Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 4. ledna 2019

Home » » Recenze/review - DOOMCULT - Life Must End (2018)

Recenze/review - DOOMCULT - Life Must End (2018)


DOOMCULT - Life Must End 
CD 2018, Loneravn Records

for english please scroll down

Stal se z toho zvyk, možná spíše závislost. Chodívám každý den k večeru na hřbitov rozmlouvat s mrtvými. Zbyl jsem sám a opuštěný. Nasávám pach shnilého listí na cestách, schovávám se do stínu košatých stromů. Čekám až přijdou. Mezitím čtu nápisy na náhrobcích a představuji si, jaký kdo měl život. Našlapuji pomalu a tiše, abych nenarušil atmosféru místa.

S novou deskou holandských DOOMCULT na uších jsem uvěřil věčnosti. Vyměním květiny i vodu, uhrabu písek na hrobě. Chvíli se zastavím, převyprávím, co jsem celý den dělal a do očí se mi vkrádají slzy. Hraje mi k tomu klasický doom metal ve stylu MY DYING BRIDE, ANATHEMA, MOURNFUL CONGREGATION, REVEREND BIZZARE. Všude kolem je smrt a nicota. 


Okamžiky spojené s návštěvou mrtvých blízkých, stejně jako doom metal, nelze příliš popsat slovy. Hudba je mocnější, působí na moji mysl zcela jinak. Novinka "Life Must End" je spíše jako depresivní obraz, který vás zaujme v galerii. Poslouchám hudbu již příliš dlouho a tak dám více na srdce, než na ostatní věci. Z nové desky, pod kterou je podepsán Mr.  J.G. Arts, je opět cíti veliký smutek, nekonečný průvod pozůstalých, smrt a samota. Atmosféra je velmi pochmurná a poslech opravdu bolí. Víte, stále si myslím, že doom metal je spíše stav mysli, než klasický metalový styl. Zastavte své kroky, vnímejte tlukot pohasínajícího života. Svět je náhle černý, šedivý jako rána v opuštěném městě. Temné, funerální, jsou nálady na nahrávce. Tak zase zítra večer, vezmu si nové květiny a otevřu hřbitovní bránu. Koloběh života a smrti, konec a začátek, "Life Must End" mi budou hrát opět do kroku. Tradiční, klasický, atmosférický a nekonečně smutný doom metal, u kterého potkáte svůj vlastní stín! Skvěle! 


Asphyx says:

It has become a habit, perhaps more addiction. Every day I go to the cemetery to talk to the dead every day. I was left alone and deserted. I take the smell of rotten leaves on the road, hiding in the shade of shaggy trees. I'm waiting for them to come. Meanwhile, I read the inscriptions on tombstones and I imagine who had which kind of life. I walk slowly and quietly, not to disturb the atmosphere of the place.

With the new album of Dutch DOOMCULT in my ears, I believed to eternity. I will exchange flowers and water, gravel sand on the grave. I stop for a moment, telling myself what I've been doing all day, and tears are coming in my eyes. I listen classic doom metal in the style of MY DYING BRIDE, ANATHEMA, MOURNFUL CONGREGATION, REVEREND BIZZARE. Everywhere around is death and nothingness.

The moments associated with visiting close relatives, same as doom metal, cannot be described too much by words. Music is more powerful, it affects my mind quite differently. The novelty "Life Must End" is more like a depressive image that will appeal to you in the gallery. I've been listening music for too long, so I'm going to trust more to my heart than to other things. From the new album under which Mr. J.G. Arts is signed is again possible to feel great sorrow, the endless procession of survivors, death and solitude. The atmosphere is very dark and the listening really hurts. You know, I still think doom metal is more a state of mind than a classic metal style. Stop your steps, perceive the beat of a dying life. The world is suddenly black, gray like a morning in a deserted city. Dark and funeral are moods of the recording. So again tomorrow night, I'll take new flowers and open the cemetery gate. The Circle of Life and Death, End and Beginning, "Life Must End" will play to my steps. Traditional, classic, atmospheric and infinitely sad doom metal, where you meet your own shadow! Great!


Tracklist:
01. Suffering
02. Sulphur
03. Black Fire
04. King of Bones
05. Ashes
06. Inferno
07. Deathwish

band:
J.G. Arts - Everything

Share this games :

TWITTER