Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 11. února 2019

Home » » Recenze/review - OPPROBRIUM - The Fallen Entities (2019)

Recenze/review - OPPROBRIUM - The Fallen Entities (2019)OPPROBRIUM - The Fallen Entities
CD 2019, High Roller Records


for english please scroll down

Mrtví nedýchají. Nebo se mi to jen zdá? Opravdu tomu tak je? Pokud jste někdy doopravdy viděli zemřelého, možná jste také pochybovali. Teď jsem možná něco slyšel. Nebo se mýlím? Otázky života a smrti zůstávají stále nezodpovězené. Potřebujeme vlastní představivost, fantazii. Nechat plynout myšlenky a u toho třeba poslouchat nějakou poctivou hudbu.

Přiznám se, že death thrash metal je mému srdci vlastní jako mrtvému rakev. Mám rád základy tohoto stylu a proto bych vás dnes rád pozval k poslechu novinky amerických OPPROBRIUM. Skupina datuje svůj vznik do roku 1999 (pod názvem INCUBUS až do roku 1986). Album je tak krásně morbidním výletem do starých časů. Jsou pod ním podepsáni dva bratři a musím napsat, že se jedná o poctivou a reálnou návštěvu opuštěných katakomb.Pro poslech "The Fallen Entities" je nutné se oprostit od současného vnímání death metalu. V dnešní době jde vše někdy až moc zbytečně na hranu. Takoví OPPROBRIUM nejsou, soustředí se spíše na melodie, na hnilobný zážitek. Je to stará škola, pořádně plesnivá a zahnívající. S prašivým zvukem, se spoustou zajímavých momentů, s neskutečným odhodláním a syrovostí. Nevím sice, zda osloví i mladou generaci fanoušků, ale na tom zase tolik nezáleží. My, kdo jsme čerpali první metalové kapely v devadesátých letech, budeme spokojeni. A o to jde především. O rezavý, ryzí a uvěřitelný death/thrash metal. Pokud máte rádi smečky jako SOLSTICE, MASTER, CANCER, DEATH, PESTILENCE, DEMMOLITION HAMMER, SADUS, tak neváhejte. Budete prokleti jako já! Mrtví možná už nedýchají, ale death thrash metal stále žije! Poctivá, reálná deska! Kult!


Asphyx says:

The dead are not breathing. Or does it just seem like that? Is that really true? If you ever really saw the deceased, you may also have doubts. Now maybe I hear something. Or am I wrong? The questions of life and death remain still unanswered. We need our own imagination, fantasy. Let your thoughts flow, and listen to some true music.

I admit that death thrash metal is peculiar to my heart as a coffin to a dead man. I like the basics of this style, and today I would like to invite you to listen to the new album of American band OPPROBRIUM. The group dates their establishment back to 1999 (under the name INCUBUS in 1986). The record is such a beautifully morbid trip to the old times. Two brothers are signed under this album, and I have to write that this is an honest and real visit of abandoned catacombs.

For the listening to "The Fallen Entities", it is necessary to release from the current perception of death metal. Nowadays, it's often everything unnecessarily too much at the edge. However, OPPROBRIUM are not; they instead focus on melodies and a rotten experience. It's an old school, really moldy and putrefying. With a gnawing sound, with lots of interesting moments, with incredible determination and rawness. I do not know if it will appeal to the young generation of fans, but it does not matter. We, who were listening to the first metal bands in the nineties, we will be satisfied. And that's what it is all about. Rusty, pure and believable death/thrash metal. If you like bands like SOLSTICE, MASTER, CANCER, DEATH, PESTILENCE, DEMOLITION HAMMER, SADUS, do not hesitate. You will be cursed like me! Dead are maybe not breathing anymore, but death thrash metal still lives! Honest and real record! Cult!


TRACKLIST
1. Dark Days, Dark Times (3:57)
2. Creations That Affect (4:53)
3. Wicked Mysterious Events (5:25)
4. The Fallen Entities (5:19)
5. Throughout The Centuries (7:23)
6. Turmoil Under The Sun (4:56)
7. In Danger (5:05)
8. Obstructive Behaviour (4:46)

Share this games :

TWITTER