SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 17. srpna 2019

Home » » Recenze/review - FINAL FLAG - Huge Expectations (2019)

Recenze/review - FINAL FLAG - Huge Expectations (2019)


FINAL FLAG - Huge Expectations
CD 2019, Coffeegrinder

for english please scroll down

Určitě znáte ten divný pocit v žaludku, když stojíte na letišti a vidíte vtipkující piloty, kteří právě nastupují do letadla, kterým poletíte. Co když spadneme a všichni zemřeme? Marně vzpomínáte na všechny poučky o nehodách a způsobech, jak nejlépe přežít. Je vám dopředu jasné, je zažijete paniku, strach, že budete řvát a nakonec se rozplácnete o zem jako kus zcela zbytečného masa. Tenhle let nedopadne dobře, přesto se těšíte, na boku starého stroje je napsáno FINAL FLAG.

Připoutejte se prosím, odlétáme, dozvíte se od sexy stewardky. Dámy a pánové, vítáme vás na palubě sebevražedného letadla a doporučujeme nasadit sluchátka na uši. Učiním tak a ihned musím přidat hlasitost. Do uší se mi zakousne nová deska "Huge Expectations". Mraky pode mnou, letíme do bouřky, ve které není o blesky, thrash metal, punk, rock´n´roll nouze. Co na tom, že nemáme padáky, nejsou potřeba, oceňuji skvělý jadrný, jiskřivý zvuk. Možná by mohl být trošku špinavější, ale zase na druhou stranu, aspoň si užiji všechny krásně čitelné nástroje. Chtělo by to pivo a hezkou holku vedle sebe. Proč pokaždé sedím vedle tlusťochů, co smrdí?"Huge Expectations" nahrála četa zkušených pilotů, jejich jména je možno dohledat níže pod recenzí. Album je velmi zábavné, svěží, vokalista Eric Helzer (jinak WEHRMACHTse svým hlasem v určitých momentech pracuje stejným způsobem jako Mike Muir z SUICIDAL TENDENCIS. Hudebně se kapela potom pohybuje ve stejných vodách, občas se dotkne snad i grunge. Základem je ale thrash smíchaný s punkem ve velmi příjemném poměru. Skladby jsou úderné, jasně zacílené, osobně se mi velmi líbí bicí. Mám asi osmé pivo a let mi připadá čím dál tím krásnější. Zpívám si refrény s kapelou, muziku si vyloženě užívám, nevadí mi ani následný katapult, nekonečný několikakilometrový průlet dolů a následná smrt. Jsem totiž v euforii, v jiné dimenzi, kterou vám může způsobit pouze letecké neštěstí a samozřejmě dobrá nahrávka v uších. Legrácka v podobě PINK FLOYD vyloudí úsměv na tváři a je vlastně i celkovým pocitem z desky. "Huge Expectations" je poctivým, pozitivním albem k tanci a poslechu, k divokým letům, k pořádné pařbě. Pozdravujte anděly! Já raději shořím s touhle smečkou v pekle. Kam poletíme příště? Velmi dobře!


Asphyx says:

I'm sure you are familiar with that weird feeling in your stomach when you're standing at the airport and see the pilots make jokes during boarding the plane which you're going to fly. What if the plane will fall and we are going to all die? You vainly remember all the lessons about accidents and ways to survive the best. You clearly know, you will experience panic and fear that you will scream and eventually you are going to smash into the ground like a piece of entirely useless meat. This flight will not turn out well, but despite everything, you are looking forward, because on the side of the old machine is written FINAL FLAG.

“Please fasten your seat belt; we are going to take off”, you will learn from a sexy stewardess. Ladies and gentlemen welcome on a board of a suicide plane and we recommend you put on headphones. I will do so, and I must immediately add volume. The new record "Huge Expectations" is going to bite into my ears. Clouds are below me; we are flying into a thunderstorm in which is the abundance of the lightning, thrash metal, punk, and rock 'n' roll. It doesn’t matter that we don’t have parachutes. They are not needed! I appreciate the great nuclear, sparkling sound. Maybe it could be a little dirtier, but on the other side, at least I will enjoy all the beautifully readable instruments. I miss only beer and a nice girl next to me. Why do I always sit next to the fat guy who stinks?

A squad of experienced pilots recorded album "Huge Expectations", their names you can find below the review. The album is very entertaining and fresh. Vocalist Eric Helzer (otherwise WEHRMACHT) operates with his voice at certain moments in the same way as Mike Muir from SUICIDAL TENDENCIES. Musically the band moves in the same waters, occasionally touches even grunge. But in the basics is still thrash mixed with punk in a very pleasant ratio. The songs are striking, clearly targeted, and I personally like the drums. I have an eighth beer, and the flight seems to be more and more beautiful. I sing refrains with the band, I really enjoy the music, I don't mind the subsequent catapult, the endless several-kilometer fly-down, and subsequent death. I am in euphoria, in another dimension that can only be caused by a plane crash and of course good music in your ears. Fun in the form of PINK FLOYD causes a smile on my face, and it actually reflects the overall feeling from the album. "Huge Expectations" is an honest, positive album for dancing and listening, for wild flights, for a good party. Greet the angels! I'd rather burn with this band in hell. Where are we going to fly next time? Very good!


tracklist:
Czechericans 
The Wrong Side Of Death 
Antisocial Engineering 
Jobology 
How Can We Party 
Huge Expectations 
Punk Ass Rock 
She Made Me Wreck 
Don't Matter 

band:
Eric Helzer – vocals 
Tomáš „Skoří“ Skořepa – guitars, bass, backing vocals
Jiří „Panther“ Rosa – drums 
Ondra Šíma – lead guitar 
Aleš Kostka – bass

Share this games :

TWITTER