Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 9. ledna 2019

Home » » Recenze/review - MAJESTIC DOWNFALL - Waters of Fate (2018)

Recenze/review - MAJESTIC DOWNFALL - Waters of Fate (2018)


MAJESTIC DOWNFALL - Waters of Fate
CD 2018, Solitude Productions

for english please scroll down


Venku padá déšť se sněhem. Domů jsi přišel promočený a zmrzlý. Přivítala tě tichá a temná místnost. Žít v samotě je znakem šílenství. Pořádáš dlouhé výlety v myšlenkách, vzpomínáš na dobu, kdy jsi někoho měl. Opuštěný, smutný a zoufalý. Často si přemýšlel nad žiletkou, provazem nebo skokem z okna. Při životě tě drží už jen hudba. Až ti bude zase jednou nejhůř, pusť si novinku doomařů MAJESTIC DOWNFALL. Ti perfektně vystihli všechny tvé pocity.

Mocné, mrazivé melodie se rozprostírají na ploše přes padesát minut. Album je tak nutné poslouchat pečlivě, nechat se vtáhnout do hry. Smutnit spolu s kapelou, navštívit hroby svých blízkých, soustředit se na temnotu a věčnost.Doom/death metal neumím vnímat stylem, že bych nad nahrávkou přemýšlel a hledal slabá místa. Spíše se nechávám ovlivnit celkovou atmosférou, jsem jako surfař, který za tichého odpoledne létá na vrcholcích krvavých vln přílivu. MAJESTIC DOWNFALL pro mě letos splňují vše, co mám na tomto druhu soužení rád. Jsou opravdoví, uvěřitelní, dokáží mě vtáhnout do svých smutných příběhů. Líbí se mi zvuk i obal, dráp do mého srdce je zaseknutý pevně a silně. Emoce, síla a studená energie - to je oč tu běží. Až jednou budeš na úplném dně, tak neber do rukou ostré předměty, ani nepřemýšlej nad svým koncem. Život je krásný, i když za nic nestojí. Aplikuj si do hlavy novinku "Waters of Fate" a uvidíš, že klasický death doom metal v tomto provedení ti dodá sílu. Položíš květiny na svůj vlastní hrob, uspořádáš smuteční hostinu, ale budeš žít! Pokud bych měl definovat krásu ledového okamžiku, volil bych letos novinku MAJESTIC DOWNFALL. Dokonalá definice death/doom metalu!Asphyx says:

Outside falling rain with snow. You come home wet and frozen. The quiet and dark room welcomed you. Living in solitude is a sign of madness. You organize long trips in thoughts, you remember the time you had someone. Abandoned, sad and desperate. You often wondered about the razor, the rope, or the jump from the window. You just have music in your life. When you will be once again feeling worst, play the news of MAJESTIC DOWNFALL. They perfectly captured all your feelings.

Powerful, frosty melodies spreading over fifty minutes. The album needs to be listened carefully, letting itself get into the game. Tinker with the band, visit the graves of their loved ones, concentrate on darkness and eternity.

Doom/death metal I cannot perceive the style that I was thinking over the record and looking for weaknesses. Rather, I let myself be influenced by the overall atmosphere, I am like a surfer who, on a quiet afternoon, flies at the summits of bloody tidal waves. MAJESTIC DOWNFALL for me this year makes everything I like about this kind of tribulation. They are real, believable, they can pull me into their sad stories. I like the sound and the cover, the claw in my heart is jammed firmly and strongly. Emotions, strength and cold energy - that's what's going on here. Once you are on the bottom, do not put sharp objects in your hands, do not even think over your end. Life is beautiful, even if it is not worth for it. Apply to your head to the new album "Waters of Fate," and you'll see that the classic death doom metal in this version gives you strength. You put flowers on your own grave, arrange a funeral feast, but you will live! If I should to define the beauty of the icy moment, I would vote for MAJESTIC DOWNFALL this year. Perfect definition of death/doom metal!

Tracklist:
01. Veins
02. Waters of Fate
03. Contagious Symmetry
04. Spore
05. Collapse Pitch Black

band:
Jacobo Córdova - All instruments, compositions and overall concept.

Share this games :

TWITTER