SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 2. července 2018

Home » » Recenze/review - DEATHSTORM - The Unfathomable (2018)

Recenze/review - DEATHSTORM - The Unfathomable (2018)


DEATHSTORM - The Unfathomable
CD 2018, Putrid Cult

for english please scroll down

Někde mezi naším a oním světem musí existovat jiná dimenze plná absolutního zla a špíny. Slyším odtamtud občas nářek démonů, pláč trpících. Prostupují zdmi mého pokoje, šeptají ve stínech, jsou oškliví a jejich hlas zní jako smrt. Bojíme se vlastní slabosti, umíráme osamoceni v pavučinách strachu. Odněkud z tohoto prostoru musí pocházet i polská skupina DEATHSTORM. Death metalové monstrum, které se znovu probudilo.

Poslouchám letošní album "The Unfathomable" a říkám si, že tolik napěchovaného nihilismu na jedné desce jsem již dlouho neslyšel. Komplikované vrstvy riffů, totálně zničující bicí a shnilý vokál. Takhle zní ozvěna z onoho světa. Představte si uzavřenou oblast plnou podivných věcí, postav bez tváře a Smrti. DEATHSTORM jsou zde, aby nám předali svědectví o nekonečné bolesti a tmě."The Unfathomable" je druhým dlouhohrajícím albem skupiny a taky jasným a zřetelným poselstvím ve stylu MORBID ANGEL, SINISTER, DEICIDE, IMMOLATION, INCANTATION, samozřejmě s jasným polským rukopisem, s otiskem démonů. Fascinuje mě hutný a devastující zvuk, krásně morbidní obal. Nechávám se unášet na monstrózních předehrách, padám do hlubin spolu s kapelou. Pro mě osobně se jedná zatím o jeden z nejlepších death metalových počinů letošního roku. Deska v sobě obsahuje vše potřebné pro šílený krvavý obřad. Poláci stvořili vzteklé monstrum, které vzešlo z temnoty. Představte si příšeru, která nelze zabít. Krvelačnou, bezcitnou. Rozseká vás, stáhne z kůže. Budete při poslechu prokleti, zavrženi a totálně zničeni. Poklekám před oltář a modlím se ke stínům. Tohle je esence death metalového zla. Vynikající bestiální nahrávka, u které budete neustále umírat. Maniakální atmosféra! Zlo, špína, smrt! Kult!


Asphyx says:

Somewhere between our and that world there must be another dimension full of absolute evil and dirt. From time to time I hear the wailing of the demons, the weeping of the sufferers. They walk through the walls of my room, whisper in shadows, ugly and their voice sounds like death. We are afraid of their own weakness, dying alone in the cobwebs of fear. Somewhere from this space must also come the Polish band DEATHSTORM. Death metal monster, which was awakened again.


I'm listening to this year's album "The Unfathomable", and I think I have not heard so much stuttering nihilism on one album for a long time. Complicated riffs, totally devastating drums and rotten vocals. This is the echo of that world. Imagine a closed area full of strange things, faces without a face, and Death. DEATHSTORM is id here to give us testimony of infinite pain and darkness.

"The Unfathomable" is the second album of the band and also a clear and distinctive message in the style of MORBID ANGEL, SINISTER, DEICIDE, IMMOLATION, INCANTATION, of course with a clear Polish manuscript, with the imprint of demons. I am fascinated by the dense and devastating sound, the beautifully morbid cover. I let myself drift on monstrous foreplay, I fall into the depths with the band. For me personally, this is one of the best death metal albums this year. The album contains everything needed for a mad bloody ceremony. The Poles created an angry monster that emerged from the darkness. Imagine a monster that cannot be killed. Bloody, heartless. It will cut you down, pull you out of the skin. You will be cursed, condemned and totally destroyed when listening. I kneel before the altar and pray to the shadows. This is the essence of the death metal evil. An excellent bestial record ing that you'll always die for. Manic atmosphere! Evil, dirt, death! Cult!Tracklist:
1. Light To Few 
2. The Unfathomable 
3. Spirit Of Contamination 
4. Land Of Severity 
5. Death Is Sacred 
6. Mystics Of Nothingness 
7. Gateway 
8. Ode

band:
GÓRAL - guitar
MYSTH - bass, vocals
JEDREK - guitar
KUBA - drums


Share this games :

TWITTER