements could tell. The music here is intended mainly for them and then for all fans of the style called old school death metal. Memories of packs such as AUTOPSY, CANCER, INCANTATION, CIANIDE, GRAVE, PESTILENCE, MASSACRE are imprinted in the new songs. TARDUS MORTEM are clear evidence that the tomb really does exist. It seems to me that the novelty "Armageddon" had to be recorded in the afterlife. Dark, cold, raw sound, apocalyptic cover, these are all attributes of good deadly metal. The TARDUS MORTEM are like the riders of the apocalypse who have come to avenge all the wrongs and sins that our damned species have caused. The coffins jump under pressure, the lids crack. Asparagus bones in wild rhythms. Somewhere here, in the old catacombs, it all started. The undead could no longer look at the disgust and dirt that has been going on around us in recent years. I also trust the Danes for their new record. It has the necessary drive, a lot of interesting moments and the famous black spark that only good bands have in them. I look faceless, wondering the falling flesh and rotten memories. It's me in the mirror. Morbid death metal that will make your blood rot in your veins!

about TARDUS MORTEM on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01. Condemned To The Halls Of Infernal Sin
02. From Heaven’s Throne Thee Bring Forth Death
03. Gust Of Armageddon (Suicidal Winds)
04. Nun Of The Pyre
05. Into The Grave (Grave Cover)

Line-up:
Dennis Kruse Strømberg - drums, vocals
Lasse Usbeck Andresen - guitars, vocals
Christian Baier Rasmussen - bass, vocals

Recenze/review - OBSCURA - A Valediction (2021)


OBSCURA - A Valediction
CD 2021, Nuclear Blast

for english please scroll down

Už jsem si asi tisíckrát řekl, že o kapelách, které mě nebaví, psát nebudu. Jenže pak  kolem sebe slyším opět velká slova chvály. A tak si říkám, nejsem divný? Vždyť OBSCURA je tak pracovitá, seriózní, namakaná kapela. Ověřil jsem si to i na živo. A pořád nic, přátelé, jiskra nepřeskočila. Můžeme se tu dohadovat o sporné progresi, o tom, jaké sklízí tahle smečka všude ovace. U mě ale nic, ani ťuk.

I letos jsou pánové ve velmi dobré formě (stylizace do CYNIC, DEATH, GORGUTS, ATHEIST, případně do novějších BEYOND CREATION, GOROD je stále patrná). Hraje se tak nějak svěže, dost často se vybrnkává, atmosféra chladu a temnoty je patrná. Bohužel, ale jen v náznacích. Trošku si připadám jako na představení preludia pro kytary, basu, bicí a vokál. Hudba plyne kolem a já se snažím zachytit alespoň něco. A pořád nic. Pořád ani ťuk. 


Když já prostě nemůžu věřit partě kluků s krásnými promo fotkami, nažehlenými, moderními. Tématem textů je vesmír a filozofie, no jo, ale když já raději v death metalu hnilobu a špínu. I novinka je na mě moc profesorská, čistá, sterilní. Stylizace do starých progresivních kapel na jednu stranu technicky vychází, ale Němcům hrozně chybí charisma. Velký label dnes dokáže protlačit všechno, jen si říkám, kde že je ten tlak a energie, které k death metalu vždy patřily? Asi se ztratily někde ve studiu, když zazněl příkaz - hlavně, ať je deska uhlazená a nevýrazná. Já prostě nemůžu mít podobné nahrávky rád. Už jenom z principu. Shrňme to jednoduše. Nejsem zkrátka cílová skupina posluchačů. Chybí mi hroby, chybí mi výraz, jedním uchem tam, druhým ven a nezůstává vůbec nic. Možná je to ale tím, že už do dnešního světa umělých kapel nepatřím. A asi bych o nich fakt už neměl psát. Všude slyším jen slova o albu roku, nadšené výkřiky. Ne, mě nepřesvědčíte. A ty čisté zpěvy? To jako opravdu? Fakt jsem se snažil, opravdu hodně a čas strávený poslechem považuji za absolutně ztracený. Pořád si totiž myslím, že je spousta muzikantů, kteří umí hrát a jenom někteří umí skládat. OBSCURA podle mě patří do první skupiny. Uff. Sorry, tohle fakt ne. Duhový death metal není nic pro mě. 


