DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 29. listopadu 2019

Home » » Recenze/review - IMPIETY - Versus All Gods (2019)

Recenze/review - IMPIETY - Versus All Gods (2019)


IMPIETY - Versus All Gods
CD 2019, Shivadarshana Records

for english please scroll down

Vyhladit, zničit, ponížit! Šlápnout oběti na krk. Trhnout vazem a nabodnout na kůl. Upálit, proklít! Veřejná poprava, bičování, oběšení! A nakonec ukřižovat u cesty, všem na očích. Inkvizice dělala hrůzné věci, ze kterých dodnes běhá mráz po zádech. Bohužel, i po staletích pořád existuje peklo. Stále se zabíjí ve jménu víry a dávno mrtvých bohů. Přetvářka a klam pořád existují a je úplně jedno, v jakého svatého věříte. Lidé se ani po staletích nepoučili, stále jdou jak ovce na porážku.

Singapurští IMPIETY jsou dnes již death black thrash metalovou legendou. Antikřesťanskou ikonou, jejíž alba stále smrdí sírou a odhodláním zapálit onen svět. Novinka "Versus All Gods" pokračuje v ortodoxní cestě a je to jen a jen dobře. Už od začátku zaujme shnilý zvuk a energie, která jsou z kapely pořád cítit na několik kilometrů. Pokud máte rádi starý prašivý ultra metal, tak neváhejte ani chvilku. Ve skladbách potkáte stále Satana i Smrt. IMPIETY jsou ortodoxní tím správným způsobem, uvěřitelní a i když už nepřinášejí nic nového, novinka v jejich tvorbě rozhodně nezapadne. Skladby mají drive i sílu, fanoušci třeba takových BLASPHEMY, SARCÓFAGO, ABHORER, ANGELCORPSE, budou určitě spokojeni. Rozhodně nečekejte nějaký úkrok stranou nebo nedej Satan změnu stylu. IMPIETY si jedou svoje a dělají to velmi dobře. Album smrdí peklem, sírou a hnilobou. Jedná se o ryzí, klasický extrémní metal, jehož kořeny sahají až ke konci osmdesátých let. Kříže jsou obraceny se stále stejnou silou a nadšením. Kapela připomíná jezdce apokalypsy, kteří vtrhnou i do vaší hlavy a vypálí do ní cejch. Album mě doslova pálí v rukou a nepomáhají žádné modlitby. Jedná se o totální vyhlazení mysli, bez jakýchkoliv kompromisů. Vítejte na okultní seanci, obraťte všechny kříže směrem dolů. Belzebub i ostatní démoni by se mnou souhlasili. "Versus All Gods" může být s klidem označeno známkou kvality. Inferno! Masakr! Smrt! Kult! Skvěle!Asphyx says:

Exterminate, destroy, humiliate! Step on victim's neck. Tear the ligament and impale on the stake. Burn, curse! Public Execution, Flogging, Hanging! And finally crucify by the road, to everyone's eyes. The Inquisition was doing horrible things, from which I still have goosebumps. Unfortunately, even after centuries, there is still a hell. They are still killing in the name of faith and long-dead gods. The pretence and deception still exist and it doesn't matter what saint person you believe in. Even after centuries, people have not took a lessons, they still go like sheep to slaughter.

Singapore's IMPIETY is now a death black thrash metal legend. An anti-Christian icon whose albums still smell of sulphur and determination to ignite the other world. The new album "Versus All Gods" continues the orthodox journey and it is just and only good. From the very beginning, you will attracted by the rotten sound and energy which can be still felt from band for several kilometres. If you like old, scrappy ultra metal, don't hesitate a minute.You can still meet Satan and Death in the songs. IMPIETY are orthodox in the right way, believable and even if they do not bring anything new, the new album in their discography certainly get a good position. The songs have both - drive and strength, fans of such BLASPHEMY, SARCÓFAGO, ABHORER, ANGELCORPSE will definitely be satisfied. Definitely do not expect any sideways or change of style. IMPIETY are doing their job and doing it very well. The album smells of hell, sulphur and rot. It is pure, classic extreme metal, whose roots date back to the late 1980s. Crosses are turned with the same power and enthusiasm. The band reminds of the riders of the apocalypse, who will burst into your head and burn the sign into your head. The album literally burns in my hands and prayers not help. It is a total annihilation of the mind, without any compromises. Welcome to the occult session, turn all the crosses down. Beelzebub and the other demons would agree with me. "Versus All Gods" can be labelled with quality mark. Inferno! Massacre! Death! Cult! Great!TRACKLIST
01. Intro: Kommand IX
02. Reigning Armageddon
03. Djinn of All Djinns
04. Barbarian Black Horde
05. Azazel
06. Inviktus Satanikus
07. Terror Occult Dominion
08. Dajjal United
09. Interstellar Deathfuck
10. Magickal Wrath

band:
SHYAITHAN - Bass.Vocals
NIZAM AZIZ - Guitars
DIZAZTER - Drums

Share this games :

TWITTER