DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 8. srpna 2018

Home » » Recenze/review - ERODED - Necropath (2018)

Recenze/review - ERODED - Necropath (2018)


ERODED - Necropath
CD 2018, F.D.A. Records

for english please scroll down

Nalezené tělo nevykazovalo již dlouho žádné známky života. Ohledal jsem mrtvolu, zjistil její teplotu a ztuhlost. Vytřeštěné oči vyprávěly příběhy plné bolesti. Otevřená rána na břiše ale nebyla prvotní příčinou úmrtí. Tou muselo být něco ohavnějšího a šílenějšího. Smrt z vyděšení, setkání s démony. Možné je i prokletí a uhranutí, více budeme vědět až po pitvě. Odvážím tělo do márnice a ukládám k ledu. Druhý den jej nalézám s nápisem ERODED vypáleným jako cejch na bílé kůži.

Druhé dlouhohrající album italských tmářů ERODED je protkáno pavučinami odkazů švédské školy. Zaslechnout lze lehkou inspiraci DISMEMBER, ENTOMBED, GRAVE, CARNAGE, ale i temnější vlivy amerických kapel (INCANTATION). Výsledkem je album "Necropath", které mě již při prvním poslechu doslova přikovalo na zeď. Takhle zní peklo!Mocné, temné nástupy, chladné chřestění kostmi. Lebky, roztříštěné šíleným tlakem. Tohle všechno jsou ERODED. Novinku považuji za velmi podařenou. A to jak po stránce zvukové, tak i co se týká nápadů, kterých je opravdu hodně. Pokud máte slabost pro tmu, záhrobí, bestiální atmosféru a strach, tak neváhejte. Italové vám vyrvou srdce rovnou z těla. Během poslechu dochází v mém okolí k podivným jevům. V podzemí zase hoří nekonečné ohně nenávisti. Nemrtví se mnou rozmlouvají. Smrt má konečně znovu své jméno - ERODED. Kapela sice nepřináší nic nového, ale předkládaný materiál musí dělat dobře snad každému, kdo se rád prochází opuštěnými katakombami. Temnota je v každém z nás, ale na albu "Necropath" dostala nový rozměr. Jsem prokletý! Skvělé smrtící album, u kterého se vám bude vařit zkažená krev v žilách! Inferno!Asphyx says:

The founded body has not show any sings of life for a long time. I searched the corpse and found out its temperature and stiffness. Eyes wide open told stories full of pain. The open wound on the stomach was not the primary cause of death. It had to be something more courageous and insane. Death from scare, encounter with demons. Possible even a curse and jinx, we will be wiser after the autopsy. I take the body to the morgue and put it on ice. I found it the next day with the sign ERODED burned on the white skin.


The second long-played album of the Italian obscurants ERODED is filled with the spider-webs of links to Swedish school. You can hear the inspiration of DISMEMBER, ENTOMBED, GRAVE, CARNAGE, but also the darkest influences of American bands (INCANTATION). The result is the album “Necropath” which literally attached me to the wall at the first listening. That is how hell sounds like!

Powerful, dark starts, cold bone bruising. Skulls fractured with crazy pressure. This is all ERODED. For me, the new album is very well done. Not only in case of the sound but also the ideas and there is a lot of them. If you like darkness, the beyond world, bestial atmosphere and fear, then do not hesitate. Those Italians will tear your heart right out of your body. During the listening there are some weird things happening around me. The endless fires are burning in the underground. The undead talk to me. Finally, death has its name again – ERODED. The band does not bring anything new, but the material they gave us must feel good to all of you who like to walk through abandoned catacombs. The darkness is in each of us, but the album “Necropath” has received a new dimension. I am cursed! A great deadly album which will make your bad blood boil in your veins! Inferno!

Share this games :

TWITTER