Asphyx says:

Yes, this album is a perfect progressive technical death metal product of present. But where is the revolt, originality? It seems to me that the new CD OBSCURA is calculating. There are lots of bands with similar productions publishing every day. Precise music, but without soul, without drive. Modern generic metal of present time.

Tracklist:
01. Forsaken
02. Solaris
03. A Valediction
04. When Stars Collide
05. In Unity
06. Devoured Usurper
07. The Beyond
08. Orbital Elements II
09. The Neuromancer
10. In Adversity
11. Heritagestředa 24. listopadu 2021

Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)


ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness
CD 2021, Debemur Morti Productions

for english please scroll down

Zeď démonů. Symboly plné absolutního zla. Nadechni se a přilož nůž k zápěstí. Odříkej obrácenou modlitbu. Ne, dneska ještě ne, právě vyšla nová deska "Worship the Eternal Darkness" od finských tmářů ARCHGOAT. Chceš pochopit nenávist, chceš se dávit ve stínu vlastní krví? Pak poslouchej pečlivě. Smrt je tak blízko. Pohanské rituály ožívají s nebývalou silou. Opět v provedení, ve kterém jej mám stejně nejraději. Špinavě, ošklivě, zle, jako samotný death metal.

Pekelné plameny olizují moje nohy. Mozek se vaří ve vlastní šťávě. Tam, kde nikdy světlo nesvítí, v hlubokých katakombách, mezi ostatky padlých se zrodila i letošní nahrávka. Z povrchu zemského vás smete mokvající a prašivý zvuk. Neexistuje nic, jenom utrpení. 


ARCHGOAT útočí přímo, bez varování. Nabodnou vás na ostré riffy, spoutají vás řetězy utkanými z pavučin. Nečekejte žádné kompromisy, jenom ryzí, syrový death metal okořeněný nahrubo nasekanou tmou. Při poslechu si připadám jako ve středověku, zavřený ve studené kobce čekám na poslední soud. Rouhání, nekonečné vzývání černé magie. Symboly nakreslené nad oltářem, i hudba Finů mluví jasným jazykem. Kolem je mlha a rozšklebené tváře démonů. Pokud uctíváte kapely jako REVENGE, BEHERIT, BLASPHEMY, BLACK WITCHERY a další pekelníky, tak se vám bude "Worship the Eternal Darkness" také líbit. ARCHGOAT sice nepřinášejí do záhrobí nic nového, ale album se velmi dobře poslouchá, je svým způsobem magické, podmanivé, záhadné. Všichni prokletí mi dají určitě za pravdu. Pokud budete chtít nahlédnout za oponu a spatřit absolutní inferno, tak neváhejte ani chvilku. Nahrávka připomíná dávné obrazy těch, kteří zažili utrpení, bolest a strach. Spatřili věci, o kterých se mluví jenom šeptem. Kapela má svůj jasný, krvavý rukopis, touhu ničit a spoustu nenávisti, kterou přetavila v hudbu. Dokáže být spalující, ale i chladná a studená jako brzká rána na hřbitově. Bořím se po kolena v bahně, topím se řece z hnisu a špíny. Jedná se v podstatě o dokonalý nihilistický zážitek. Death black metal ukovaný z pekelného železa!


Asphyx says:

The wall of demons. Symbols full of absolute evil. Inhale and place the knife on your wrist. Say the reverse prayer. No, not yet, the new album "Worship the Eternal Darkness" has just been released by Finnish darkmen ARCHGOAT. Do you want to understand hatred, do you want to choke in the shadow of your own blood? Then listen carefully. Death is so close. Pagan rituals come to life with unprecedented force. Again, in the design in which I like it the same. Dirty, ugly, bad, like death metal itself.

Hellish flames lick my feet. The brain boils in its own juice. Where the light never shines, in deep catacombs, among the remains of the fallen, this year's recording was born. A soaking and dusty sound sweeps you off the face of the earth. There is nothing but suffering.


