Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 25. února 2019

Home » » Recenze/review - ONIROPHAGUS - Endarkenment (2019)

Recenze/review - ONIROPHAGUS - Endarkenment (2019)


ONIROPHAGUS - Endarkenment 
CD 2019, Xtreem Music

for english please scroll down

Občas bývá dobré se ztratit v mlžném oparu. Opustit alespoň na nějaký čas díky hudbě dnešní zkažený svět. Oprostit se a zapomenout na všechno. Procházet se nekonečnými bažinami death doom metalu, utonout a znovu se narodit. Shořet, snít, potácet se v temnotách. Navštívit osamocená místa, která donutí člověka k zamyšlení, zastavit koloběh dní a užívat si chlad, špínu a beznaděj.

Španělští nihilisté ONIROPHAGUS letos přicházejí se svojí druhou dlouhohrající deskou. Opět se jedná o velmi dobře nakombinovanou směs smrtících riffů, studených melodií, temné atmosféry a smutku. Deska nejvíce asi připomíná návštěvu starého opuštěného chrámu. Na zdech se vám promítají vzpomínky, černobílé filmy plné utrpení. Albu jsem podlehl a stal se jeho součástí."Endarkenment" je tíživým dílem ve stylu OPHIS, MY DYING BRIDE, EVOKEN, NECROS CHRISTOS, HOODED MENACE, MORGION, PARADISE LOST. Je syrové, ledové, ale i žhavé jako čerstvá láva. Pálí a chladí zároveň. Jako bych seděl uprostřed opuštěného kostela a nechal se unášet pochmurnou symfonií smrti. Skladby jsou dlouhé, nápadů je v nich spousta a nenechají mě ani na chvilku vydechnout. O vynikajícím zvuku i obalu netřeba psát. Pohybujeme se spolu s kapelou na tenké hranici mezi naším a oním světem. ONIROPHAGUS jsou jako vítr, jednou burácejí, řežou a sekají, pak zvolní a do vašich kostí se dostane mráz. Pomalé ukládání rakve do země, dlouhý průvod pozůstalých, hřbitov s tajemnou atmosférou. Zde se pohřbívají prokletí a tady vynikne nová deska nejlépe. Tahle muzika musela vzniknout v záhrobí, jinak si to vysvětlit neumím. Vynikající tradiční doom death metal, u kterého zemřete chladem!


Asphyx says:

Occasionally is it good to be lost in the mist. Leave at least for some time thanks to the music today's corrupt world. Get away and forget about everything. Walk through the endless swamp of death doom metal, drown and reborn. Shoot, dream, climb in the darkness. Visit the lonely places that make people think, stop the cycle of days and enjoy cold, dirt and hopelessness.

The Spanish nihilists ONIROPHAGUS this year come with their second album. Again, this is a very well-mixed deadly riffs, cold melodies, dark atmosphere and sadness. The album most reminds of visiting the old abandoned temple. Memories of black and white movies full of misery, are projected on the walls. I have succumbed to this album and have become part of it.

"Endarkenment" is an onerous work in the style of OPHIS, MY DYING BRIDE, EVOKEN, NECROS CHRISTOS, HOODED MENACE, MORGION, PARADISE LOST. It is raw, icy, but as hot as fresh lava. It burns and cools at the same time. Like sitting in the middle of a deserted church and letting go with a grim symphony of death. The songs are long, including a lot of ideas and they do not let me rest for a while. There is no need to write about the excellent sound and cover. We move along with the band on the thin line between ours and other world. ONIROPHAGUS is like a wind, once coughing, cutting and chopping, then slowing down and getting frost into your bones. Low storage of coffins to the ground, a long procession of survivors, a cemetery with a mysterious atmosphere. This is where the cursed are buried, and the new album fit here perfectly. This music had to be created in a tomb, otherwise I cannot explain it. Outstanding traditional doom death metal doom, when you die by freeze!


BAND INFO:

LABEL INFO:
Share this games :

TWITTER