DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 14. dubna 2019

Home » » Recenze/review - KHNVM - Foretold Monuments Of Flesh (2019)

Recenze/review - KHNVM - Foretold Monuments Of Flesh (2019)KHNVM - Foretold Monuments Of Flesh
CD 2019, Testimony Records

for english please scroll down

Kaluž krve, uprostřed ulice. Hledáš dál, následuješ stopy. Tělo najdeš pohozené stranou, ukryté pod hromadou odpadků. Na její tvář nikdy nezapomeneš. Je plná děsu a utrpení. Kdo mohl napáchat tolik zla? Ohlédneš se, uslyšíš tichý šramot. V mihotavém světle lampy se zaleskne ostrá čepel nože. Jsi další na řadě, vítej mezi mrtvými. Pár smrtelných skřeků a jinak nic. Ulice dál spí a nad městem se vznáší temný přízrak bolesti.

Starodávný, prašivý death metal v sobě musí obsahovat poctivou chladnou a černou atmosféru. Musí hnít zaživa, mokvat, krvácet a bolet. Musí mít zastřený, ohavný zvuk, být špinavý, syrový. Troufám si tvrdit, že album "Foretold Monuments Of Flesh" tohle všechno splňuje na výbornou. Dívali jste se někdy do očí mrtvoly? Měli jste pocit, že každou chvíli promluví? Vše je cítit i z desky maniaků KHNVM.  KHNVM mají cit pro ohavnosti tohoto světa. Umí exhumovat death metal z devadesátých let takovým způsobem, že začnete krvácet z očí. Svět bývá někdy hodně těžké místo k žití, ale pořád lepší, než se toulat nekonečný čas v záhrobí. Dobré desky jsou pro mě ty, které umí probudit emoce, roztrhat na kusy, proklít, zničit. O tom kdysi smrtící kov býval a jsem rád, že KHNVM ctí základy bezezbytku. "Foretold Monuments Of Flesh" v sobě obsahuje potřebnou jiskru, tlak, ošklivost a hlavně smrt. Oceňuji rezavě znějící zvuk, zajímavý obal i chorobami nasáklé nápady. Toulám se na onom světě už dlouhý čas a nahrávka mě opravdu zaujala. Svým výrazem, devastujícím účinkem i tlakem. KHNVM jsou jako stín v šeré uličce vašeho města. Mají v ruce nůž, který řeže do živého. Stejně jako album, které je poctivou esencí starého prašivého death metalu. Velmi dobře!


Asphyx says:

A pool of blood in the middle of the street. You keep looking, you follow the tracks. You will find the body thrown aside, hidden under a pile of garbage. You will never forget her face. It is full of terror and suffering. Who could have done so much evil? You look back, you hear a silent noise. A sharp knife blade gleams in the flickering light of the lamp. You're next in line, welcome among the dead. A few deadly shrieks and nothing else. The street continues to sleep, and a dark ghost of pain floats above the city.

The ancient, dusty death metal must contain an honest cold and black atmosphere. He must rot alive, swallow, bleed and hurt. He must have a veiled, hideous sound, be dirty, raw. I dare to say that the album "Foretold Monuments Of Flesh" have all of this. Have you ever seen eyes of corpse? Did you feel like that corpse will start to talk at any moment? Everything is possible to felt from the KHNVM maniac new album.

KHNVM has a feeling for the abominations of this world. They know how to exhume death metal from the nineties in such a way that you start bleeding from your eyes. The world is sometimes a very difficult place to live, but still better than wandering endless time in the grave. Good records are for me those who can awake emotions, tear apart, curse, destroy. The formerly deadly metal used to be like this, and I'm glad that KHNVM honors the basics of it all. "Foretold Monuments Of Flesh" contains the necessary spark, pressure, ugliness and, mainly death. I appreciate the rustling sound, the interesting cover and the ideas soaked by disease. I have been wandering in the other world for a long time and I was really interested by this record with her expression, devastating effect and pressure. KHNVM is like a shadow in the dim alley of your city. They have a knife in their hand that cuts into the living meat. Just like the album, which is an honest essence of old dusty death metal. Very good!

TRACKLIST
1. Foretold Monuments Of Flesh (3:57)
2. Invocato Deo Plaga (3:33)
3. Heathen Beast (4:42)
4. Sic Mundus Creatus Est (3:33)
5. Profaning The Ancient Rites (3:36)
6. Gutted To The Bone (4:19)
7. Kabbalah Of Darkness (4:51)

LINE-UP
Obliterator - Guitars / Vocals / Bass
Krzystof Klingbein - Drums (Session)
Erik Wel - Drums (Live)

Share this games :

TWITTER