ARCHGOAT attacks directly, without warning. They will stab you into sharp riffs, you will be chained by chains woven from cobwebs. Don't expect any compromises, just pure, raw death metal spiced with roughly chopped darkness. When listening, I feel like I was in the Middle Ages, locked in a cold dungeon, waiting for the Last Judgment. Blasphemy, endless invocation of black magic. The symbols drawn above the altar, even the music of the Finns, speak a clear language. There is fog and grimacing demons around. If you adore bands like REVENGE, BEHERIT, BLASPHEMY, BLACK WITCHERY and other infernals, you will also like "Worship the Eternal Darkness". ARCHGOAT does not bring anything new to the grave, but the album listens very well, it is in a way magical, captivating, mysterious. All the curses will surely agree with me. If you want to look behind the curtain and see the absolute inferno, do not hesitate for a moment. The recording is reminiscent of ancient images of those who experienced suffering, pain and fear. They saw things they only talk about in whispers. The band has a clear, bloody handwriting, a desire to destroy and a lot of hatred that they have turned into music. It can be scorching, but also cold and cold as an early blow to the cemetery. I sink to my knees in the mud, drowning the river from pus and dirt. It is basically a perfect nihilistic experience. Death black metal forged from hellish iron!

Track list
01. Intro 00:51
02. Heavens Ablaze 03:47
03. Black Womb Gnosis 04:23
04. All Christianity Ends 05:37
05. In Extremis Nazarene 03:36
06. Rats pray God 04:03
07. Empyrean Armageddon 05:03
08. Blessed in the Light of Lucifer 04:23
09. Worship the eternal Darkness 03:39
10. Burial of Creation 06:14

band:
Lord Angelslayer Bass, Vocals (1989-1993, 2004-present)
Ritual Butcherer Guitars (1989-1993, 2004-present)
Goat Aggressor Drums (2017-present)


Interview - VOMIT SPELL - We try to cover all ground within the death metal and grindcore sound.

Interview with death grind metal band from Germany - VOMIT SPELL.

Answered MB, PS, JL, thank you!

Translated Duzl, thank you!

Questions prepared Jakub Asphyx.

Recenze/review - VOMIT SPELL - Vomit Spell (2021):

Ave VOMIT SPELL! I haven’t found any interview in the Czech language with you, yet. So please, first introduce the band to our readers who don’t know you. You could start from the early beginnings and describe the whole VOMIT SPELL history.

MB: The band started when guitarist MB and drummer JL came into contact back in 2016 and discussed playing together. From the onset the idea was to play some sort of Grindcore / Death Metal. It was first more or less a sort of project band but over time the remaining band members were added and Vomit Spell became a full band around 2018 with steady rehearsals. In late 2019 we started recording our demo and one year later our album which just came out.


I’m just listening to your new record „Vomit Spell“ and I feel like as if I am closed in some tomb together with REPULSION, TERRORIZER, NAPALM DEATH, NASUM. The record has a great sound. Where did you record it and how satisfied are you with it? Did you have the "last word" concerning the resulting sound?

MB: Thanks for the nice words. We have recorded everything ourselves and then sent the files to Japan to get it mixed by Koichi Hara. The result is absolutely great. Of course we had the “final word” on the sound but it was just minor adjustments after he had sent us his first mixes. Koichi pretty much had free hand to shape the sound his way.

How was the new material for album ”Vomit Spell” created? How exactly does VOMIT SPELL write the music?

MB: As with most bands it starts with some guitar riffs and a loose structure for a song, then it’s arranged during rehearsal. Vocals/lyrics are added after the song is written.

“Vomit Spell” has dark and morbid cover art. Who is the author? I really like his work. How did you actually choose the idea of the cover and what exactly does it illustrate?

PS: The artwork was drawn by Necrofrost. It depicts a seance of vomiting ghouls who are about to summon the unspeakable. We think it perfectly fits our music. The layout for the CD version was done by SNDNBCK who did a really great job, too.


Could you reveal to us who is the author of the lyrics and what is their background? Where did you take inspiration for certain topics?

PS: I wrote all the lyrics for the demo and the current album. Except “Leah Sublime” which uses excerpts from the eponymous poem originally written by Aleister Crowley. While the lyrics on the demo dealt with personal stuff mostly, the lyrics on the album are more straightforward. For example, “Spiritual Enslavement” deals, as the title already suggests, with the topic of abuse and oppression in the name of religion. “Necrotronic” on the other hand explores the idea of “recycling” the deceased as a primary resource for futuristic warfare. Imagine the Universal Soldier movies, but directed by Bruno Mattei! The original working title for “Axiom of Annihilation” was “Pile of Dead Nazis,” but that was changed later on due to the nature of the lyrics which are about how to deal with all sorts of human scum.

The new album was released by F.D.A. Records. This label has a very good name in the underground scene and does a very good job. However, didn't you want to release a record on some bigger label? Did you ask some other label? How you are actually satisfied with F.D.A. Records?

