DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 28. dubna 2019

Home » » Recenze/review - ATARAXIE - Résignés (2019)

Recenze/review - ATARAXIE - Résignés (2019)ATARAXIE - Résignés
CD 2019, XenoKorp

for english please scroll down


Ráno vstanu a hned vím, že dnešní den chci být bez lidí. Uzavřít se do sebe, prozkoumat vlastní nitro. Vznášet se nad nebohým tělem a poslouchat muziku. Dnes volím novou desku francouzských funeral doom death metalistů ATARAXIE. Protože je sychravo, chladno, protože jedině v opuštěných ulicích naleznu klid. Obléknu se málo, aby mě prostoupila zima a vydám se ven. Nevnímám okolí, nevnímám svět. Jsem jen já a album "Résignés"  v mé hlavě.

Podobná hudba se vlastně ani moc nedá popsat slovy. Je o pocitech, o pochmurných náladách, o padajícím listí, o zpomalených pohybech. A také o smutku a rozjímání. Je krásné nepotkat živou duši, je příjemné se procházet mrtvým městem. Uzavřen v ulitě vlastních snů a představ si užívám desku asi nejlépe.


Křehké jsou pavučiny na starých sochách, křehká je i hudba ATARAXIE. Vznáší se vzduchem jako jarní déšť dopadající na mramorové náhrobky. Ano, toulal jsem se po nekonečných cestách a skončil nakonec zase na hřbitově. Hudba, lehce inspirovaná kapelami jako AHAB, MOURNING BELOVETH, ESOTERIC, EVOKEN, MY DYING BRIDE, zahraná s vlastním výrazem a otiskem, mě sem znovu zavedla. Usedám na opuštěnou lavici a děsím se toho, že mezi mrtvými je mi dnes lépe, než v ruchu všedního dne. "Résignés" je přesně tím druhem nahrávky, po které v podobných chvílích sahám bez přemýšlení. Má dobrý zvuk, zajímavý obal a nepřeberně pestrou paletu smutných melodií. Víc dnes nechci a ani nepotřebuji. Jsem chodec bez cíle, jsem prokletý posluchač, hrobník bez mrtvých těl, obdivovatel dlouhých stínů, jsem ten, který bude novinku ATARAXIE všude doporučovat. Zahleděn do vlastního nitra, mačkám znovu play. Skvělá funeral death metalová deska plná pohřebních nálad! Skvěle!


Asphyx says:

I get up in the morning and I know that today I want to be out of people. Closing in myself, exploring my own heart. Hover over a poor body and listen to music. Today I choose a new album of French funeral doom death metallers ATARAXIE. Because it is cold, because only in the deserted streets I can find a peace. I'm going to dress a little to get cold to my body. I don't see the neighborhood, I don't see the world. I'm just me and the album "Résignés" in my head.

In fact, similar music cannot be described by words. It's about feelings, gloomy moods, falling leaves, slow motion. And also about sadness and contemplation. It is nice not to meet a living soul, it is nice to walk through the dead city. Enclosed in the shell of my own dreams and imagination I enjoy album the most.

The cobwebs on the old sculptures are fragile, the ATARAXIA music is fragile. It floats in the air like the spring rain falling on the marble tombstones. Yes, I wandered on endless roads and ended up on the cemetery. Music inspired by bands like AHAB, MOURNING BELOVETH, ESOTERIC, EVOKEN, MY DYING BRIDE, played with own expression and imprint, brought me back here. I sit on a deserted bench and I am afraid that among the dead I feel better today than in the everyday rush. "Résignés" is precisely the kind of recording that I choose in such moments without thinking. It has a good sound, an interesting cover and a variety of sad melodies. I don't want more today and I don't need it. I am a wanderer without a goal, I am a cursed listener, a gravedigger without dead bodies, an admirer of long shadows, I am the one who will recommend the ATARAXIA novelty everywhere. Looked into my core I am press button „play“ again. Great funeral death metal album full of funeral moods! Great!


Tracklist:
1. People Swarming, Evil Ruling 21:18
2. Résignés 19:17
3. Coronation of the Leeches 17:48
4. Les affres du trépas 25:02

band:
Jonathan Théry: vocals, bass
Frédéric Patte-Brasseur: guitars
Julien Payan: guitars
Hugo Gaspar: guitars
Pierre Sénécal: drums

Share this games :

TWITTER