DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 24. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - EVOKEN - Hypnagogia (2018)

Recenze/review - EVOKEN - Hypnagogia (2018)


EVOKEN - Hypnagogia
CD 2018, Profound Lore Records

for english please scroll down

Mám rád stav, kdy se procházím mezi bděním a sny. Když se mozek zmítá v nejistotě, oči mžourají do šera a svět se pomalu ukládá do nicoty. Mlhavá rána, večery, obestřené deštěm. Podzim přichází a s ním i nová deska amerických funerálních doom metalistů EVOKEN. Hypnotické opakování motivů, chorobný vokál, spousta špíny, smutku a beznaděje. 

Jsou splněny všechny požadavky na dobrou desku plnou pochmurných nálad. Melodie se vznáší ve větru, jako listí, padající ze stromů. Zastavte své kroky a nasávejte spolu s kapelou atmosféru opuštěných hřbitovů. Kdo zemřel a kdo je ještě živý? Jdu dál temným lesem svých myšlenek.Stylový obal krásně doplňuje a vlastně i vystihuje, to co, se na "Hypnagogia" odehrává. Smysl pro harmonie, pro poslední věci člověka, ledový zvuk. Do kostí se vkrádá chlad, vnitřnosti obestírá bolest. Ano, novinku EVOKEN prožívám po svém. Dobré desky se poznají podle toho, zda dokáží přenést emoce. Funeral doom metal je ze své podstaty velmi náročná disciplína, v pomalých tempech vše vynikne o hodně více, než v rychlosti. Nechávám na sebe desku působit, jsem jí pohlcen. Mrazivá procházka podzimním lesem, opuštěný hřbitov, vlastní mysl, ponořená do pavučin utkaných z vlastních zážitků. Stylově se EVOKEN pohybují v oblastech, jako to dělávají MY DYING BRIDE, ESOTERIC, AHAB, MOURNFUL CONGREGATION. Přijít s takto skvělou deskou po takové době působení na scéně stínů je samo o sobě obdivuhodné. Jsou jako našeptávači, smutní smrtonoši, působící svojí hudbou na mé nejniternější oblasti. I smutek může být krásný, novinka "Hypnagogia" je toho jasným důkazem. Slyšte pohřební chorály plné nihilismu! Vynikající album!


Asphyx says:

I like the state of waking between lucidity and dreams. When the brain sinks in uncertainty, the eyes sink into the darkness and the world slowly fall down into nothingness. A misty morning, evenings full of rain. The autumn is coming and with him comes a new album of American funeral doom metallers EVOKEN. Hypnotic motif repetitions, morbid vocals, lots of dirt, sadness and hopelessness.

All the requirements for a good album full of gloomy moods are included. The melody floats in the wind, like leaves falling from the trees. Stop your steps and sip along with the band an atmosphere of abandoned cemeteries. Who died and who is still alive? I am going through the dark forest of my thoughts. 


The stylish beautiful cover complements and actually captures what's going on on "Hypnagogia". A sense of harmony, for the last things of people, the icy sound. Colds creep into the bones, the intestines surround the pain. Yes, I have an own experience with EVOKEN. Good albums are recognized by ability to transfer emotions. Funeral doom metal is by itself a very demanding discipline, and in a slow parts everything stands out much more than in speed parts. I let the album act, I'm absorbed. A chilly walk through an autumn forest, a deserted cemetery, your own mind, immersed in cobwebs woven from own experiences. EVOKEN moves in areas like MY DYING BRIDE, ESOTERIC, AHAB, MOURNFUL CONGREGATION. Come with such a great record after such long time on the shadow scene is really admirable. They are like whispering, sad deaths, acting with their music in my innermost areas. Even sadness can be beautiful, the new "Hypnagogia" is proof of this. Hear funeral chorales full of nihilism! Excellent album! Tracklist:
01. The Fear After
02. Valorous Consternation
03. Schadenfreude
04. Too Feign Ebullience
05. Hypnagogia
06. Ceremony of Bleeding
07. Hypnopompic
08. The Weald of Perished Men

band:
John Paradiso-guitar/vocals
Chris Molinari-guitar
Dave Wagner-bass
Don Zaros-keyboards
Vince Verkay-drums

Share this games :

TWITTER