DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 21. června 2019

Home » » Recenze/review - MEMORIAM - Requiem for Mankind (2019)

Recenze/review - MEMORIAM - Requiem for Mankind (2019)MEMORIAM - Requiem for Mankind
CD 2019, Nuclear Blast


for english please scroll down

Až zase jednou vypukne další velká válka, budou muset být povolány staré zálohy. Jinak to nevidím, mladí už bojovat příliš neumí. Alespoň v death metalu to tak platí. Důkazem budiž nové album "Requiem for Mankind" britských válečníků MEMORIAM. Pánové jsou zde po roce s novými skladbami, aby nás znovu pozvali na bojiště. Do kruté hry, v níž umírají převážně nevinní, nás uvede jeden z nejkrásnějších obalů, které jsem za poslední roky u death metalových nahrávek viděl. Je pod ním podepsán Dan Seagrave a přesně vystihuje to, co se na desce odehrává - pravověrný válečný death metal!

Mám rád, stejně jako každý starší posluchač, své jistoty a MEMORIAM i letos přesně naplnili mé představy o skvělém řemesle. Tentokrát s hutnějším, ostřejším, průraznějším zvukem (produkce Russ Russell, nahrávalo se v Parlours Studios in Ketterring). Další menší, ale o to výraznější změnou je vokál Mr. Karla Willettse - je hrubější, drsnější a hlubší. Nahrávce tohle vše dodává na větší ryzosti, chladu a temnotě. Válka je tak ještě uvěřitelnější.


Hlavním a nejvýraznějším obrazem, který u poslechu uvidíte, tak jsou zástupy vojáků, pochodujících v nekonečném zástupu na smrt. Cítím z každé skladby chladné a temné emoce, provázející každé bojiště. Stylově pokračují MEMORIAM stále (logicky) ve stopách BOLT THROWER, BENEDICTION, OBITUARY, ASPHYX. Možná jsou letos víc přemýšlivější, zákeřnější, mrazivější, ale o to víc syrovější. Mám pocit, že jsem jedním z davu, kolem umírají kamarádi, jsem při poslechu opravdu přímo v zákopech, umírám zamotaný do ostnatého drátu. Novinka je velmi heavy a přesně zacílená. Tohle je hudba pro všechny death metalové veterány, kteří ještě nezapomněli, jak má znít smrt! Není jednoduché zabít člověka, není jednoduché bojovat. Historie možná vaše hrdinství promění ve zbabělost a vám zůstane jen děs v očích. Ještě, že je zde hudba, ještě, že vznikají alba jako "Requiem for Mankind". Jsou mementem, nekonečnou řadou bílých křížů, jsou hromadným hrobem, jsou žalobou všech, kteří vás poslali na smrt. Ano, tohle všechno z novinky slyším a cítím. Armáda nemrtvých vojáků znovu povstala! Nezapomínejte! Dokonalá death metalová pocta všem padlým! Esence chladu, temnoty a smrti! Takhle opravdu zní válka!Asphyx says:

When once again another great war breaks out, old backups will have to be called. I can't see different option because young people don't know how to fight. At least in death metal, that's true. The proof is the new album "Requiem for Mankind" by British warriors MEMORIAM. Gentlemen are here after a year with new songs to invite us to the battlefield again. One of the most beautiful covers I've ever seen at death metal records in the last few years will bring us into a cruel game that dying mostly innocent people. Dan Seagrave is signed under it and cover exactly expresses what is going on the record - orthodox war death metal!

I like, like every older listener, my confidence and MEMORIAM this year exactly fulfilled my ideas of great craft. This time with a denser, sharper, punchier sound (produced by Russ Russell, recorded at Parlor Studios in Ketterring). Another smaller but more significant change is the vocal of Mr. Karl Willett - is coarser, rougher and deeper. All of this adds to the record greater clarity, coolness and darkness. War is even more believable.


The main and most distinctive view you will see while listening this album are the crowds of soldiers marching in the endless crowd to death. I feel cool and dark emotions from every song, accompanying every battlefield. In style, MEMORIAM continues to play (logically) in the steps of BOLT THROWER, BENEDICTION, OBITUARY, ASPHYX. Maybe they are more thoughtful, insidious, freezing, but all the more raw. I feel like I'm one of the crowd, my friends are dying, I'm really in the trenches when I listen to it, I'm drowning in barbed wire. The news is very heavy and precisely targeted. This is music for all death metal veterans who have not forgotten how dead should sound! It's not easy to kill a person, it's not easy to fight. History may turn your heroism into cowardice and you will only have the terror in your eyes. Still, there is music, thank you that albums like "Requiem for Mankind" are being made. They are a memento, an endless array of white crosses, a mass grave, a judgement of all who sent you to death. Yes, I hear and feel all off this from this novelty. The army of undead soldiers has risen again! Don't forget! Perfect death metal tribute to all the fallen! The essence of cold, darkness and death! This is really how the war sounds!


about MEMORIAM on DEADLY STORM ZINE / o MEMORIAM na DEADLY STORM ZINE:Share this games :

TWITTER