DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 19. ledna 2020

Home » » Recenze/review - CRYPTIC RISING - Putrid Remnants (2020)

Recenze/review - CRYPTIC RISING - Putrid Remnants (2020)CRYPTIC RISING - Putrid Remnants
CD 2020, vlastní vydání

for english please scroll down


Některé mrtvoly již byly ve stádiu značného rozkladu. Vypadá to, že pachatelé nestihli ani vykopat pořádný hrob. Možná se jedná i o výstrahu. Tu uříznutou hlavu, nabodnutou uprostřed, si budu pamatovat celý život. Přitom to začalo jako vždy nevinně. Malá, zcela zbytečná hádka postupně přerostla v absolutní nenávist. Nevím, kdo vzal zbraně do rukou jako první, to teď už je to jedno. Výsledkem jsou zohavené tváře, usekané ruce i nohy, slovo dostaly mačety a palné zbraně. Kdy tohle skončí?

Ne, to není žádný hororový film, ale krutá realita. Na záběry ve zprávách jsem si vzpomněl i při poslechu nové desky amerických šílenců CRYPTIC RISING. Ti letos přicházejí s velmi zajímavou nahrávkou. Plnou krve, temnoty, špíny a krutosti. Kapela původně hrávala post black metal, případně noise, postupně se ale začala víc přiklánět ke smrtícímu kovu. Přesto, nebo možná právě díky zkušenostem z jiných stylů, k němu přistupuje trošku odlišným, zajímavějším způsobem.
Celé album, žhne a pálí, je ošetřeno hutným, mohutným zvukem a morbidním obalem, kterého si ihned všimnete. Kapela je nejsilnější v pomalejších pasážích, u kterých mám sto chutí si vytrhat všechny vlasy. Bolí a drásají mě. Stále se mi při poslechu vkrádá do mozku myšlenka, že otevírám dveře do místnosti, která je vyzdobena zkaženou krví. Vlastně ani nevím proč, možná za to mohou nálady, které slyším, určité tajemno, který mě provází celou dobu. CRYPTIC RISING jsou zkrátka trošku jiní, odlišní a hned si jich všimnete. Pohybujeme se samozřejmě v tom nejhlubším undergroundu, ve starých pitevnách, na opuštěných jatkách. Na místech, do kterých jsou navěky otištěny násilné činy. Možná na někoho bude "Putrid Remnants" působit zcela jinak a má na to svaté právo, ale já mám pocit, že mám ruce ponořené do vnitřností stále ještě teplého těla. Songy jsou velmi pečlivě vystavěné, kapela přesně ví, co a jak chce hrát a výsledkem je album, které doslova masakruje. Ošklivý nechutný death metal s otiskem temnoty!Asphyx says:

Some of the corpses were already in state of decay. Looks like the perpetrators haven't managed to dig a proper grave. Maybe this is also a warning. I will remember that cut off head, impaled in the middle, all my life. As it always began, innocently. A small, completely unnecessary quarrel gradually grew into absolute hatred. I don't know who took the guns first, it doesn't matter any-more. The result is mutilated faces, chopped hands and legs, machetes and firearms acts. When will this finish?

No, it's not a horror movie, but a cruel reality. I remembered the footage in the news while listening to the new album CRYPTIC RISING. They are coming up with a very interesting record this year. Full of blood, darkness, dirt and cruelty. The band originally played post black metal or noise, but gradually began to lean more towards the death metal. Yet, or perhaps because of the experience of other styles, they approaches to it in a slightly different, more interesting way.The whole album, glowing and burning, is treated with a dense, powerful sound and a morbid cover that you will immediately notice. The band is strongest in slower passages where I want to pull out all my hair. It hurts and distracts me. While listening my mind affecting the idea that I open a door to a room that is decorated with spoiled blood. Actually, I don't even know why, maybe the moods that I hear are due to a mystery that has accompanied me all the time. CRYPTIC RISING are just a little different and you will recognize them. We are, of course, in the deepest underground, in old autopsy rooms, in abandoned slaughterhouses. In places where violent acts have been printed forever. Maybe "Putrid Remnants" might look quite different and have a holy right to it, but I feel like my hands are immersed in the intestines of a warm body. The songs are very carefully built, the band knows exactly what they want to play and the result is an album that literally massacres. Ugly disgusting death metal with a dark imprint!


Tracklist:
01. Intro
02. The Terror Is Real
03. Vessel of Dirge
04. Shifter(s)
05. Old Tomb
06. A Convalescent Season
07. Cosmic Death
08. Narcoleptic Predicament

https://crypticrising.bandcamp.com/

https://www.reverbnation.com/crypticrising
https://soundcloud.com/crypticrising
https://open.spotify.com/artist/6JIAVZMC7ZQDxKHlkVLd29?si=Hb8BlhbjSvm5bD8dGclVSA
Share this games :

TWITTER