DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 12. prosince 2019

Home » » Recenze/review - INTO COFFIN - Unconquered Abysses (2019)

Recenze/review - INTO COFFIN - Unconquered Abysses (2019)


INTO COFFIN - Unconquered Abysses
CD 2019, Terror From Hell Records

for english please scroll down

Koukám se na svět skrz krvavou mlhu. Chci se schoulit do sebe, skrčit tělo do rakve. Dala se do mě zima a čekám na temnotu. Umírám a znovu se rodím, nekonečný koloběh, který nelze zastavit. Potkávám rozmazané tváře stejně prokletých jako jsem já. Jsme nemrtví. Maso nám dávno odpadalo od kostí a připomínáme spíš stíny, než lidské bytosti. Semkněte ruce v kruhu a odříkejte modlitbu. Možná vás navštívíme, možná vám dáme znamení a možná také zemřete. Svíce dohořela a všude kolem se ochladilo. Koukám se na svět skrz krvavou mlhu, poslouchám novou desku německých death/doom/black metalistů INTO COFFIN

Na "Unconquered Abysses" vlastně ani nelze nahlížet jako na obyčejnou nahrávku. Jedná se spíše o okultní obřad k vyvolávání nemrtvých. Kapela vás vezme na dlouhý výlet do shnilých močálů, zamotá vás do pevných pavučin riffů a nakonec zakope několik metrů pod zem. Tahle deska pálí zevnitř, bolí a drásá. Zhasněte všechna světla!


"Unconquered Abysses" je velmi žhavým, mokvajícím dílem. Je plným morbidních nálad, nekonečných stínů a nepropustné tmy. Osobně si nejvíc užívám potemnělou atmosféru. Mám při poslechu pocit, že sedím sám v opuštěném chrámě, kde se před několika okamžiky odehrávala seance pro vyvolávání duchů, o jejichž síle nemáme ani ponětí. Ještě vidím na oltáři kapky krve a zloba je doslova nasáklá do stěn i obrazů plných utrpení. Nahrávka má skvělý zvuk, zastřeně chorobný vokál i zajímavý obal. Kapela se pohybuje mezi stíny se samozřejmostí, s lehkostí a přehledem. Těžkotonážní doom metal se zde potkává s plesnivým death metalem a nahrubo nasekanou tmou. Vstupuji spolu s INTO COFFIN do podzemí. Také slyšíte z nekonečných chodeb podsvětí tolik bolesti? To jsou ozvěny nemrtvých. Naleznete je i na nové desce "Unconquered Abysses". Smrt dostala nové jméno. Death doom metalová deska, do niž jsou otisknuty tváře prokletých! Vynikající okultní záležitost!


Asphyx says:

I watch the world through a bloody fog. I want to huddle into myself, bend my body in a coffin. I got cold and I'm waiting for darkness. I die and reborn, an endless cycle that cannot be stopped. I meet blurred faces as cursed as I am. We're undead. The flesh has long fallen from our bones and we are more like shadows than human beings. Put your hands together in a circle and recite a prayer. Maybe we'll visit you, maybe we'll give you a sign, and maybe you'll die. The candle burned, and all around got cold. I watch the world through a bloody fog, listen to a new album of German death / doom / black metallers INTO COFFIN.

"Unconquered Abysses" cannot even be seen as an ordinary record. Rather, it is an occult ceremony to summon the undead. The band takes you on a long trip to the rotten swamps, entangles you in the rigid cobwebs of riffs and eventually digs a few meters under ground. This album burns from the inside, hurts and wrinkles. Turn off all lights!

"Unconquered Abysses" is a very hot, crazy work. It is full of morbid moods, endless shadows and impermeable darkness. Personally, I enjoy the dark atmosphere the most. Listening to myself, I feel that I am sitting alone in an abandoned temple, where a few moments ago there was a session for evoking spirits for whose power we have no idea. I still see drops of blood on the altar, and anger is literally soaked into the walls and the images full of suffering. The record has a great sound, blurred ill vocal and interesting cover. The band moves between shadows for granted, with ease and overview. Heavy duty doom metal meets mouldy death metal and coarsely chopped darkness. I enter the underground with INTO COFFIN. Do you also hear so much pain from the endless corridors of the underworld? These are the echoes of the undead. You can also find them on the new album "Unconquered Abysses". Death got a new name. Death doom metal album imprinted with the faces of the cursed! Excellent occult matter!


TRACKLIST
1. Antediluvian Flames (14:09)
2. Unconquered Light of Nothingness (14:29)
3. Catacombal Echoes from AB.ZU. (23:24)
4. Archetype for the Total Ruin (23:03)

LINE-UP
G. - Bass & Vocals
S. - Guitars & Vocals
J. - Drums

Share this games :

TWITTER