Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 20. února 2019

Home » » Recenze/review - OSSUARIUM - Living Tomb (2019)

Recenze/review - OSSUARIUM - Living Tomb (2019)


OSSUARIUM - Living Tomb
CD 2019, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Hroby se zase otvírají, nemrtví lezou z děr. Plesnivé rakve, síra a smrad. Odkrývám jednotlivé vrstvy hlíny, unavený těžkou prací. Exhumace ostatků z počátku devadesátých let. Další tělo, další smrt. Od každého si vyslechneme, jakým způsobem odešel z našeho světa. Poslední náhrobek s plačícím Kristem, vytesaným reálně a uvěřitelně. Kostnaté ruce svírají nové CD amerických OSSUARIUM.  

Pokouším se skeletonu vytrhnout "Living Tomb" z rukou a když tak učiním, rozpadne se na shnilé kousky, jen lebka se směje. Poctivý a pravý death metal má znít jako soundrack ke kopání hrobů. Zkažená krev musí odkapávat z lopaty a kosti musí chrastit v nekonečném rytmu smrti. Tohle album pálí jako rozžhavený kus železa. Slyšte ozvěny ze záhrobí!


Na "Living Tomb" je velmi dobře kombinován starý prašivý death metal s doomem. Tajemné, záhadné, magické melodie připomínají to nejlepší, co kdy složily kapely jako HOODED MENACE, SPECTRAL VOICE, DISEMBOWELMENT, GOD MACABRE, (staří) PARADISE LOST, DESECRESY, CEREMONIUM, AUTOPSY, CIANIDE. OSSUARIUM umí perfektně navodit atmosféru plnou zmaru, šílenství, tmy, beznaděje, chladu a špíny. Kapela má velký talent pro harmonie smrti, zní jako symfonie zla a strachu. Zemřeme jednou všichni, každý jinak, přesto se nakonec sejdeme na stejném hřbitově. Pokud na něm budou dělat hrobníky OSSUARIUM, budu jenom rád. Už teď vím, že  se o mě dobře postarají. Mají totiž velký cit pro záhrobí, pro nekonečný onen svět. Stačí, když mi budou stále dokola pouštět novinku "Living Tomb". Jsem jí doslova prokletý! Vynikající záhrobní death metal, u kterého se rozpadají kosti na prach! Asphyx says:

The tombs are opening again; the undeads are climbing out of the holes. Moldy coffins, sulfur, and smell. I am uncovering the particular layers of clay; I am tired due to the hard work. Exhumation of the remains from the early nineties. Another body, another death. From everyone, we hear how they left our world. The last tombstone with crying Christ, which is carved real and believable. Bony hands hold the new CD of American band OSSUARIUM

I am trying to tear out the album "Living Tomb" out of the skeleton’s hands, and when I succeed, it turns into small rotten pieces, just the skull’s laugh remain. The pure and honest death metal should sound like a soundtrack to the digging of the graves. Putrid blood must drip from the shovel, and the bones must crepitate in the endless rhythm of death. This album burns like a hot iron piece. Hear echoes from the tombs!


The "Living Tomb" very well combines the old scabby death metal with the doom. The mysterious, occult, magical melodies remind the best material, which wrote bands like HOODED MENACE, SPECTRAL VOICE, DISEMBOWELMENT, GOD MACABRE, (old) PARADISE LOST, DESECRESY, CEREMONIUM, AUTOPSY, CIANIDE. OSSUARIUM can perfectly induce an atmosphere full of madness, insanity, darkness, hopelessness, cold and dirt. The band has a great talent for the harmonies of death; it sounds like a symphony of evil and fear. Once, we all die, everyone somehow differently, but finally we will meet at the same cemetery. I will be glad if the OSSUARIUM are going to work as gravediggers there. I already know they will take care of me, because they have a great sense for the afterlife, for the endless other world. I only need every time to listen to the new record "Living Tomb". I'm literally cursed by this album! Outstanding death metal, which causes to bones fall apart into the dust!

Tracklist:
01. Intro
02. Blaze of Bodies
03. Vomiting Black Death
04. Corrosive Hallucinations
05. Writhing in Emptiness
06. End of Life Dreams and Visions Pt. 1
07. Malicious Equivalence
08. End of Life Dreams and Visions Pt. 2

band:
Daniel Kelley
Nate McCleary
Jeff Roman 
Ryan Koger

Share this games :

TWITTER