DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 1. dubna 2019

Home » » Recenze/review - BODY HARVEST - Parasitic Slavery (2019)

Recenze/review - BODY HARVEST - Parasitic Slavery (2019)


BODY HARVEST - Parasitic Slavery
CD 2019, Comatose Music

for english please scroll down

Připravte si prosím své skalpely, pitva začne během několika okamžiků. Uvědomujeme si, že některá těla nejsou ještě mrtvá, ale pro vaši další práci je to jen a jen dobře. Řez povedeme od krku dolů, vyhřezlá střeva narovnejte na nerezovém stole. Krev ať odkapává jen do k tomu určených míst. Nelekejte se posmrtných křečí, jsou zcela přirozené. Mrtví s námi mluví úplně jinou řečí. Omluvte mě, musím ještě udělat jednu věc. Vkládám do přehrávače novou desku britských death metalistů BODY HARVEST a pitva získává zcela nový rozměr.

Má první setkání s novinkou "Parasitic Slavery" probíhalo úplně stejně, jako návštěva veřejné pitvy. Mé pocity byly syrové podobným způsobem, surové, ovlivněné chladem, špínou a maniakálním výrazem. Hudba se mi ihned zaryla hluboko pod kůži, zanítila mé tkáně a donutila mě k opakovaným poslechům. Jedná se o klasický smrtící masakr, zahraný s velkou řemeslnou zdatností.


Na albu "Parasitic Slavery" lze vystopovat vlivy MORBID ANGEL, KRISIUN, CANNIBAL CORPSE, HATE ETERNAL, NILE. Zároveň má deska originální výraz, svůj vlastní (a neskutečně bolestivý) zvuk, pod kterým je podepsán Johnny Pettersson. Skladby opravdu zabíjejí na potkání, kapela jde na hranu, možná i kousek za ní. Najednou zase létají střeva vzduchem, mozek je roztříštěn o stěnu a krve by se ve mě nedořezal. Líbí se mi způsob, jakým kapela přistupuje ke své tvorbě - je uvěřitelná, mokvající, plná energie a odhodlání zničit vše živé v okruhu několika kilometrů. Jakoby mi dal někdo do ruky výbušninu a utekl pryč. Songy na mě mají stejný účinek. Už dávno nepočítám způsobené řezné rány, bolest v uších i velký tlak v hlavě. Stačí mi opětovný poslech  "Parasitic Slavery" a jsem jedním slovem nadšený. Určitě znáte ten pocit, když potkáte nějaké album, které vám sedne po všech stránkách. BODY HARVEST se povedlo zhudebnit vztek, bolest, panické stavy, úzkost. Mám chuť vzít do rukou kladivo a rozmlátit všechno kolem sebe. Surový death metal, který vás smete neskutečnou silou! Tsunami! Skvěle!Asphyx says:

Please prepare your scalpels, the autopsy will start in a few moments. We realize that some bodies are not dead yet, but for your next work it is good. Incision we will make from the neck down, straighten the intestines on the stainless steel table. Blood should only drip into the designated areas. Don't be afraid of post-mortem cramps, they're completely natural. The dead speak a completely different language with us. Excuse me, I have to do one more thing. I put a new album from British death metallers BODY HARVEST to the player and the autopsy is getting a whole new dimension.

My first meeting with the new album "Parasitic Slavery" was the same as the visit of a public autopsy. My feelings were raw in a similar way, rough, influenced by cold, dirt and manic expression. Music immediately engrave deep under my skin, puffed up my tissues and forced me to listen it again and again. It is a classic deadly massacre, played with great craftsmanship.


On album "Parasitic Slavery" we can traced influence from bands as MORBID ANGEL, KRISIUN, CANNIBAL CORPSE, HATE ETERNAL, NILE. At the same time, the album has an original expression, its own (and incredibly painful) sound under which Johnny Pettersson is signed. The songs are really killer, the band goes to the edge, maybe a bit behind it. Suddenly the intestines fly through the air again, the brain is shattered on the wall, and my own blood is getting shrunk. I like the way how the band approaches to their work – everything is believable, wet, rotten, full of energy and with determination to destroy everything alive within a few kilometers. As someone put explosives in my hand and ran away. Songs have the same effect on me. I can’t count all the cut wounds, the pain in my ears and the great pressure in my head. All I have to do is listen "Parasitic Slavery" again and I'm excited about it. You certainly know the feeling when you meet an album that fits you in every way. BODY HARVEST has managed to transform anger, pain and anxiety to the music. I want to take a hammer and smash everything around me. A raw death metal that will swap you out with incredible power! Tsunami! Great!


tracklist:
1. The Wrath of Ra 
2. Global Decimation 
3. Hierarchy of Grief 
4. Consumed by Tyrants 
5. Narcissistic Being 
6. Parasitic Slavery 
7. The Prophet 
8. The Endless Ascent 
9. Darkness Descends 
10. Apocalyptic Abomination

Line-up: 
Jake Ettle-Iles - Vocals & Guitar
Gareth Nash - Vocals & Guitar
Dan Shaw Odell - Bass
Will Pearson - Drums

Share this games :

TWITTER