Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 15. ledna 2019

Home » » Recenze/review - NEKROFILTH - Worm Ritual (2018)

Recenze/review - NEKROFILTH - Worm Ritual (2018)


NEKROFILTH - Worm Ritual
CD, LP, TAPE 2018, Hells Headbangers

for english please scroll down

Občas si představuji, jaké to jednou bude, až mé tělo napadnou v hrobě červi. Budu něco cítit? Najdu světlo na konci tunelu? Nebo budu jen nepotřebným kusem masa? Otázek je mnoho, ale odpovědí moc neznáme. Hnijící procesy mrtvých těl sice umíme popsat, ale co cítí zemřelí? O tom nevíme nic. Malou nápovědou nám mohou být desky plné špinavého metalu. Letos mě jako amatérského patologa velmi zaujali američtí NEKROFILTH.

Když totiž novinku "Worm Ritual" poslouchám, mám opravdu pocit, že ležím v čerstvém hrobě. Kolem se vlní červi a jejich ostré zuby. První kousek odkousnutého masa, první prokousnutá žíla. Zmítám se v křečích a poslouchám starý prašivý poctivý metal, který jako by tlel dlouhá léta ve staré rakvi, letos byl znovu exhumován a hozen mezi fanoušky. Inferno! 


NEKROFILTH na to jdou hezky postaru, stylem jako to dělají kapely typu VENOM, SLAUGHTER, NUNSLAUGHTER, CEMETERY LUST. Jedná se o jiskřivě temný death thrash s blackovými ozvěnami. Zkrátka a jednoduše, pokud jste někdy vstoupili do opuštěné hrobky a hodili tam granát, tak asi víte o čem mluvím. Skladby jsou neskutečně výbušné, dokáží mě strnout do mosh-pitu. Ostré, nekompromisní riffy, zvuk s nemocným vokálem, dělá z nové nahrávky doslova povinnost pro všechny, kdo rádi obracejí kříže směrem dolů. Plivněte knězi do tváře, ať už konečně přizná, že věří ve špatného Boha. Rouhání, smrt, bestialita, tohle všechno z desky "Worm Ritual" cítím na sto honů. Procházím se podzemím, na stěnách visí hříšníci, už jen pár metrů a budu se moci poklonit samotnému Satanovi. Odtud hudba NEKROFILTH vzešla a sem navěky patří. Vynikající masakrující death/thrash/black, u kterého ochutnáte, jak smrdí samotné peklo! Kult!


Asphyx says:

Sometimes I imagine how it will be when the worms attack my body in the grave. Will I feel anything? Will I find the light at the end of the tunnel? Or will I be just an unnecessary piece of meat? There are many questions, but we don’t know the answers. We can describe the rotting processes of the dead bodies, but what does the dead person feel? We do not know anything about that. The albums full of dirty metal can be small clues for us. This year me as an amateur pathologist I am very interested in the American band NEKROFILTH.

When I listen to the new record "Worm Ritual", I really feel like I am lying in a fresh tomb. Everywhere are worms with their sharp teeth around me. The first piece of cut meat, the first broken vein. I convulse in horrible convulsions and listen to the old, scabby, honest metal, which as if it smolders in the old coffin for years and this year was exhumed again and thrown among the fans. Inferno!

NEKROFILTH is devoted to the old style, like bands such as VENOM, SLAUGHTER, NUNSLAUGHTER, CEMETERY LUST. It is a brilliant dark death thrash with black metal echoes. Short and simple, if you have ever entered an abandoned tomb and threw the bomb there, you probably know what I'm talking about. The songs are incredibly explosive; they can drag me into mosh-pit. Sharp, uncompromising riffs, a sound with a sick vocal, makes the new record literally a duty for all who like the turning the crosses down. Spit the priest into the face; let him finally to admit that he believes in a bad God. Blasphemy, death, bestiality, all of this I can feel from the "Worm Ritual" album from a hundred of footsteps. I walk through the underground; the sinners are hanging on the walls. Just a few yards and I can worship to Satan. Exactly there, NEKROFILTH music was born, and it belongs forever to this place. Excellent massacre death/thrash/black, where you can taste the hell itself! Cult!


NEKROFILTH lineup 2018
Zack Ripper - guitar / vox
Disgustin Justin - bass
Shaggy - drums

TRACK STREAM:

MORE INFO
Share this games :

TWITTER