PS: When Rico, the owner of F.D.A. records, approached us and asked if we would be interested in re-releasing our demo on CD and a subsequent album on his label, we agreed. So far, we are really glad to work with F.D.A. but also with Eric from Life After Death who will release our album on tape and vinyl. We did get asked by other labels, too, but we had a deal signed already at that time.


You play typical, classical death grind. You have never changed direction, you are let's say “orthodox.“ Personally, this is one reason why I like your music so much. But, didn’t you think about trying to play something different, somehow to make the VOMIT SPELL sound more unusual?

JL: Actually, I would not describe our sound as “orthodox” as we do not abide by any stylistic rules for that matter. If you listen closely to our album, you will discover references to classic grindcore and death metal elements here and there. We try to incorporate both the old school and the new, but in a unique way. Our members listen to a lot of different kinds of heavy music, mostly death metal, crust punk, grindcore, black metal - you name it. All these different types of music have a certain influence on our sound, of course, and we like it that way.

When I look through your albums, you really made a long journey. It is obvious that you as a band are still working on yourself. How often do you rehearsal together? Are you a "hard-working" band, which practices regularly or are you more „punk“ in the rehearsal task?

MB: We rehearse every two weeks since we live further apart from each other. If we lived closer to another, we’d likely rehearse every week but all in all this works for us.


In the case of your band, it is very good to see your development, each album is better, and you also become better and better musicians, gradually. Do you have some goal, which you would like to achieve? Some want to release an album with a large label; others want to play on one stage with some famous band. What about you?

MB: Mainly keep writing good songs and get them out there. Also playing some shows of course. We don’t really have huge ambitions for extensive touring as our job/life commitments don’t allow for something like this.

Can you recommend some new albums, which impressed you at the latest time?

PS: I have to admit that I barely keep up with recent releases as there is too much being released anyways. The latest EP by INCARCERATION caught my attention, though. Pretty rough production and hard hitting songs. I am looking forward to new stuff from FEACES CHRIST.

MB: last releases by Altarage, Portal, Death Toll 80k and Jalang deserve a mention.

JL: Antediluvian - The Divine Punishment, Këkht Aräkh - Pale Swordsman, Nordgeist - Frostwinter


Do you know and listen to some metal bands from the Czech Republic?

PS: Krabathor!

JL: Root and Master’s Hammer come to mind.

MB: I’ve played in CZ many times with my old band Nyctophobic, so we have shared the stage with bands like Malignant Tumour (during their Grindcore era), Gride, Fleshless, Ingrowing and many others. More current bands I’ve checked out are Mörkhimmel, Fear of Extinction, Morbider, Brutally Deceased.

We are slowly approaching the end of the interview so I would like to ask one more philosophical question. How would you define the death grind metal style? What represents this music for you and why did you choose exactly this genre?

MB: We try to cover all ground within the Death Metal and Grindcore sound as you can hear on the album. I’ve played Death/Grind in my old band Nyctophobic and just wanted to play this kind of music again after the Nyctophobic had split up. Since I am also playing in the Crust/D-Beat band Hellknife, the Crust/Punk part is covered there and Vomit Spell turned out to have a more Death Metal oriented sound with some hints to Grindcore and occasionally Black Metal. From onset the aim was to create good songs and not try to be too limited to one style, so what you’re hearing on the album pretty much sums up “our” sound.

What VOMIT SPELL is planning for the next few months?

We are currently rehearsing a lot and preparing for upcoming shows. At the same time we are already working on new material.

Thank you for the interview and I wish you a lot of sold CDs, hundreds of crazy fans and tons of great ideas.

Thank you for your support!

about VOMIT SPELL on DEADLY STORM ZINE:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhovor - VOMIT SPELL - Snažíme se pokrýt vše v rámci death metalového a grindcore zvuku.

Rozhovor s death grind metalovou skupinou z Německa - VOMIT SPELL.

Odpovídali MB, PS, JL, děkujeme!

Přeložila Duzl, děkujeme!

Otázky připravil Jakub Asphyx.

Recenze/review - VOMIT SPELL - Vomit Spell (2021):

Ave VOMIT SPELL! Nikde jsem s vámi nenašel žádný rozhovor v češtině. Poprosím tě tedy nejdřív, abys čtenářům, kteří vás ještě neznají, představil kapelu. Můžeš klidně začít úplně od začátku a provést nás celou historií VOMIT SPELL.

