DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 8. července 2019

Home » » Recenze/review - ABYSSAL - A Beacon in the Husk (2019)

Recenze/review - ABYSSAL - A Beacon in the Husk (2019)ABYSSAL - A Beacon in the Husk
CD 2019, Profound Lore Records

for english please scroll down


Nekonečná hlubina pode mnou. Vidím jen ostré hroty břitů, točících se v nekonečných spirálách. Čekají na mě, vím to. Mám závratě a zvracím krev. Už jen pár okamžiků a letím vzduchem. Poslední nádech, obličejem dopadnu přímo na čepel. Jsem postupně rozemlet, stanu se kusem masa, určeným k likvidaci. Nevěříte? Tak si pusťte novou desku britských ABYSSAL.

Někde jsem kdysi četl, jakým způsobem působí na lidské tělo sněť slezinná. Troufám si tvrdit, že poslech novinky "A Beacon in the Husk" bude vykazovat podobné příznaky. Budete stejně shnilí, zničení a propadnete se do temnoty. Vítejte v říši totálního nihilismu."A Beacon in the Husk" je albem, které ve vás zanechá stejné otisky, jako to umí třeba takoví AUROCH, IMPETIOUS RITUAL, ULCERATE, VASSAFOR, DIOCLETIAN, PORTAL. Ano, jedná se o stylově hodně podobné dílo, které je po okraj narvané nahrubo nasekanou tmou. Pro mnohé bude tento způsob smrti až příliš nepřehledný, bude se ztrácet v komplikovaně vystavěných motivech, ale věřte tomu, že pokud máte rádi jako já rouhání v death metalu, nakonec dojdete svého cíle a spočinete. Podobná hudba se velmi těžko popisuje slovy, je totiž převážně o negativních pocitech, o našeptávání, o zážitcích spojených se setkáním s mrtvými. Málokdo už dnes pochybuje, že by existoval onen svět. Album v něm bylo nahráno, opatřeno drtivým zvukem, chladem a špínou. Přidán byl zajímavě řešený obal a samozřejmě smrt. Pokud tedy máte rádi hlukové stěny, disharmonii, okultní záhady a nekonečně mokvající bažiny, tak neváhejte. Temnota čeká! Velmi dobře.


Asphyx says:

Infinite depth under me. I can only see the sharp edges of the blades turning in endless spirals. They're waiting for me, I know it. I have dizziness and I am vomiting blood. Just a few moments and I fly through the air. The last breath and I am falling by my face directly on the blade. I am gradually grinding, I become a piece of meat for disposal. Don't you believe? So listen to new album of British ABYSSAL.

Somewhere I once read how the spleen gangrene affects the human body. I dare say that listening to the news "A Beacon in the Husk" will show similar symptoms. You will be rotten, destroyed, and fall into darkness. Welcome to the realm of total nihilism.


"A Beacon in the Husk" is an album that leaves you with the same prints as AUROCH, IMPETIOUS RITUAL, ULCERATE, VASSAFOR, DIOCLETIAN, PORTAL. Yes, it is a very simmilar work, which is full of roughly chopped darkness. For many, this way of death will be too confusing, they will be lost in elaborately constructed motives, but believe that if you like death metal blasphemy, then you will find your goal and you will rest. Similar music is very difficult to describe in words, because it is mostly about negative feelings, about whispering, about the experiences associated with meeting the dead. Almost no one is doubt that the other world exists. The album was recorded there and have crushing sound, cold and dirt. Added was an interestingly designed cover and of course death. So if you like noise walls, disharmony, occult mysteries and endlessly swamping swamps, don't hesitate. Darkness is waiting! Well Done!


TRACKLIST
02. I - Recollection: Shapes upon the Retina
03. I - Recollection: Awakening / Metamorphosis
04. II - Discernment: The Cloister Beneath the Grime
05. II - Discernment: Khyphotic Suzerains
06. II - Discernment: The Triumph of Fools
07. III - Descent: We Who Beheld the Fall of Axioms
08. III - Descent: A Beacon in the Husk
09. Soliloquy

Share this games :

TWITTER