SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 28. září 2019

Home » » Recenze/review - FULCI - Tropical Sun (2019)

Recenze/review - FULCI - Tropical Sun (2019)


FULCI - Tropical Sun
CD 2019, Time to Kill Records

for english please scroll down

Probudím se uprostřed noci a mám divný pocit. V televizi říkali, že naším městem obchází vrah. Nekompromisní, krvelačná bestie, po jejímž zásahu jsou těla roztrhaná jako od divokých psů. Šokující záběry plné krve obletěly svět. Sekáček na maso a vzkazy, na kterých byla napsána další jména. Byl jsem mezi nimi a dnes přišel můj čas. Připadal jsem si, jako bych šel na popravu. Rozšklebená tvář, pach nenávisti a potom si už pamatuji jen své padající tělo. Hlavou jsem se praštil o zeď a viděl svá střeva, jak se rozplácla po podlaze.

Brutální death metal musí mít tu správnou temnou atmosféru, musí z něj odkapávat krev a musí připomínat ty nejděsivější horory. Italští maniaci FULCI tohle všechno umí a předkládají nám to se samozřejmostí zkušených řezníků. Zombie útočí ze všech stran, stejně jako melodie, které jsou kruté a ošklivé. Děs v očích, maso odpadávající od kostí. Myslím, že tahle deska má hodně uvěřitelnou atmosféru. 


Na albu "Tropical Sun" se pitvá podobným způsobem, jako to dělají třeba takoví MORBID ANGEL, CARCASS, CANNIBAL CORPSE, DYING FETUS. Přidávány jsou s morbidním vkusem také kousky shnilého masa ve stylu slamming death metalu typu DEVOURMENT. Deska drží perfektně pohromadě, připomíná sochu z mrtvých těl. Pečlivě sešitou, s parádním zvukem i obalem. FULCI jsou sice brutal death metaloví tradicionalisté, ale zvolené prostředky umí skvěle používat. Na albu naleznete velké množství různých temných nálad, nápadů, které se vám zaryjí do hlavy jako ten nejostřejší skalpel. Přiznávám se bez mučení, je hrozně příjemné být obětí hudby těchto šílených maniaků. Jsem přímo v hororovém filmu, prožívám opravdu všechny příběhy, jsem vtažen do děje. Zavěšen na háky, týrán těmi nejpromyšlenějšími způsoby nakonec několikrát umírám. Tohle je poctivý, ryzí, syrový a surový death metal s neskutečně přitažlivou atmosférou. Jsem jako Pinhead, jen místo hrotů mi do hlavy pronikají jednotlivé riffy. Vynikající záležitost pro všechny fanoušky brutální, krvavé hudební smrti! Asphyx says:

I wake up in the middle of the night and I have a strange feeling. They said on TV that a murderer is walking over our city. Uncompromising, bloodthirsty beast, after his attack the bodies are torn like from wild dogs. Shocking shots of blood floated the world. Meat cleaver and messages on which other names were written. I was among them and today is my time. I felt like I was going to be executed. A grinning face, a scent of hatred, and then I only remember my falling body. I slammed my head against the wall and saw my intestines smash across the floor.

Brutal death metal must have the right dark atmosphere, blood have to drip from it and have to be reminiscent the most terrifying horror movies. Italian maniacs FULCI can do all of this and present it to us as experienced butchers. Zombies attack from all sides, as well as melodies that are cruel and ugly. Terror in the eyes, flesh falling off the bones. I think this record has a very believable atmosphere.On the album "Tropical Sun" is dissecting in a similar way as do such as MORBID ANGEL, CARCASS, CANNIBAL CORPSE, DYING FETUS. Also, rotten meat is added with a morbid taste in the style of slamming death metal type DEVOURMENT. The album holds perfectly together, reminiscent a statue from dead bodies. Carefully stitched, with great sound and cover. FULCI are brutal death metal traditionalists, but they can use the chosen means perfectly. On the album you will find a lot of different dark moods, ideas that will bury your head like the sharpest scalpel. I confess without torture, it is so nice to be a victim of the music of these crazy maniacs. I'm in a horror movie, I really enjoy all the stories, I'm drawn into the storyline. Hung on hooks, tortured in the most thoughtful ways, I die several times. This is honest, pure, raw death metal with an incredibly appealing atmosphere. I'm like Pinhead, only the riffs penetrate my head instead of the spikes. Excellent matter for all fans of brutal, bloody musical death!


TRACKLIST
01. Voodoo Gore Ritual
02. Tropical Sun
03. Apocalypse Zombie
04. Splatter Fatality
05. Matul Tribal Cult
06. Legion of the Resurrected
07. Palms by the Cemetery
08. Witch Doctor
09. Genetic Zombification
10. Eye Full of Maggots
11. Church of the Undead
12. Blue Inferno
13. Immortality Virus
14. March of the Living Dead

band:
Dome - Chainsaw Massacre
Fiore - Frog Swamp
Klem - Zombi 2

Share this games :

TWITTER