MB: Kapela vznikla v roce 2016, když se potkali kytarista MB a bubeník JL a diskutovali o společném hraní. Od začátku byl nápad hrát nějaký druh grindcore / death Metalu. Nejprve to byl víceméně jen projekt, ale postupem času se přidali i zbývající členové kapely a VOMIT SPELL kolem roku 2018 začali pravidelně zkoušet a stali se plnohodnotnou kapelou. Koncem roku 2019 jsme začali nahrávat naše demo a o rok později naše album, které právě vyšlo.


Právě poslouchám vaši novinku „Vomit Spell“ a připadám si, jako bych byl zavřený v nějaké kobce spolu s REPULSION, TERRORIZER, NAPALM DEATH, NASUM. Deska má skvělý sound. Kde jste album nahrávali a jak jste s výsledkem spokojen? Mluvili jste nějak do výsledného zvuku?

MB: Děkuji za vřelá slova. Všechno jsme si nahráli sami a pak jsme vše poslali do Japonska, aby to zmixoval Koichi Hara. Výsledek je naprosto skvělý. Samozřejmě jsme měli „poslední slovo“ ohledně zvuku, ale byly to jen drobné úpravy poté, co nám poslal své první mixy. Koichi měl téměř volnou ruku, aby zvuk utvářel po svém.

Jakým způsobem vznikal nový materiál pro „Vomit Spell“? Jak vlastně tvoří/skládají VOMIT SPELL?

MB: Jako u většiny kapel to začíná nějakými kytarovými riffy a volnou strukturou skladby, pak se to aranžuje během zkoušky. Zpěv/text se přidává jakmile je skladba napsaná.

„Vomit Spell“ má temný morbidní obal. Kdo je pod ním podepsán? Jeho práce se mi líbí, Jak jste vůbec nápad na obal vybírali a co má znázorňovat?

PS: Obal nakreslil Necrofrost. Zobrazuje seanci zvracejících ghúlů, kteří se chystají přivolat nevyslovitelné. Myslíme si, že se to perfektně hodí k naší hudbě. Layout pro CD verzi udělal SNDNBCK, který také odvedl opravdu skvělou práci.


Kdo je autorem textů a o čem pojednávají? Kde pro témata berete inspiraci?

PS: Napsal jsem všechny texty pro demo a aktuální album. Kromě skladby „Leah Sublime“, kde jsou použity úryvky ze stejnojmenné básně, kterou původně napsal Aleister Crowley. Zatímco texty na demu pojednávaly převážně o osobních věcech, texty na albu jsou přímočařejší. Například „Spiritual Enslavement“ se zabývá, jak již název napovídá, tématem zneužívání a útlaku ve jménu náboženství. „Necrotronic“ na druhé straně zkoumá myšlenku „recyklace“ zesnulého jako primárního zdroje pro futuristické válčení. Představte si filmy Universal Soldier, ale v režii Bruna Matteie! Původní pracovní název pro „Axiom of Annihilation“ byl „Pile of Dead Nazis“, ale to se později změnilo kvůli povaze textů, které jsou o tom, jak se vypořádat s nejrůznějšími lidskými spodinami.

Novinka vyšla na CD u F.D.A. Records. Label má v undergroundu velmi dobré jméno a odvádí skvělou práci, ale nelákalo vás vydat album u nějaké větší firmy? Oslovili jste nějaké? Jak jste vlastně spokojeni s F.D.A. Records?

PS: Když nás Rico, majitel F.D.A. Records oslovil a zeptal se, zda bychom neměli zájem o re-edici našeho dema na CD a následné album u jeho labelu, souhlasili jsme. Zatím jsme opravdu rádi, že můžeme spolupracovat s F.D.A. ale také s Ericem z Life After Death, který vydá naše album na kazetě a vinylu. Oslovili nás i jiné labely, ale v té době už jsme měli podepsanou smlouvu.


Hrajete typický, klasický starý death grind metal. Nikdy jste z téhle cesty neuhnuli, jste „ortodoxní“. Osobně je to jeden z důvodů, proč se mi vaše tvorba tolik líbí, ale nelákalo vás někdy zkusit hrát něco trošku jiného, nějak tvorbu VOMIT SPELL ozvláštnit?

