Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 3. ledna 2019

Home » » Recenze/review - EXILE - Unveiling Insanity (2018)

Recenze/review - EXILE - Unveiling Insanity (2018)


EXILE - Unveiling Insanity
CD 2018, Darzamadicus Records

for english please scroll down

Pěkná tvář, drahý oblek, vše je dokonalé. Naučené úsměvy na všechny strany, krásné fotky, o ženách nemluvě. Všichni je milují, obdivují a mluví o nich. Tak proč mám pořád pocit, že když se na mě podívají, tak se do mě zaryje pohled hada? Přetvářka a klam, špína ukrytá uvnitř. Vyplave na povrch, mávnutím ruky pošle na smrt tisíce lidí. Zlo má mnoho podob a někdy je těžko rozpoznatelné.

Novinka jordánských thrasherů EXILE jakoby odkryla všechnu přetvářku a šla k samé podstatě věci. Až do morku kostí, na dřeň. Bez příkras a zbytečností. S jemnou dávkou techniky, přesto syrově, rezavě, opravdově. Tohle je thrash metal, který mi koluje v krvi!
 


"Unveiling Insanity" je v pořadí již druhým dlouhohrajícím albem a lze v něm samozřejmě vystopovat vlivy klasických thrash metalových kapel (neurvalost německých i zručnost amerických smeček). Vše je dávkováno v až magickém poměru. Nic nikde nepřebývá, skladby řežou ostrou stranou nože. Excelentní je zvuk i obal. O totálním nasazení kapely ani nemluvě. EXILE se tak stali mým soukromým objevem roku 2018. Deska totiž obsahuje vše, co mám na thrash metalu rád - šílenství, masakr, ale i promyšlené melodie. Jednotlivé songy jsou jasně strukturovány, mají drive a sílu, člověk má chuť plivnout do obličeje všem, kdo se přetvařují. Tenhle metal má v sobě velkou porci upřímnosti, je zahraný od srdce, s nadšením a talentem. EXILE s přehledem nakopali zadky o hodně slavnějším jménům. Rebelie, mosh-pit, headbanging, víc nechci a ani nepotřebuji. Kapela do mě narvala thrash metal pod tlakem a já si užívám všechnu energii, která se vznáší všude kolem. Muzika ohlodaná až na kost a za mě uříznuté palce nahoru! Vynikající album, které vás rozdrásá do krve!Asphyx says:

Nice face, expensive suit, everything is perfect. Learned smiles on all sides, beautiful photos, not to mention women. They all love them, admire and talk about them. So why do I still feel that if they look at me, the snake staring on me? Pretense and deception, dirt hidden inside. All floats on the surface and send thousands of people to death just by waving own hand. Evil has many forms and sometimes is difficult to recognize them.

The novelty of the Jordanian Thrashers EXILE seemed to uncover all pretense and went to the very essence of things. Until the bark of the bones, to the pulp. Without crooks and futility. With a fine dose of technics, but still raw, rusty, real. This is thrash metal, which is circulating in my blood!


"Unveiling Insanity" is already the second long-running album, and of course we can trace the influences of the classic thrash metal bands (savage of German skills and the skills of American bands). Everything is dosed in magical proportions. Nothing is indispensable, the songs cut through the sharp side of the knife. Excellent sound and cover. The total deployment of the band, not necessary to mention. EXILE has become my private discovery in 2018. The album contains everything I like about thrash metal - madness, massacre, but well thought-out melodies. The individual songs are clearly structured, have drive and strength, the person has the appetite to spit to the face for all who are distracting. This metal has a great deal of sincerity, it's played by heart, with enthusiasm and talent. EXILE easily kicked asses to much more famous bands. Rebelion, mosh-pit, headbanging, I do not want more and I do not even need it. The band pushes the thrash metal to me under the pressure and I enjoy all the energy that floats all over. Music hunched up to the bone and cut off my thumbs up! Excellent album that will jangle you to the blood!


Tracklist:
01. City upon a Hell
02. Earthly Cloak
03. Unveiling Insanity
04. Into the Uncertainty
05. House of Fear
06. Instru-mental
07. Twisted (Being)
08. Indulgence in Depravity
09. Sickening Creature


band:
Nader Natsheh: Guitars and Vocals 
Ibrahim Khatib: Bass guitar and Backing Vocals 
Mahmoud Tayyem: Drums

Share this games :

TWITTER