Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 2. ledna 2019

Home » » Recenze/review - COFFIN BIRTH - The Serpent Insignia (2018)

Recenze/review - COFFIN BIRTH - The Serpent Insignia (2018)


COFFIN BIRTH - The Serpent Insignia 
CD 2018, Narcotica / Time To Kill Records

for english please scroll down

Šílenství se ukrývá v každém z nás. Občas máme chuť něco kolem sebe rozmlátit, dát průchod své nenávisti. Drtíme zuby v puse, zatínáme pěst. Vaří se nám mozek v hlavě a marně hledáme temný kout, kde bychom si rozdrásali dlaně do krve. Musí to všechno ven, frustrace, běs, šílenství. Nevím, jak to funguje u vás, ale já nejlépe upustím ventil při dobré hudbě. Při kapelách, které umí přetvořit agresivitu v death metal.

COFFIN BIRTH je smečka, která je utvořena ze samých zkušených muzikantů (dohledejte dole pod článkem). To by o sobě nebylo zárukou kvality, občas se stává, že ego převáží nad muzikou, ale nic takového se zde neděje. Už jste někdy vykostili mrtvé tělo? Pokud ne, tak zde máte možnost. Album je totiž ostré a nekompromisní, jako čerstvě nabroušený skalpel.


Na "The Serpent Insignia" je skládána pocta staré švédské škole, zaslechnout lze i vlivy amerických a evropských brutálních kapel. To by nebylo zase tak nic zajímavého, důležité je, že kapela má svůj vlastní výraz a jasně rozpoznatelný rukopis. Je nekompromisní, předkládá skvělý zvuk. Samostatnou kapitolou je pak absolutně chorobný vokál. COFFIN BIRTH zkrátka moc dobře ví, jak se dělá dobré smrtící řemeslo. Navíc je pak přidána živočišnost, neurvalost a zmiňovaná agresivita. Nevím, kolik z vás někdy drtilo kladivem staré kosti, ale při poslechu zažívám podobné pocity. Jakoby mi někdo nalil do chřtánu několik litrů kyseliny, trepanoval moji lebku, pověsil mě na háky a zbičoval do bezvědomí. Skladby mají velkou sílu, devastují a ničí vše živé v okruhu několika kilometrů. "The Serpent Insignia" je pravým nefalšovaným a ryzím death metalem, který musel být nahrán v samotném podsvětí! Masakr lidské mysli, nenávist přetvořená v hudbu! Vynikající záležitost!

  


Asphyx says:


Madness is hiding in each of us. Sometimes we want to smash something around, to pass through our hate. We crush our teeth in the mouth, bend our fist. The brain in our head is boiling and we are looking for a dark corner where we would shed our palms to blood. It has to go all out, frustration, fury, insanity. I do not know how it works with you, but I'd best drop the valve with good music. With bands that can transform aggression into death metal.

COFFIN BIRTH is a band that is made up of very experienced musicians (see below under the article). This is not a guarantee of quality, it sometimes happens that the ego transcends over the music, but nothing like this happening here. Have you ever boned a dead body? If not, then you have the opportunity. The album is sharp and uncompromising, like a freshly sharpened scalpel.

"The Serpent Insignia" is a tribute to an old Swedish school, and the influences of American and European brutal bands can be heard. That would not be so interesting anymore, but it is important that the band has its own expression and a clearly recognizable signature. Is uncompromising, it gives great sound. A separate chapter is an absolutely morbid vocal. COFFIN BIRTH just knows how to do a good a deadly craft. In addition, animality, disorder and aggression are added. I do not know how many of you have ever been crushed by a hammer old bones, but listening to this album I have similar feelings. As if somebody poured a few gallons of acid into my mouth, he'd shovel my skull, hang me on the hooks, and shake me to unconscious. Tracks have great power, devastating and destroying everything live within a few miles. "The Serpent Insignia" is the true and pure death metal that has to be recorded in the underworld itself! Massacre of the human mind, a hatred changed to music! Excellent matter!


Tracklist:
1. Throne Of Skulls 
2. The 13th Apostle 
3. Godless Wasteland 
4. Red Sky Season 
5. Christ Infection Jesus Disease 
6. From The Dead To The Dead 
7. Casket Ritual 
8. Sanguinary 
9. The Serpent Insignia 
10. Zombie Anarchy 

Line Up:
Frank Calleja (Beheaded) - vocals
Giulio Moschini (Hour Of Penance) - guitar
Francesco Paoli (Fleshgod Apocalypse, Hour Of Penance) - guitar
Marco Mastrobuono (Hour Of Penance, Buffalo Grillz) - bass
Davide Billia (Hour Of Penance, Beheaded) - drums


Share this games :

TWITTER