JL: Vlastně bych naši hudbu nepopsal jako „ortodoxní“, protože v tomto ohledu nedodržujeme žádná pravidla stylu. Pokud pozorně posloucháte naše album, objevíte tu a tam odkazy na klasické grindcore a death metalové prvky. Snažíme se začlenit starou i novou školu, ale jedinečným způsobem. Naši členové poslouchají spoustu různých druhů extrémní hudby, většinou death metal, crust punk, grindcore, black metal – na co si vzpomenete. Všechny tyto různé hudební žánry mají samozřejmě určitý vliv na naši hudbu a tak se nám to líbí.

Když si projíždím vaši tvorbu, ušli jste opravdu dlouhou cestu. Je hodně znát, že na sobě jako kapela pracujete. Jak často vlastně VOMIT SPELL zkouší? Jste poctivou skupinou, která se pravidelně schází, nebo jste spíš pankáči, kteří tomu nechávají volný průběh?

MB: Zkoušíme co dva týdny, protože bydlíme daleko od sebe. Kdybychom bydleli blíže, pravděpodobně bychom zkoušeli každý týden, ale celkově nám to vyhovuje.


Na vaší kapele je opravdu vidět, jak se každé album postupně zlepšujete, vyvíjíte, jste stále lepší. Máte nějaký cíl, kterého byste chtěli dosáhnout? Pro někoho to je slavné vydavatelství, jiný si chce třeba zahrát se slavnou kapelu.

MB: Hlavně psát dobré skladby a vydávat je. A samozřejmě také hrát nějaké koncerty. Po pravdě nemáme velké ambice na rozsáhlé turné, protože naše pracovní/životní závazky něco takového neumožňují.

Jsou nějaké desky, které tě v poslední době oslovily?

PS: Musím se přiznat, že jen stěží držím krok s posledními nahrávkami, protože je toho hodně. Poslední EP od INCARCERATION mě ale zaujalo. Docela drsná produkce a tvrdé sklady. Těším se na nové věci od FEACES CHRIST.

MB: poslední nahrávky Altarage, Portal, Death Toll 80k a Jalang stojí za zmínku.

JL: Antediluvian - The Divine Punishment, Këkht Aräkh - Pale Swordsman, Nordgeist - Frostwinter


Znáš, posloucháš nějaké kapely z České republiky?

PS: Krabathor!

JL: Napadají mě Root a Master’s Hammer.

MB: Hrál jsem v Čechách mnohokrát se svou starou kapelou Nyctophobic, takže jsme sdíleli pódium s kapelami jako Malignant Tumour (za jejich Grindcore éry), Gride, Fleshless, Ingrowing a mnoha dalšími. Další aktuální kapely, které jsem zaregistroval, jsou Mörkhimmel, Fear of Extinction, Morbider, Brutally Deceased.

Blížíme se k závěru a tak bych zkusil jednu více filozofickou otázku. Jak byste definovali styl zvaný death grind metal? Čím pro vás tato hudba je a proč jste si vybrali právě tento styl?

MB: Snažíme se pokrýt vše v rámci death metalového a grindcore zvuku, jak můžete slyšet na albu. Hrál jsem death/grind se svou starou kapelou Nyctophobic a chtěl jsem tento druh hudby hrát znovu poté, co se Nyctophobic rozpadli. Vzhledem k tomu, že hraji také v crust/d-Beat kapele Hellknife, crust/punková část je tam pokrytá a Vomit Spell se ukázalo být více death metal s nějakými náznaky grindcore a občas black metalu. Od začátku bylo cílem vytvořit dobré skladby a nebýt příliš omezeni na jeden styl, takže to, co na albu slyšíte, do značné míry shrnuje „naši“ hudbu.

Co chystají VOMIT SPELL v nejbližších měsících?

V současné době hodně zkoušíme a připravujeme se na nadcházející koncerty. Zároveň již pracujeme na novém materiálu.

Děkuji za rozhovor a přeji spoustu prodaných nosičů, stovky šílených fanoušků a tuny dobrých nápadů.

Díky za podporu!

