DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 30. listopadu 2019

Home » » Recenze/review - STRIGOI - Abandon All Faith (2019)

Recenze/review - STRIGOI - Abandon All Faith (2019)


STRIGOI - Abandon All Faith
CD 2019, Nuclear Blast Records

for english please scroll down

Jsem jako bájný Sisyfos, stále a znovu tlačím do kopce svůj vozík plný hříchů. Lampa, která svítí divně, čeká na konci ulice. Každý den k večeru, zahleděn do sebe, vydávám se na hřbitov. Je šero a stíny ke mě promlouvají zvláštní řečí. Také slyšíte šepot nemrtvých? Shrbená postava v kápi, rezavá vrata vrznou a zanechají za sebou pachuť věčnosti. Hrob s mým vlastní jménem je pečlivě udržovaný. Jsem svým černým obrazem, který už dávno vstoupil na druhou stranu. Může za to muzika, mohou za to alba, která jsou plná smrti a mrtvolné atmosféry. 

STRIGOI je kapelou, ve které působí takové veličiny jako Greg Mackintosh (PARADISE LOST) a Chris Casket (EXTREME NOISE TERROR). Pánové se již potkali ve vynikajících VALLENFYRE a přibrali k sobě do studia hráče na bicí Waltteri Väyrynena. Výsledkem je neméně temné album s názvem "Abandon All Faith", které je nasáklé špínou jako starý hrob. Gregův kytarový rukopis je opět velmi zřetelný a nezaměnitelný (mám jej rád ve všech jeho kapelách i projektech). O hlasu nemluvě. STRIGOI jsou možná ještě víc neučesaní než VALLENFYRE, s punkovými vlivy. Jedná se zkrátka o počin, jehož si nelze nevšimnout.Každý si neseme svůj kříž, jsme zahaleni do svých zkušeností, emocí a nálad. Necháváme se ovlivnit okolím a posloucháme muziku, která nám je blízká. Mám to ve svém životě nastavené tak, že si každou novou desku užívám nejvíc v klidu, na dobrém přehrávači a vytvořím si k ní pouto. Tentokrát je to jako seznámení s krásnou tajemnou ženou. V jejím pohledu se skrývá, stejně jako v jednotlivých skladbách, chtivost, vášeň, síla a energie. Je záhadná, přitažlivá, ale zároveň z ní jde strach. Pánové jsou v extrémních stylech doma a pohybují se v nich s elegancí a samozřejmostí. Nenechali nic náhodě. Muselo se nahrávat někde v opuštěných katakombách, protože zvuk doslova zabíjí a obal přesně vystihuje to, co se na albu odehrává - temnotu. Pokud rádi potkáváte svůj vlastní stín, trávíte dlouhé chvíle na mlhou zahalených hřbitovech, tak neváhejte ani chvilku. Tahle nahrávka je určena přesně pro vás. STRIGOI nahráli deskou, která je jako krvavá pavučina, která se omotá kolem vašeho obličeje. Bude vás dusit, dávit, zničí vás. Vynikající pocta špinavé temnotě!Asphyx says:

I'm like the legendary Sisyphus, pushing my trolley full of sins over and over again. A lamp that shines strangely waits at the end of the street. Every day in the evening, looking into myself, I go to the cemetery. It's dark and the shadows speak to me in a strange language. Do you also hear the whispers of the undead? The hunched hooded figure, the rusty gates creak, leaving a taste of eternity behind. The grave with my own name is carefully maintained. I am my black image, which has long since entered the other side. Because of music, it's the albums that are full of death and deadly atmosphere.

STRIGOI is a band in where are such stars as Greg Mackintosh (PARADISE LOST) and Chris Casket (EXTREME NOISE TERROR). The gentlemen have already met in excellent VALLENFYRE and have taken to the studio drummer Waltteri Väyrynen. The result is an equally dark album called "Abandon All Faith", soaked by dirt like an old grave. Greg's guitar style is again very distinct and unmistakable (I like it in all his bands and projects). Not to mention the voice. STRIGOIs may be even more combed than VALLENFYRE, with punk influences. It is simply an album that cannot be missed.


We each carry our cross, we are enveloped in our experiences, emotions and moods. We let ourselves be influenced by the surroundings and listen to the music that is close to us. I have set it up in my life so that I enjoy each new album most calmly, on a good player and create a connection to it. This time it's like meeting a beautiful mysterious woman. In her view, as in the individual compositions, hides greed, passion, power and energy. She is mysterious, attractive, but at the same time fearful. The Gentlemen are confident in extreme styles and move with elegance and obviousness. They left nothing to chance. It had to be recorded somewhere in abandoned catacombs, because the sound literally kills and the cover accurately captures what is happening on the album - darkness. If you like to meet your own shadow, spend long moments in fog-covered cemeteries, so do not hesitate a minute. This recording is for you. STRIGOI recorded a record that is like a bloody spider web that wraps around your face. It will choke you, it will destroy you. Outstanding homage to dirty darkness!


tracklist:
1. The Rising Horde
2. Phantoms
3. Nocturnal Vermin
4. Seven Crowns
5. Throne Of Disgrace
6. Carved Into The Skin
7. Parasite
8. Iniquitous Rage
9. Plague Nation
10. Enemies Of God
11. Scorn Of The Father
12. Abandon All Faith

band:
Greg Mackintosh (vocals, guitars) 
Chris Casket (bass) 
Waltteri Väyrynen (drums (studio only))


Share this games :

TWITTER