Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 15. února 2019

Home » » Recenze/review - DIABOLICAL - Eclipse (2019)

Recenze/review - DIABOLICAL - Eclipse (2019)


DIABOLICAL - Eclipse
CD 2019, Indie Recordings

for english please scroll down

Zase stojím uprostřed ledově bolestivého potoka a musím se rozhodnout. Na jednom břehu stojí Satan na druhém Smrt. Doprovázeni mými vlastními démony mě lákají k sobě. Nevím, jak se mám rozhodnout. Nakonec volím, stejně jako vždy, cestu proti proudu. Pálí mě celé tělo, mozek chce vyskočit z hlavy a potřebuji dostat do žil alespoň malou dávku energie. Nakonec uteču všem a marně hledám nějakou hudbu, která by mě dokázala zaujmout.

Nakonec volím novinku švédských death/black metalistů DIABOLICAL. Jejich nové album "Eclipse" je pro mě velmi dobrou volbou. Je uklidňující, plné chladivých melodií, zároveň pestré, zajímavé, inteligentní. S krásně mrazivým zvukem i neotřelým obalem mi dává naději do budoucna. V jejich přítomnosti mám pocit, že jsem právě unikl své osobní smrti.Troufám si tvrdit, že nová deska "Eclipse" některé posluchače na první poslech nezaujme. Vyžaduje určitou dávku pozornosti a trpělivosti. Je nutné se dostat pod povrch, nechat se jí prostoupit, nasáknout. Album je určeno spíše pro ty, kdo rádi u hudby nejen relaxují, ale také přemýšlejí. Obsahuje v sobě notnou dávku tajemna i magických momentů. Na nahrávce najdete mocné nástupy, black metalové plochy odněkud ze severu i syrový melodický death metal. Osobně bych snesl trošku víc prašiviny, ale můj pohled berte jako názor příliš zmlsaného posluchače. Jinak je "Eclipse" vynikajícím dílem, připomínajícím mi nejvíc asi dávku ledu, píchnutou mi přímo do žil. Vznešenost, lehká hra s melodiemi, postupná gradace, příběhy, ze kterých je cítit smutek i naděje. DIABOLICAL stvořili opět originální dílo po všech stránkách. Za skvěle odvedeným řemeslem se ukrývá absolutní tma a chlad! Asphyx says:

Again, I stand in the middle of an ice-creepy brook and I have to decide. On one side Satan stands, on the other, Death. Accompanied by my own demons, they attract me. I do not know how to decide. Finally, I choose, as always, a way upstream. My whole body is burning, the brain wants to burst out of my head and I need to get at least a small dose of energy into the vein. At least, I'm running away from all and vainly I look for some music which will attract me.

Finally, I vote for the new album of DIABOLICAL - Swedish death / black metallers. Their new album "Eclipse" is a very good choice for me. It is soothing, full of cool melodies, at the same time colorful, interesting, intelligent. With a beautiful chilling sound and a fresh cover, it gives me hope for the future. In their presence, I feel that I have just escaped my personal death.


I dare to say that the new album "Eclipse" will not interesting for some listeners on the first listening. It requires a certain amount of attention and patience. It is necessary to get under the surface, let it pass through, soak up. The album is intended for those who like not only relax but also think about music. It contains a certain amount of mystery and magical moments. On the record, you'll find powerful adventures, black metal surfaces somewhere from the north and even raw melodic death metal. Personally, I would take a little bit more rumors, but take my opinion as one of a too dainty listener. Otherwise, the "Eclipse" is an excellent piece, reminding me most the dose of the ice blowing me straight into my veins. Excellence, light play with melodies, gradual gradation, stories from which is possible to feel sorrow and hope. DIABOLICAL created again the original work in all aspects. Beyond the craftsmanship there is absolute darkness and cold!


tracklist:
1. We Are Diabolical
2. Betrayal
3. Black Sun
4. Failure
5. Inception
6. Hunter
7. Tyranni
8. The Fire Within
9. Requiem

band:
Sverker Widgren.
Carl Stjärnlöv.
Dan Darforth.
Pär Johansson.

Share this games :

TWITTER