DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 14. května 2019

Home » » Recenze/review - ENTRAPMENT - Imminent Violent Death (2019)

Recenze/review - ENTRAPMENT - Imminent Violent Death (2019)


ENTRAPMENT - Imminent Violent Death
CD 2019, Dawnbreed Records

for english please scroll down

Snad od začátku věků se snažíme popsat Smrt. Jak vypadá, jakou řečí mluví, kde se ukrývá? Hledáme odpovědi a mezitím umíráme po stovkách. Tentokrát jsem se ocitl velmi blízko. Tady, hluboko pod zemí, jsem nalezl pavučinami zahalenou rakev s nápisem ENTRAPMENT. Pomalu otevírám víko, nasávám hnilobnou atmosféru. Ano, říkám s jistotou v hlase, takhle nějak by opravdu mohla vypadat smrt. 

Na starém, plesnivém dřevě leží hromada kostí. Rozšklebená smějící se lebka, ruce sepnuté v pradávné modlitbě. V prstech svírá novinku "Imminent Violent Death". Natáhnu se pro CD a umrlec se rozpadá v jemný prach. Smrt je opravdu tak blízko!


Když si přehrávám "Imminent Violent Death" ve svém přehrávači, tak mám pocit, že znovu tančím na hrobech všech death a thrash metalových předků. Ostré riffy, chorobný hlas, vše je zahrané s neutuchajícím nadšením pro exhumaci těl. Stylově lze tvorbu Michela Jonkera přirovnat k těm nejlepším albům MASTER, POSSESSED, MALEVOLENT CREATION, DECEASED, NIHILIST, ENTOMBED, DISMEMBER, THANATOS. Jakoby ETRAPMENT zamíchali do obrovské nádoby všechny staré poctivé rezavé ingredience, přidali temnotu, špínu a hnis a podávali podchlazené. Přiznávám na rovinu, že pro mě osobně se jedná o jeden z nejlepších old school death thrash metalových počinů současnosti. Dar zlámat všechny kosti hudbou má málokdo a ENTRAPMENT útočí napřímo a bez vytáček. Smrt může mít mnoho podob, často bývá nevyzpytatelná, ale z "Imminent Violent Death" doslova odkapává jako zkažená krev. Dávno prokleté pohřebiště vydalo další svědectví! Vynikající album, připomínající starou rakev až po okraj narvanou prašivinou, hnilobou a chladem! Morbidní pozdrav ze záhrobí!Asphyx says:

Perhaps from the beginning of ages, we have been trying to describe Death. How does she look like, by which language does she speak, where does she hide? We are looking for answers, and in the meantime, we are dying in hundreds. This time I found myself very close to the answers. Here, deep under the ground, I found a coffin enshrouded in cobwebs with the title ENTRAPMENT. I am slowly opening the lid, sucking the putrid atmosphere. Yes, I say confidently in my voice, this is how the Death might look like.

On the old, moldy wood the pile of bones is lying. A laughing skull and hands clasped in ancient prayer. In his fingers, he has the new record "Imminent Violent Death". I reach out for a CD, and the skeleton falls into a fine dust. Death is really so close!

When I listen to the record "Imminent Violent Death" on my player, I feel like I'm dancing on the graves of all death and thrash metal ancestors again. Sharp riffs, a sick voice, everything is played with a constant enthusiasm for the exhumation of bodies. Concerning the style, the work of Michel Jonker can be compared to the best albums of MASTER, POSSESSED, MALEVOLENT CREATION, DECEASED, NIHILIST, ENTOMBED, DISMEMBER, THANATOS. As if ENTRAPMENT mixed all the old, rusty ingredients into the enormous container, added darkness, dirt, and pus, and served supercooled. I must confess that for me, this is one of the best old school death thrash metal records of the present. To have a gift to break all the bones by the music has only the chosen and ENTRAPMENT attacks straight and without warning. Death can possess many forms, often unpredictable, but from the album "Imminent Violent Death" literally drips like "bad blood". The long time ago cursed burial ground has given further testimony! An excellent album, reminiscent of an old coffin full of dirt, putridity, and cold! Morbid greeting from the grave!


tracklist:
01. Mortality Unleashed
02. Incantation of the Grotesque
03. Sanctifying Putrescent
04. Malicious Predominance
05. Sacrilegious Congregation
06. Imminent Violent Death
07. Morbid Habitation
08. Process of Dehumanization

Share this games :

TWITTER