DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 9. prosince 2019

Home » » Recenze/review - PROFANE ORDER - Slave Morality (2019)

Recenze/review - PROFANE ORDER - Slave Morality (2019)


PROFANE ORDER - Slave Morality
CD 2019, Sentient Ruin Laboratories/ Krucyator Productions

for english please scroll down

Nepomáhalo zaříkávání, nepomáhaly modlitby. Stále jsem jen ležel, měl mrtvolný pohled a bál se vlastního stínu. Nekonečné křeče ve vnitřnostech, strach a beznaděj. Lékaři ani kněží neměli žádný recept na moje bolesti. Byl jsem navěky odsouzený do temnoty, navždy zavržený a zatracený. Co jste jedl a co pil? Ptali se mě stále dokola, jako kdyby nevěděli, že jsem navěky prokletý. Poslouchám totiž již nějaký čas novou desku bestiálních black death metalových maniaků PROFANE ORDER

Mám neodbytný pocit, že mé vnitřnosti napadl nějaký zákeřný vir. Zloba, šílenství, hniloba a smrt, o tom je tato deska především. Vítejte v chrámu nekonečné temnoty a bolesti. "Slave Morality" je zcela devastujícím albem s velmi mrtvolnou atmosférou. Během poslechu si připadám jako oběť, které jsou zaráženy pod nehty ostré hroty rozžhaveného železa. Kapela jde až na samou hranu snesitelnosti, až do oblastí, které si představujeme jen ve zlých snech. "Slave Morality" je albem plným death black metalové nenávisti. Bestialita se zde potkává se šílenstvím a zlobou. Kapela dokáže svojí hudbou perfektně znázornit procesy, které následují ihned po smrti. Chorobný zvuk, okultní obal a hlavně nekonečně tajemná atmosféra jen umocňují celkový prožitek. Mám pocit, že jsem potkal muže s krásnou tváří, příjemným hlasem, který se znenadání otočí a jeho obličej je zkřivená divokou primitivní bolestí. Ano, během poslechu se stávám šelmou lovící za šera. Rád vyčkávám v záloze, abych pak nadšeně a s chutí prokousl tepnu své oběti. PROFANE ORDER hrají bestiální death black metal s démonickým výrazem. Viděl jsem jednou hořet člověka, který se zmítal v nekonečných křečích. Očištěn od zbytečností vstoupil do onoho světa a já už dnes vím, že na mě novinka téhle šílené smečky působí úplně stejně. Pokud máte rádi své noční můry, tak neváhejte ani chvilku. Nepomůžou vám modlitby ani zaříkávání. Vysvobozením bude jenom smrt. Tahle deska se povedla po všech stránkách. Je divoká, šílená, bestiální. Vítejte v pekle! Inferno!Asphyx says:

Invocation did not help, prayers did not help. I was still lying, dead-eyed, afraid of my own shadow. Endless cramps in the gut, fear and hopelessness. Doctors and priests had no recipe for my pain. I was forever condemned into darkness, forever condemned and damned. What did you eat and drink? They asked me again and again, as if they didn't know I was cursed forever. because I have been listening for some time the new album of black death metal maniacs PROFANE ORDER.

I have the insistent feeling that some insidious virus has attacked my viscera. Anger, madness, rot and death, this is what this record is all about. Welcome to the Temple of Endless Darkness and Pain. "Slave Morality" is a completely devastating album with a very deadly atmosphere. While listening, I feel like a victim which, under the nails has stuck sharp spikes of red-hot iron. The band goes to the very edge of the bearable, to the areas we imagine only in bad dreams."Slave Morality" is an album full of death black metal hate. Bestiality meets madness and hatred. With their music, the band perfectly represents the processes that follow immediately after death. Sick sound, occult cover, and especially the infinitely mysterious atmosphere only enhance the overall experience. I feel like I met a man with a beautiful face, a pleasant voice that suddenly turns around and his face is distorted by wild primitive pain. Yes, while listening, I become a beast hunting at dusk. I like to wait than suddenly with enthusiasm I bite the artery of my victim. PROFANE ORDER play the bestial death black metal with a demonic expression. I have seen once a burning man, who has been struggling in endless cramps. Cleansed of uselessness, he entered the other world and I already know that the new album of this crazy band has the same effect on me. If you like your nightmares, don't hesitate for a moment. Prayer and invocation will not help you. Only death will be deliverance. This album was a great success. Is wild, crazy, bestial. Welcome in hell! Inferno!TRACKLIST
01. A Barren and Everlasting Isolation
02. Righteous Spawn (Of the Plague Child)
03. Black Vomit Desecration
04. War (Upon the Modern World)
05. Perverse Demoniac
06. Ancient Blood
07. Antichrist Abomination
08. Hexed (Defiling God's Child)
09. Entranced (By the Morning Star) 

Share this games :

TWITTER