DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 22. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - NEKROKRAFT - Servants (2018)

Recenze/review - NEKROKRAFT - Servants (2018)


NEKROKRAFT - Servants
CD 2018, The Sign Records

for english please scroll down

Člověka lákají temné věci odnepaměti. Co bude následovat po životě? Převtělíme se? Existuje peklo? Nebo jsme jen obyčejným prachem ve vesmíru? Otázek je mnoho, odpovědi skoro žádné. Ještě, že je tu hudba, která nás dokáže přenést do jiných sfér. Vyvolat v nás černé představy, přenést nás na spirituální seanci bez konce. Zapalte svíce, pohodlně se usaďte a poddejte se stínům. Infernální výlet na onen svět začíná.

Průvodcem nám tentokrát budou švédští NEKROKRAFT. Kapela, která letos přináší šedou odpověď na otázky života a smrti. Melodický black metal, k tomu notná dávka deathu, thrashe a ozvěn ze záhrobí. Hudba, která nenechá chladným ani několik let mrtvá těla.

Pokud bychom chtěli hudbu odehrávající se na "Servants" nějakým způsobem přiblížit, museli bychom jmenovat kapely jako DIMMU BORGIR, WITCHERY, OLD´S MAN CHILD, WORMLIGHT, THULCANDRA. Samozřejmě, NEKROKRAFT dodávají navíc svůj vlastní výraz a postupy. Z desky jsem velmi mile překvapen, je pro mě takovým opravdu zajímavým výletem do temných zákoutí lidské mysli. Skupina dokáže napsat velmi dobré skladby, má talent na to zaujmout, přitáhnout mě k reproduktorům a donutit mě desku neustále přehrávat dokola. Jakoby v sobě mělo album až magickou sílu a přitažlivost. Člověk je najednou na chodbě starého kláštera v lesích, kde v celách pobývají padlí kněží. Jejich modlitby jsou zlé, ošklivé a rouhavé. Z kaple se ozývá hudba NEKROKRAFT a zve ke zvrácené modlitbě. Téhle smečce se povedlo na jednom albu smíchat to nejlepší ze švédské a norské školy. Výsledkem je počin, který by neměl chybět ve sbírce všech prokletých. Hudba z onoho světa! Skvělá pocta stínům i nekonečné temnotě!Asphyx says:

People has always been attracted by dark matter. What will follow after life? Will we incarnate? Does a hell exist? Or are we just the ordinary dust in the universe? There are many questions, almost no answers. But still is here the music that can bring us to other spheres. To invoke black ideas in us, to bring us to a spiritual séance without end. Lighten candles, sit comfortably and enjoy theshadow s. An infernal trip to that other world begins.

The guider will be Swedish NEKROKRAFT this time. A band that brings a gray answer to questions of life and death. The melodic black metal, with a necessary portions of death, thrash and echoes from the tombs. Music that does not leave cold even dead bodies for several years.If we wanted to get closer to the music of "Servants", we would have to name bands such as DIMMU BORGIR, WITCHERY, OLD'S MAN CHILD, WORMLIGHT, THULCANDRA. Of course NEKROKRAFT also adds their own expression and procedures. I am very surprised from the album, it is such a really interesting trip to the dark corners of the human mind. The band can write very good songs, have the talent to tempt me to the speakers and make me play the album again and again. It was like the album had magical power and attraction. The listener is suddenly in the hall of an old monastery in the woods, where the fallen priests reside in the cells. Their prayers are evil, ugly and blasphemous. The NEKROKRAFT music is heard from the chapel and invites to perver se praye rs. This band has managed to mix the best of Swedish and Norwegian schools in one album. The result is a release that should not be missed in the collection of all cursed. Music from another world! Great tribute to shadows and endless darkness!

tracklist:
1. Mouth ov Ahriman 03:34
2. Lechery 05:15
3. Gateway to Damnation 04:18
4. Servants ov the Black 03:21
5. Rotten Husk 05:49
6. Brimstone and Flames 05:58
7. Eternal, I Am 04:05
8. Dance ov the Nekrolythes 04:46
9. Plague 05:34


band:
Doc - Guitars (lead) (2012-present)
Angst - Vocals, Guitars, Bass (2012-present)
Moloch - Drums (2013-present)
Ghol - Bass (2014-present)
Iron - Guitars (rhythm) (2014-present)

Share this games :

TWITTER