DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 3. července 2019

Home » » Recenze/review - DEATH KOMMANDER - Summer Offensive '18 (2018)

Recenze/review - DEATH KOMMANDER - Summer Offensive '18 (2018)


DEATH KOMMANDER - Summer Offensive '18
demo 2018, vlastní vydání

for english please scroll down

Na hromadě lebek stojí bůh války Arés a usmívá se. Dnes má svůj velký den. Je po další krvavé bitvě, ve které mnozí ani nevěděli, proč bojují. Vzduchem se vznáší nářek raněných, usekané údy, vyhřezlá střeva, mozek rozstříknutý na uniformě tvého kamaráda. Duše válečníků ještě neví, zda budou blahořečeny nebo prokleté. Kdo je vlastně vítěz a kdo poražený? Další válečný den, další zmařené životy. Všichni už dávno ztratili víru, zbyla jen beznaděj a milosrdná smrt.

Válečný death metal je hodně těžká disciplína. Vytvořit pomocí tohoto stylu atmosféru podobnou krvavé bitvě umí málokdo. DEATH KOMMANDER se to na jejich prvním demu z roku 2018 povedlo. Pohrobci BOLT THROWER na to jsou opravdově, uvěřitelně. Opravdu mám pocit, že stojím na spáleništi, vedle hromady mrtvol. Když poslouchám jejich prvotinu "Summer Offensive '18", tak jsem ve válce!"Summer Offensive '18" je chladným, bolestivým albem. Proniklo mi až někam do morku kostí. Jako bych sledoval starý válečný film, černobílé utrpení vojáků, popravy zajatých, mučení vězňů. Líbí se mi mrazivá harmonie kytar, obdivuji dunění bicích i vokalistu, který velí k útoku. Pokud máte rádi kapely jako již zmiňované BOLT THROWER, MEMORIAM, HAIL OF BULLETS, ASPHYX, DECAYING, budete spokojeni i s deskou DEATH KOMMANDER. Stojíme v první linii, zabíjej nebo zemřeš! V míru byste si došli s protivníkem na pivo, teď jste nesmiřitelní nepřátelé. Tohle všechno z hudby britských válečníků slyším a cítím. Někomu vedle proletěl náboj hlavou, ještě se usmál a potom padl na zem mrtvý. Je po boji a na hromadě lebek stojí bůh války Arés. Tak zase zítra, teď si trošku odpočiň, poslechni si "Summer Offensive '18" a vyčisti svoji zbraň. Válečný smrtící kov, který vás přenese přímo do války! Jedna z nejlepších demo nahrávek za poslední roky! Uděluji řád death metalových veteránů!Asphyx says:

On the pile of skulls stands the god of war Ares and smiles. He has his big day today. Is after another bloody battle, in which many did not even know why they were fighting. The wails of the wounded, the dismembered limbs, the herniated intestines, the brain sprayed on friends’ uniform. The souls of warriors still do not know if they will be beatified or cursed. Who is the winner and who is the loser? Another war day, another frustrated life. Everyone had lost their faith long ago, there was only hopelessness and merciful death.

War death metal is a very difficult discipline. To create an atmosphere similar to bloody battle using this style can do just a few bands. DEATH KOMMANDER succeeded with their first demo from 2018. Posthumous of BOLT THROWER are really believable. I really feel like I'm standing on a burnt place next to a pile of corpses. When I listen to their first album "Summer Offensive '18" I am really in the war!

"Summer Offensive '18" is a cool, painful album. It penetrated to somewhere in to the bones. It's like watching an old war movie, black-and-white suffering soldiers, executions of captives, torturing prisoners. I like the chilling harmony of the guitars, I admire the rumble of the drums and the vocalist which leader to attack.. If you like bands like BOLT THROWER, MEMORIAM, HAIL OF BULLETS, ASPHYX, DECAYING, you will be satisfied with DEATH KOMMANDER. We stand in the front line, kill or die! At peace you will go with your enemies for beer, now you are irreconcilable enemies. I hear and feel all of this from the music of British warriors. Someone beside was shoot to the head, still smiling, then drop dead. It is after the fight and on the pile of skulls stands the god of war Ares. See you again tomorrow, rest a little now, listen to "Summer Offensive '18" and clear your gun. A deadly war death metal that takes you straight to war! One of the best demo recordings in recent years! I give them a medal of death metal veterans!

https://deathkommander.bandcamp.com/album/summer-offensive-18

----------------------------------------------------------- 
sledujte nás na sociálních sítích - follow us on the social media: 

Instagram: 

facebook: 

twitter: 
Share this games :

TWITTER