DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 30. dubna 2019

Home » » Recenze/review - MYSTIFIER - Protogoni Mavri Magiki Dynasteia (2019)

Recenze/review - MYSTIFIER - Protogoni Mavri Magiki Dynasteia (2019)


MYSTIFIER - Protogoni Mavri Magiki Dynasteia
CD 2019, Season of Mist Underground Activists

for english please scroll down

Dveře do chrámu bolesti a strachu byly opět otevřeny. Klaníme se obráceným křížům, vzýváme padlé modly. Mystická zákoutí našich katakomb vypráví dlouhé příběhy o prokletí. Mám rád, když je black metal tajemný, chladný a šílený. MYSTIFIER jsou jako démoni z dávných metalových dob. Znovu obětují Satanovi takovým způsobem, že mi tuhne krev v žilách. Jednoduché motivy jsou doslova protkány magickou atmosférou. Ukřižujte mě hlavou dolů!

Brazilská pocta stínům se opět povedla. První do očí uhodí vynikající obal od Paolo Girardiho. Z motivu i ze samotných skladeb doslova sálá utrpení a smrt. Mrazivá rána v našem chrámu bývají nejpůsobivější. Chorály plné studených motivů, záhrobní skřehot i oživlé duše padlých kněží. Všechno potkáte na novince "Protogoni Mavri Magiki Dynasteia" v nebývalé míře."Protogoni Mavri Magiki Dynasteia" lze stylově přirovnat k nejlepším dílům kapel jako BEHERIT, SARCÓFAGO. starších ROTTING CHRIST, MORTUARY DRAPE, BLASPHEMY a v některých momentech i českým ROOT. Na až "primitivních" základech jsou pečlivě vystavěny melodie, které nejvíce připomínají asi symfonie složené na onom světě. Vyloženě skvěle se povedl zvuk, který řeže tou správnou stranou ostří a zároveň ochlazuje mé tělo pod bod mrazu. Album mě ihned od první chvíle vtáhlo do své nečisté hry, byl jsem jím pohlcen a vyvrhnut jako obětované tělo. Sešli jsme se dnes večer, abychom vyvolali samotného Satana. Nakreslete pentagram, prořízněte hrdlo nevinným, velebte temnotu. Mraky jsou nízko a z podzemí se ozývají podivné zvuky. Už jen pár chvil a peklo znovu otevře své brány. Za zvuků nové desky MYSTIFIER. Vynikající tradiční black metal s magicky přitažlivou atmosférou!Asphyx says:

The door to the temple of pain and fear was reopened. We worship the inverted crosses, invoking fallen idols. The mysterious corners of our catacombs tell long stories of the curse. I love when black metal is mysterious, cool and mad. MYSTIFIER are like demons from ancient metal times. They sacrifice again to Satan in such a way that the blood in my veins solidifies. Simple themes are literally interwoven with a magical atmosphere. Crucify me head downwards!

The Brazilian tribute to the shadows was once again successful. Paolo Girardi's excellent cover hits the eye. From the motive and the songs themselves suffering and death glows out. The freezing mornings in our temple are most impressive. Chorals full of cold motifs, scream from hade and the soul of fallen priests. You can hear everything on the novel "Protogoni Mavri Magiki Dynasteia" at an unprecedented rate. 

"Protogoni Mavri Magiki Dynasteia" can be compared in style to the bands like BEHERIT, SARCÓFAGO, older ROTTING CHRIST, MORTUARY DRAPE, BLASPHEMY and in some moments also Czech ROOT. On "primitive" foundations are carefully built melodies that are most reminiscent of symphonies from the other world. Great sound that cuts by right side of the blade while cooling my body to freezing. The album dragged me into unclean game from the first moment, I was swallowed by it and thrown out like a sacrificial body. We met here tonight to summon Satan himself. Draw a pentagram, cut the innocent throat, praise the darkness. Clouds are low and strange sounds come from the underground. Only a few moments and hell reopens its gates while the sounds of the new MYSTIFIER album. Excellent traditional black metal with a magically appealing atmosphere!


Tracklist:
01. Protogoni Mavri Magiki Dynasteia 04:34
02. Weighing Heart Ceremony 05:04
03. Witching Lycanthropic Moon 05:26
04. Akhenaton (Son Mighty Sun) 04:47
05. Six Towers of Belial’s Path 04:14
06. Demoler las Torres del Cielo (en nombre del Diablo) 04:11
07. Soultrap Sorcery of Vengeance 05:25
08. (Introcucione d’la Melodia Mortuoria) Thanatopraxy 06:13
09. Al Nakba (666 Days of War) 05:03
10. Chiesa dei Bambini Molestati 05:02

band:
Beelzeebubth: backin' vocals y lead-guitar 
Sorcerer Do'Urden: vocals, bass-guitar and keyboards
Apollyon: percussion

Share this games :

TWITTER