DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 6. října 2018

Home » » Recenze/review - DRUID LORD - Grotesque Offerings (2018)

Recenze/review - DRUID LORD - Grotesque Offerings (2018)


DRUID LORD - Grotesque Offerings
CD 2018, Hells Headbangers Records

for english please scroll down

Podej mi ruku, podám ti svou. Půjdeme spolu a uložíš mě k věčnému spánku. Otázky života a smrti bychom mohli nechat na potom. Mám v kostech chlad, dívám se dlouze do dálky. Kdy zase přijdeš? Kdy se uvidíme? Říkají ti Smrt a máš mnoho podob. Setkání s tebou nebývají příjemná. Stejně jsem si na tebe zvykl a těším se na každou společnou chvíli.

Jsou kapely, u kterých máte pocit, že opravdu dokáží vyvolat dámu s kosou. Kupříkladu američtí doom deathaři DRUID LORD patří mezi skupiny, jejíž jméno se bojíte vyslovit. Natolik jsou tajemní, zachmuření, ledoví, okultní, smrtící. Při poslechu rozmlouvám s nemrtvými, potkávám duchy dávno zemřelých a tančím s démony. Má krev je prokletá a oči upřené za hřbitovní zeď. Žilami mi kolují jemné částečky ledu. Setkání s "Grotesque Offerings" opravdu mrazí.


Pokud milujete smečky jako PARADISE LOST, HOODED MENACE, TEMPLE OF VOID, pokud vás ovlivnili jako posluchače třeba i takoví AMORPHIS, CELTIC FROST, OBITUARY, myslím, že byste mohli být spokojeni i s tím, co se odehrává na albu "Grotesque Offerings". Dlouhé, táhlé melodie, studený zvuk, atmosféra známá z hororových filmů. Pláč a nářek těch, kteří ještě nebyli převedeni do země stínů. A samozřejmě, všude přítomná a všemohoucí Smrt. Osobně se pro mě jedná o album, které mě s nadcházejícím podzimem doslova uhranulo. Chodit jen tak, bez cíle a směru, ulicemi. Nechat si pronikat do kostí studený vítr. Zmoknout na hřbitově, objevit další krásný náhrobek. Tohle všechno asi fanoušci death/doomu pochopí. DRUID LORD mě doslova pohřbili zaživa. Nápady zde sice nejsou nijak překvapivé, ale nálada a atmosféra vše vynahrazují. Podej mi ruku, má milá Smrti, půjdeme se chvilku projít. Poslechneme si "Grotesque Offerings" a pak to nechám na tobě. Vynikající, studená, naléhavá, temná deska, u které jsem několikrát zemřel a znovu se narodil. Skvěle!Asphyx says:

Give me your hand, I'll give you mine. We'll go together and you'll put me to eternal sleep. The questions of life and death could be left for later. I'm cold in my bones, I look long time into the distance. When will you come again? When do we see each other again? They call you „Death“ and you have many forms. Meeting with you is not pleasant. But I'm used to you and look forward to every shared moment. 

There are bands that you feel like they really can call a lady with a scythe. For example, the US Doom Death Lord DRUID LORD belongs among the groups whose name you are afraid to say. They are such mysterious, gloomy, icy, occult, deadly. While listening, I talk to the undead, meet the long-dead spirits and dance with demons. My blood is cursed and my eyes fixed on the graveyard wall. The small particles of ice swirl through my veins. Meeting with "Grotesque Offerings" really freezes.


If you love bands such as PARADISE LOST, HOODED MENACE, TEMPLE OF VOID, if you have been influenced by AMORPHIS, CELTIC FROST, OBITUARY, I think you could be happy with what is going on in the album "Grotesque Offerings". Long, drawn melodies, cold sound, the atmosphere known from horror films. The cry and lamentation of those who have not yet been transferred to the land of shadows. And of course, everywhere present and almighty Death. Personally, this is an album that has literally beaten me with the coming autumn. Walk just like that, without a goal and direction, through the streets. Let the cold wind get into the bones. Get wet in the cemetery, to discover another beautiful tombstone. This is what the fans of death / doom will understand. The DRUID LORD literally buried me alive. The ideas here are not surprising, but the mood and the atmosphere all compensate. Give me your hand, my dear Death, we will go for a short walk. Let's hear 'Grotesque Offerings "and then I leave everything to you. Outstanding, cold, urgent, dark recording, which I died several times and was born again. Great!


Tracklist 
1 House Of Dripping Gore 
2 Night Gallery 
3 Spells Of The Necromancer 
4 Evil That Haunts This Ground 
5 Black Candle Seance 
6 Creature Feature 
7 Into The Crypts 
8 Murderous Mr. Hyde 
9 Last Drop Of Blood 
10 Final Resting Place


band:
Pete Slate- Lead & Rhythm Guitar,
Tony Blakk- Vocals & Bass,
Ben Ross- Rhythm & Lead Guitar
Elden Santos - Doom Drums

Share this games :

TWITTER