Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 9. února 2019

Home » » Recenze/review - SWALLOW THE SUN - When a Shadow Is Forced into the Light (2019)

Recenze/review - SWALLOW THE SUN - When a Shadow Is Forced into the Light (2019)


SWALLOW THE SUN - When a Shadow Is Forced into the Light
CD 2019, Century Media Records

for english please scroll down

Prach na křehkých křídlech nočních motýlů. Poblikávající lampa. Tichá ulice, chlad a podivný pocit, že mě někdo sleduje. Už dlouho se snažím chodit, žít ve stínu. Naslouchám a pomalu padá mlha. Už jen pár metrů a budu na místě. Periferie města, poslední domy a konečně mě pohltí absolutní tma. Noční toulky lesem, s doom metalem na uších. 

Chladné melodie znějící pustou krajinou. Sníh a led, těžké mraky. Nelze být nezúčastněným kritikem. SWALLOW THE SUN si se mnou i letos hrají jako kočka s myší. Zabalili mě svojí hudbou do černých sítí. Pohltili a přenesli na místa, která jsou v mé fantazii zařazena jako pochmurná. Jiná dimenze, doom metalové království, plné smutku a spočinutí. Jsem zde správně a čekám na další tón.


Na album "When a Shadow Is Forced into the Light" neumím nahlížet s nadhledem. Na to je příliš studené, krásné, šílené, bolestivé. S nádherným obalem, spoustou chytlavých melodií i zvláštních nálad. Dívali jste se někdy dlouho do ohně a sledovali jiskry létající do sněhu? Tak potom asi víte, o čem píšu. SWALLOW THE SUN umí složit dlouhé studené kompozice, které dokáží udržet moji pozornost po celou dobu skladby. Samozřejmě, o vokálu netřeba diskutovat, je dokonalý. Neskutečně si užívám jednotlivé harmonie. Nechávám se jimi unášet, jsem najednou kusem hlíny, opracovávaným hudbou. Dívám se na řeku, na vlny třískající do břehu, na usínající les, na ladné pohyby zvířat. Život a smrt, věčnost, zpomalené pohyby. Nechtějte po mě, abych hudbu k někomu přirovnával, na to jsou finští doomaři příliš originální. Nezbývá, než se znovu vydat na cestu. Možná bude moje poslední, ale rád a s chutí jí strávím ve stínu desky "When a Shadow Is Forced into the Light". Úžasná doom metalová panychida! Asphyx says:

Dust on the fragile wings of night butterflies. Blinking lamps. Silent street, cold and strange feeling that someone is watching me. For a long time, I've been trying to walk and live in the shadow. I listen, and the mist slowly falls. Just a few meters and I'll be there. The city's outskirt, the last houses, and finally the absolute darkness absorb me. Night walks through the woods with doom metal in the ears.

Cold melodies are echoing in the desolate landscape: snow and ice, heavy clouds. I cannot be an uninvolved critic. SWALLOW THE SUN plays cat and mouse with me again. They caught me into black spider-webs by their music. They have swallowed me and moved me to places that are classified as gloomy in my fantasy. Another dimension, the doom metal kingdom full of grief. I'm right here, and I'm waiting for another tone.


I cannot look at the album "When a Shadow Is Forced into the Light" from the top view. It's too cold, beautiful, crazy, painful. With a beautiful album cover, plenty of catchy melodies and special moods. Did you ever looking into the fire for a long while and watching the sparks flying into the snow? So then you probably know what I'm writing about. SWALLOW THE SUN are able to create long, cold compositions that can keep my attention throughout the whole song. Of course, the vocal is perfect, no discussion. I really enjoy the certain harmonies. I let drift along by them; I'm suddenly a piece of soil polished by the music. I look at the river, on the waves that hit the shore, on the sleeping forest, on the graceful movements of the animals. Life and death, eternity, slow motions. Do not want from me comparing their music to other bands, the Finnish doomers are too original for that. There is nothing left, only to start the journey again. Perhaps it will be my last, but I like to spend my last time in the shadow of record "When a Shadow Is Forced into the Light". Amazing doom metal worship!


Tracklist:
01. When a Shadow Is Forced into the Light
02. The Crimson Crown
03. Firelights
04. Upon the Water
05. Stone Wings
06. Clouds on Your Side
07. Here on the Black Earth
08. Never Left

band:

Mikko Kotamäki - vocals
Juha Raivio - guitars
Juho Räihä - guitars
Jaani Peuhu - keyboards, vocals
Matti Honkonen - bass
Juuso Raatikainen - drums


Share this games :

TWITTER