úterý 23. listopadu 2021

Recenze/review - EVIL DAMN - Necronomicon (2021)


EVIL DAMN - Necronomicon
CD 2021 Hells Headbangers Records

for english please scroll down

Obřadní kámen je ještě od krve. Pár kapek je jasným svědectvím, že se zde minulou noc pořádal okultní rituál. Vyděšená tvář, tělo bez srdce. Vše je na první pohled jasné. Divné jsou jenom symboly, které nemohu rozluštit. Ve jménu pradávné bestie. Ve jménu nekonečné smrti. Je tu ještě jedna věc. Přehrávač na kazety a v něm hudba pro vyvolávání temných sil. EVIL DAMN z Peru a jejich ošklivý a mokvající death metal, se krásně hodí k pochmurné atmosféře starého pohřebiště.

Pokaždé, když si vybírám album, o kterém chci napsat, tak jej několik dní poslouchám. Musím mít chuť se k němu vrátit. "Necronomicon" jsem si dával do hlavy během sychravých dní. Otevřel se přede mnou záhadný svět H.P. Lovercrafta a já mohl ochutnat z pestré palety ošklivých fantazií.

 

Death metal v podání EVIL DAMN je starý a prašivý. Morbidní ze své podstaty a inspirovaný kapelami jako NECROPHAGIST, MORBID ANGEL, starými GORGUTS. Peruáncům koluje v žilách zkažená krev. Dokáží být divocí a zničující. Zároveň umí navodit uvěřitelné nihilistické nálady. O pradávných rituálech smrti toho bylo napsáno již mnoho, ale tady se můžete setkat s nahrávkou, která je špinavá, reálná, smradlavá jako stoka pod vaším městem. Samozřejmostí je prašivý zvuk, démonický obal, ale hlavně velká spousta zajímavých a zvrácených hudebních nápadů. Riffy mě řežou a pálí, smrt je při poslechu hodně blízko. Navíc cítím ze skladeb síru, což je pro mě vždy příslibem blízkosti pekla. Myslím si, že staří fanoušci death metalu, mezi které se hrdě hlásím, budou určitě spokojeni. Dostanete zde totiž vše potřebné. Černou jiskru, čerstvě otevřené hroby. Ve vzduchu se houpají další oběšenci. Oběti byly připraveny a příšera z hlubin se zase jednou zakousla do čerstvého masa. Pokud uctíváte svět H.P. Lovercafta a rádi trávíte svůj čas v nekonečných močálech nicoty, je deska "Necronomicon" určena přímo pro vás. Ožijí před vámi dávno opuštěná pohřebiště, kam byly pohřbívány ostatky všech prokletých. Morbidní, krvavý rituál smrti!


Asphyx says:

The ceremonial stone is still covered in blood. A few drops are a clear testimony that an occult ritual was held here last night. Scared face, heartless body. Everything is clear at first glance. The only thing weird are the symbols I can't decipher. In the name of the ancient beast. In the name of endless death. There's one more thing. Cassette player with music for evoking dark forces. EVIL DAMN from Peru and their ugly and soaking death metal, fits beautifully with the gloomy atmosphere of the old burial ground.

Every time I choose the album I want to write about, I listen to it for a few days. I have to feel like going back to him. I put "Necronomicon" in my head during the dry days. The mysterious world of H.P. Lovercraft and I could taste a variety of ugly fantasies.


Death metal performed by EVIL DAMN is old and dusty. Morbid in nature and inspired by bands like NECROPHAGIST, MORBID ANGEL, OLD GORGUTS. Corrupt blood circulates in Peruvians. They can be wild and destructive. At the same time, it can evoke believable nihilistic moods. Much has been written about ancient death rituals, but here you can find a recording that is dirty, real, smelly like a sewer under your city. Of course, there is a dusty sound, demonic cover, but most importantly a lot of interesting and perverted musical ideas. Riffs cut and burn me, death is very close when listening. In addition, I feel sulfur from the songs, which is always a promise for me near hell. I think that the old death metal fans, among whom I am proud to be, will definitely be satisfied. You will get everything you need here. Black spark, freshly opened graves. Other hangmen are swaying in the air. The victims were ready, and the monster from the depths bit into the fresh flesh again. If you worship the world of H.P. Lovercafta and you like to spend your time in endless swamps of nothingness, the board "Necronomicon" is designed just for you. The long-abandoned burial grounds, where the remains of all the cursed were buried, will come to life in front of you. A morbid, bloody death ritual!


Tracklist:
01. The Curse
02. Beast Of Rlyeh
03. Ceremonial Decimation
04. Graveless Cadaver
05. Darkness Will Remain
06. Altares De Innsmouth
07. Shaitan
08. Necronomicon
09. Christ Death (Sarcofago Cover)


TWITTER