DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 27. června 2019

Home » » Recenze/review - NOISEM - Cease to Exist (2019)

Recenze/review - NOISEM - Cease to Exist (2019)


NOISEM - Cease to Exist
CD 2019, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Nikdy jsem nepochopil, jak si někdo může vložit do úst hlaveň brokovnice a vystřelit. Rozstřelená hlava, mozek stékající po zdi a úlomky lebky, povalující se všude kolem. Já vím, zoufalí lidé dělají zoufalé věci, ale přesto, neexistují méně násilné odchody z tohoto světa? Jak na tom musí být člověk, který se odhodlá k takovému šílenství? Nedovedu si to představit. 

Existují nahrávky, které ve mě evokují úplně stejné pocity. Třeba novinka amerických maniaků "Cease to Exist" je natolik uvěřitelná, že si budete opravdu připadat, že jste si právě vystřelili mozek z hlavy. Natolik je šílená, zběsilá, plná energie a tlaku. Chodíte pokojem a koukáte se na svoji zohavenou mrtvolu. Krvavé skvrny, půlka hlavy pryč, tohle je hudební extrémní masakr, u kterého nelze zůstat v klidu."Cease to Exist" je explozivní směsí umíchanou z těch nejostřejších ingrediencí, které můžou styly jako death, thrash, grind poskytnout. Špinavý zvuk, temná atmosféra, riffy odkazující až někam ke SLAYER, EXODUS, MORBID SAINT, TOXIC HOLOCAUST, NUNSLAUGHTER, REPULSION, TERRORIZER, ke staré SEPULTUŘE. Všechny skladby neskutečně řežou, donutí vás se pohybovat do rytmu, vzít do ruky kladivo a jít konečně roztřískat starou televizi do garáže. Stejně v ní nic nedávají a když už ano, tak vás to nakonec ještě víc rozčílí. "Cease to Exist" je albem, v němž je nakumulovaná obrovská porce nenávisti a šílenství. Jakoby měla kapela v rukou ostré jehly a bodala mě jimi do těch nejcitlivějších míst. Zapomeňte na dnešní metalový mainstream, tohle není žádná hudba pro slabé povahy. Tady se řeže do živého, rezavým nožem, střílí se ostrými náboji přímo do srdce. Mám rád prašivý starý metal, mám rád, když z hudby cítím nadšení a NOISEM mě přesvědčili jednoznačně na svoji stranu. Maniakální album, které vám ustřelí hlavu! Skvěle!Asphyx says:

I never understood how someone could put a shotgun barrel in his mouth and shoot. A head shot out , a brain running down the wall, and fragments of skull lying around. I know, desperate people do desperate things, but still, there are less violent departures from this world, aren’t there? How does it have to be a man who is committed to such madness? I can't imagine it.

There are recordings that evoke exactly the same feelings in me. For example, the novelty of American maniacs "Cease to Exist" is so believable that you will really feel like you just shot your brain out of your head. It is so crazy, frantic, full of energy and pressure. You walk in room and look at your mutilated corpse. Bloody spots, half of the head away, this is a musical extreme massacre where you can't stay calm.


"Cease to Exist" is an explosive blend of the sharpest ingredients that can provide styles like death, thrash, grind. Dirty sound, dark atmosphere, riffs referring to SLAYER, EXODUS, MORBID SAINT, TOXIC HOLOCAUST, NUNSLAUGHTER, REPULSION, TERRORIZER, to the old SEPULTURA. All the songs are incredibly cutting, forcing you to move to the beat, to take a hammer in your hand and finally to break the old TV into the garage. They don't give anything interesting in TV and if they do, it will make you even angrier. "Cease to Exist" is an album where a huge portion of hatred and madness is accumulated. As if the band had sharp needles in their hands and stabbed me into the most sensitive places. Forget about today's metal mainstream, this is no music for the week faint. Here they cuts into a living ones with a rusty knife, shooting with sharp charges directly into the heart. I like dusty old metal, I like when I feel excited about music and NOISEM convinced me clearly to their side. A manic album that blows your head off! Great!


Tracklist:
01. Constricted Cognition
02. Deplorable
03. Penance for the Solipsist
04. Putrid Decadence
05. Filth and Stye
06. Eyes Pried Open
07. Sensory Overload
08. Downer Hound
09. So Below
10. Ode to Absolution


band:
Ben Anft - Bass/Vocals
Sebastian - Guitar

Harley - Drums


Share this games :

TWITTER