SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 1. července 2018

Home » » Recenze/review - ZOMBIEFICATION - Below the Grief (2018)

Recenze/review - ZOMBIEFICATION - Below the Grief (2018)


ZOMBIEFICATION - Below the Grief
CD 2018, Doomentia

for english please scroll down

Přeměna lidských těl v rozkládající se maso. Hnijeme ve zdejších katakombách již dlouhá léta. Uzavřeni před světem. Posloucháme starý death metal, tančíme na svých vlastních hrobech. Rozpadáme se, přesto stále věrní a opravdoví. Prokleli nás a zavrhli. Existuje jen tma a smrt. A také hudba, která nás udržuje ve stavu nebytí. Jsme jen prach a prachem zůstaneme. Jsem moc rád, že dnes mezi námi můžeme přivítat mexické démony ZOMBIEFICATION a jejich zbrusu novou desku "Below the Grief".

Je totiž plná přesně těch ošklivých ingrediencí, které máme v death metalu tolik rádi. Mrtvolného zápachu, mrazivých melodií, vypjatého vokálu a totálně nihilistické atmosféry. ZOMBIEFICATION na to jdou po svém, hezky na rovinu. Stylově je lze přirovnat k zástupcům jak americké školy (AUTOPSY), tak severským death metalovým veličinám (DISMEMBER, ENTOMBED, REPUGNANT, ale i třeba CELTIC FROST). Nověji zde slyším i odkazy takových TORMENTED či MORBUS CHRON. Hlavní je ale celkový dojem a ten je nebývale magický. "Below the Grief" je deskou, která si mě získala postupně. Pořádný poprask v márnici způsobila až časem, když dozrála jako dobře uleželá mrtvola. Líbí se mi zvuk, obdivuji obal. Užívám si vokály, které jsou náležitě "nepříjemné". ZOMBIEFICATION nahráli desku pro všechny death metalové archeology. Odkrýváme spolu s kapelou jednotlivé vrstvy, oprašujeme staré ztrouchnivělé kosti. Lebky se smějí a rozprávějí dlouhé příběhy plné utrpení. Přiznám se na rovinu, novinka si mě naklonila na svoji stranu hlavně svojí opravdovostí a energií. U nás v záhrobí to jsou věci, na které si hodně potrpíme. Jsme zakonzervováni pradávným strachem, užíváme si prašivinu, tajné rituály i okultní atmosféru. ZOMBIEFICATION rozdrtí i vaše kosti! Stačí jen naslouchat. Zahnívající death metal plný skvělých a zajímavých melodií utkaných z mrazu a temnoty! Velmi dobře!


Asphyx says:

Transforming human bodies into decomposing flesh. We have been rotten in the local catacombs for years. Closed to the world. We listen to old death metal, we dance on our own graves. We fall apart, yet still faithful. They cursed us and rejected us. There is only darkness and death. And music that keeps us alive. We are just dust and we will stay dust. I am glad that today we can welcome the Mexican demons ZOMBIEFICATION and their brand new album "Below the Grief".

It is full of exactly the ugly ingredients we love so much in death metal. Deadly smell, frosty melodies, tense vocals, and a totally nihilist atmosphere. ZOMBIEFICATION goes about it, pretty smoothly. Stylishly, they can be compared to representatives of both American schools (AUTOPSY) and Nordic death metal (DISMEMBER, ENTOMBED, REPUGNANT, but also CELTIC FROST). More recently I can hear references from such TORMENTED or MORBUS CHRON. The main thing is the overall impression, and it is unusually magical.

"Below the Grief" is an album that has earned me gradually. A great crack in the mortuary caused only time when she matured like a well-dead corpse. I like the sound, I admire the cover. I enjoy the vocals that are properly "unpleasant". ZOMBIEFICATION recorded a record for all death metal archaeologists. We uncover individual layers together with the band, dusting the old, rotting bones. The skulls are laughing and talking long stories full of misery. I admit, the news has leaned me on its side mainly by its trueness and energy. In the graves, these are things we feel very much about. We are preserved with ancient fear, we use the carcass, the secret rituals and the occult atmosphere. ZOMBIEFICATION crushes your bones! Just listen. Incorporating death metal full of great and exciting melodies frozen from frost and darkness! Very good!

Share this games :

TWITTER