DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 29. května 2019

Home » » Recenze/review - FETID - Steeping Corporeal Mess (2019)

Recenze/review - FETID - Steeping Corporeal Mess (2019)


FETID - Steeping Corporeal Mess
CD 2019, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Poslali mě zase jednou, pro shnilé mrtvé tělo. Oběť staré neobjasněné vraždy. Ležela pohozená u cesty, s rozdrceným obličejem a zaschlou krví všude kolem. Musel jsem vzít lopatu, abych všechny ty smradlavé zbytky shrábl a naložil. Mouchy a larvy, červi, kteří tančili v nekonečné bolestivé křeči. Kdo jsi byla, jaké je tvé jméno, ptal jsem se až ke spalovně. Smrt zase jednou nedávala smysl a byla obestřena tajemnem.

Podobné pocity a možná ještě víc temné mám i z novinky amerických death metalistů FETID. Album je zákeřné a šílené, jako na hrubo nasekaná tma. Se spoustou zajímavých momentů a černé energie, která mě ihned obestřela jako nějaká zlá pavučina."Steeping Corporeal Mess" je hodně nechutným pokrmem. Death metal je zde předkládán ve své základní podobě, v některých momentech podpořen grindem a atmosférou čerstvě vykopaného hrobu. Toulám se záhrobím již dlouhá léta a tenhle okultní obřad se mi moc líbí. Má v sobě spoustu zla, špíny, nepostrádá dobrý zvuk i obal. Splněno bylo vše, navíc přidána pořádná porce zkaženého zapáchajícího masa. FETID museli před nahráváním strávit několik dní a nocí v márnici, rozmlouvat s mrtvolami, pohřbít pár těl zaživa a teprve až potom naladit své nástroje. Obracím oči v sloup, obracím dřevěný kříž vzhůru nohama. Tahle deska si zaslouží přehrát v opuštěném prokletém kostele. Podej mi lebku, podej mi kosti, dnes nepůjdu spát, budu si stále dokola přehrávat "Steeping Corporeal Mess" a očekávat spolu s kapelou peklo, které pokaždé nastane. Rodíme se v bolestech, umíráme bez duše, podobný death metal nám hodně napoví, jak vypadá opravdová smrt! Definice shnilého smrtícího kovu, definice temnoty! Inferno!


Asphyx says:

They sent me once again for a rotten dead body. Victim of an old unexplained murder. She lay thrown by the road with a crushed face, and dried blood was all around. I had to take a shovel to pick up all the stinking debris and take it away. Flies, larvae, and worms were dancing in endless, painful convulsion. Who were you? What is your name? I was asking myself staring to the incinerator. Death once again made no sense and was encompassed with mystery.

I have similar feelings and perhaps even more obscure feelings from the new album of American death metalists FETID. The album is insidious and crazy as if the darkness was diced roughly. With a lot of exciting moments and black energy that instantly enveloped me like some evil spider web.

"Steeping Corporeal Mess" is like a very disgusting dish. Death metal is presented here in its basic form. In some moments it is supported by the grind and by the atmosphere of a freshly dug grave. I have been wandering in the other world for many years, and I really like this occult ceremony. He has got a lot of evil, dirt, and doesn’t miss a good sound and cover art. Everything was fulfilled, plus a considerable portion of spoiled stinking meat was added. FETID had to spend several days and nights in the morgue before the recording, talked to the corpses, bury a few bodies alive and only after that to tune their instruments. This record deserves to be played in an abandoned cursed church. Give me the skull, give me the bones, I'm not going to sleep tonight, I'll play the "Steeping Corporeal Mess" over and over again and together with the band we will wait for the hell, which every time arrive. We were born in pain, and we are dying without a soul, similar death metal tells us a lot about how the real death looks like! Definition of rotten deadly metal, the definition of darkness! Inferno!

TRACKLIST
1. Reeking Within (6:13)
2. Cranial Liquescent (5:53)
3. Consumed Periphery (4:56)
4. Dripping Sub-tepidity (6:36)
5. Draped In What Was (8:40)

LINE-UP
Jullian Rhea - Drums / Vox
Chelsea Loh - Bass
Clyle Lindstrom - Guitar 

Share this games :

TWITTER