Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 3. února 2019

Home » » Recenze/review - KATAPLEXIS - Kataplexis (2018)

Recenze/review - KATAPLEXIS - Kataplexis (2018)


KATAPLEXIS - Kataplexis
CD 2018, PRC Music

for english please scroll down

Je všeobecně známo, že způsobená rána po smrti již neotéká. Ohledávám mrtvé tělo, uložené v lese pod stromem. Mladá dívka, která měla vše před sebou. Pokouším si představit situaci, která vedla k takovému zlu. Otázek je mnoho, odpovědi nepřicházejí. Pitva proběhla v tichosti a jen potvrdila mé domněnky. Smrt nastala záhy, zemřela vyděšením a strachem. 

Třetí dlouhohrající album kanadských maniaků KATAPLEXIS je jedním velkým šílenstvím. Technický death metal je zde kombinován s grindem s doslova maniakálním nasazením. Troufám si tvrdit, že v úvodu zmíněná oběť musela zažívat něco podobného, jako já při poslechu. Absolutně devastující zážitek plný temnoty, syrových a surových pocitů. Kanaďané jdou na hranu, možná ještě kousek za ní. Už vám někdo brousil zub až do čelisti? Cítili jste smrad tavené kosti? S "Kataplexis" zažijete něco podobného. 


Celkové provedení alba "Kataplexis" lze označit za výborné. A to po všech stránkách. Perfektní zabijácký zvuk, obal připomínající místo násilného činu, skvělá produkce. Hlavní jsou ale nápady a těch najdete na loňském počinu obrovské množství. Zpočátku si je možná budete muset trošku v hlavě utřídit, ale to nic nemění na tom, že vaše krev bude ihned zkažená. KATAPLEXIS jsou v dnešní době zjevením, které nakopává zadky všem těm umělých současným smečkám, které se tváří, že umějí hrozně dobře hrát, ale působí jen jako plastový nedodělek. Opravdu se mi líbí, že deska i přes svoji "komplikovanost" neztratila surový výraz. Při prvním setkání s mrtvým tělem zažívám pokaždé lehký šok. Když pomine, tak mi zůstane obraz násilí navždy otisknutý v hlavě. S nahrávkou "Kataplexis" je to hodně podobné. Připadám si, jako bych sledoval odsouzeného na smrt připoutaného na elektrickém křesle. Spálené tělo, oči lezoucí z důlků. Stejně vyděšená tvář, jako jeho oběť. Kruh se uzavřel a já poslouchám "Kataplexis" stále dokola. Vynikající zásek!


Asphyx says:

It is generally known that the wound after death does not get swollen anymore. I'm checking a dead body stored in a forest under a tree. A young girl who had everything in front of her. I am trying to imagine the situation which has led to such evil. There are many questions, but the answers are not coming. The autopsy took place in silence, and it confirmed all my assumptions. The death occurred immediately; she died due to terrifying and fear. 

The third full-length album of Canadian maniacs KATAPLEXIS is like one big madness. Technical death metal is here combined with grind core by literally maniacal dedication. I dare to say that the victim mentioned in the introduction had to experience something similar than me during the listening of this album. An absolutely devastating experience, which is full of darkness, raw and bestial feelings. Canadians go to the edge and maybe a little behind it. Have you ever experienced that someone is grinding your tooth up to your jaw? Have you ever smelled the molted bones? With "Kataplexis" you will experience something similar. 

The overall design of the album "Kataplexis" can be marked as excellent. Exactly in all its bearings. Perfect killer sound, cover art that reminds a place of a violent crime and great production. But the ideas are more important, and you will find a huge amount of them on last year's record. Firstly you may have to sort them in your head, but after that, your blood will be immediately putrid. KATAPLEXIS are nowadays as an apparition that kicks the asses to all those artificial contemporary bands, which pretend they are able to play excellent, but they act only as plastic trash. I really like that record, despite its "complexity", did not lose its raw expression. At first encounter with the dead body, every time I experience a slight shock. When it passes away, the image of violence remains forever imprinted in my head. With the album "Kataplexis" it is very similar. I feel like I'm watching a prisoner sentenced to death sitting in the electric chair. Burned body, eyes dangling from the eye sockets. The scared face exactly the same as on his victim. The circle is closing, and I listen to "Kataplexis" all the time. Excellent record!


Tracklist:
1. Permeating the Void 01:05 
2. Death Reign 02:42 
3. Crown of Malevolence 01:56 
4. Sanctums 03:08 
5. We the Destroyers of Self 02:00 
6. Necrotic Wasteland 02:55 
7. Terrors 03:06 
8. Putrescent Remains 03:09 
9. Forlorn 00:43 
10. Decrepit Tomb 04:09

band:
Kyle Ball - Vocals / Noise
Jordan Schritt - Guitar / Bass
Dave Callahan - Drums
Erik Anderson - Guitar

Share this games :

TWITTER