Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 27. ledna 2019

Home » » Recenze/review - MALEVOLENT CREATION - The 13th Beast (2019)

Recenze/review - MALEVOLENT CREATION - The 13th Beast (2019)


MALEVOLENT CREATION - The 13th Beast 
CD 2019, Century Media Records

for english please scroll down

Rozdrcená ruka, tříštivá zlomenina. Kost, která je bílá a krvavá jako lidské svědomí. Včerejší pouliční rvačku jsem zase nevyhrál. Bylo jich moc a já jsem byl vždycky jiný. Odlišný, s dlouhými vlasy a se sluchátky na uších. Ale bojoval jsem, vždycky bojuji. Většinou prohraji a sbírám potom své zničené tělo několik týdnů, ale mě nedostanou. Jsem ze staré školy, pocházím z časů, kdy se zrodil death metal. 

Mám kapely rozdělené do několika skupin. Od některých očekávám progresi, nové přístupy a překvapení. A potom mám v oblibě staré bardy, od kterých chci, aby dál pokračovali ve stylu a způsobu hraní, který je jim vlastní. Legendární MALEVOLENT CREATION patří mezi smečky, na jejichž alba pokaždé netrpělivě čekám. Letos už jsem potřeboval pořádnou dávku devastujícího death thrashe do žil, jako nikdy jindy. Já vím, Brett Hoffmann byl jen jeden, ale čas jde neúprosně dál. Když poslouchám novinku "The 13th Beast" tak se samozřejmě neubráním vzpomínkám na naše krátké setkání v Praze po koncertě. Má recenze budiž i poctou a poklonou za jeho práci, život, za death metal, který měl v krvi jako málokdo.  "The 13th Beast" je albem, jak vystřiženým z devadesátých let. S poctivým zvukem, devastujícími bicími, tlakem, energií. Mám opravdu pocit, že jsem někde v temné uličce na periférii našeho špinavého města a zrovna si mě podává parta surových násilníků. Death metal, notně nasáklý thrashem, můžeme s klidem označit ochrannou známkou Made in MALEVOLENT CREATION. Dostal jsem přesně to, co jsem chtěl. Starou, dobrou, poctivou smrt, která chodí po světě s rezavou kosou a rozdává všem bez výjimky. Bez slitování, syrově, s absolutním nasazením na mě útočí jednotlivé skladby a musím pořád vstávat, abych přidal volume na přehrávači. Tohle je prašivá hudba od starých psů, kteří skvěle rozumí svému řemeslu. Navíc je přidáno nadšení, odhodlání, tlak. Deska mi pronikala do žil trošku déle, než předchozí nahrávky, ale zkazila mi krev úplně stejně. Absolutní death metal, totální smrt! Asphyx says:


Crushed hand, fragmented fracture. The bone that is white and bloody as human conscience. I didn't win yesterday’s street fight, again. They were in predominance, and I was every time different - with long hair and headphones in the ears. But I fought, I always fight. Mostly I lose and I collect my broken body for several weeks, but they do not get me. I'm from an old school, I come from the times when death metal was born.
I divide bands into several groups. From some, I expect progression, new approaches, and surprises. And then I like old bards, from whom I expect they will continue in the style and manner of playing which is specific for them. Legendary MALEVOLENT CREATION belongs to the bands, on whose albums I always wait with impatient. This year I needed a good dose of devastating death thrash metal into my veins, like never before. I know, Brett Hoffmann was just one, but time goes inexorably. When I listen to the record "The 13th Beast", of course, I always recall the memories of our short meeting in Prague after the concert. My review is also an honor and tribute to his work, his life, the death metal which he had in his blood like only some few.


"The 13th Beast" is an album as cut out from the nineties. With true sound, devastating drums, pressure, and energy. I really feel like I'm somewhere in a dark street on the outskirt of our dirty city, and a group of brutal rapists beat me. Death metal, deeply soaked with thrash, can be branded by the trademark Made by MALEVOLENT CREATION. I got exactly what I wanted. An old, good, honest death that walks around the world with a rusty scythe and takes all without exception. Without mercy, brutally, with absolute dedication. I'm attacked by individual songs, and I still have to get up to add volume to the player. This is scabby music from the old dogs, who exactly understand to their craft. In addition, enthusiasm, determination, and pressure are added. The record was penetrating into my veins a little bit longer in comparison with the previous records, but finally, it spoiled my blood entirely in the same way. Absolute death metal, total death!

Tracklist:
01. End the Torture
02. Mandatory Butchery
03. Agony for the Chosen
04. Canvas of Flesh
05. Born of Pain
06. The Beast Awakened
07. Decimated
08. Bleed Us Free
09. Knife at Hand
10. Trapped Inside
11. Release the Soul


band:

Phil Fasciana - Guitars
Lee Wollenschlaeger - Vocals/Guitars
Josh Gibbs - Bass
Phil Cancilla - Drums

Share this games :

TWITTER