DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 4. ledna 2020

Home » » Recenze/review - ESOTERIC - A Pyrrhic Existence (2019)

Recenze/review - ESOTERIC - A Pyrrhic Existence (2019)


ESOTERIC - A Pyrrhic Existence
CD 2019, Season of Mist

for english please scroll down

Sledoval jsem jednou šikovného řemeslníka, jak opracovává křišťál. Byla radost tiše přihlížet jeho práci. Byl zručný, zkušený a velmi nadaný. V určitý moment překročil hranice řemesla a vydal se cestou umění. Seděl jsem vedle v úžasu a byl pokorný. Ten člověk už nepracoval rukama, ale spíš srdcem. Byla to nádhera, krása i jakýsi smutek, když se potom loučil se svým dílem. S hudbou to mám nastavené podobně. Poslouchám jí celý život, je pro mě něco jako ženy, záhadná i krásná, pomáhá mi přežít, naplňuje mě. Britské funeral doom death metalisty ESOTERIC mám zařazené v kategorii umělců, kteří již od první své desky vždy přesáhli hranice běžného řemesla. Oni jsou křišťálem, dokonalou esencí toho, co na muzice miluji.

Dokáží totiž přenést moji maličkost do zcela jiných dimenzí, postupně si mě podmanit, otevřít mojí mysl, vzít mě každým novým albem na nekonečný výlet do temné fantazie. Někde mezi bděním a první fází spánku, na tenké hranici smutku a vesmíru, se potkávám s jejich hudbou. Novinka "A Pyrrhic Existence" má slova jen potvrzuje. "A Pyrrhic Existence" je pro mě tichou modlitbou, pokleknutím a sklopením hlavy. Obřadem, návštěvou tajemných míst. Lehkým pápěřím, vznášejícím se ve větru, ale i zkaženou krví, které pomalu odtéká ze zanícené rány. I na novince jsou skladby perfektně zpracované, se zvukem, který bolí až v morku kostí, s obalem, na který se musím neustále dívat. Málokterá skupina si drží kvalitu svých děl pořád na takové úrovni. ESOTERIC jsou jako dobré víno, které objevíte u prarodičů ve sklepě. Vzduchem létají vzpomínky, těch emocí a nálad je taková spousta, že nejdou popsat slovy. Je pro mě ctí, radostí i bolestí, sledovat, jak si kapela hraje s melodiemi. Podobné nahrávky si člověk musí odžít, ztotožnit se s nimi, pochopit. "A Pyrrhic Existence" má na mě až magický účinek. Poslouchám mantru, medituji ve své osamělé kobce, jsem mnichem, snílkem, tulákem po hvězdách. Kdo jsi bez viny tak hoď kamenem. Album je pestré i přes svoji délku, éterické, snové, smutné a hřejivé zároveň. Je jako dech mrtvé milenky, snem o lepším životě, kusem skla, vybroušeným k dokonalosti. Funeral doom death metalový drahokam! Asphyx says:

I once watched a handy craftsman brushing the crystal. It was a pleasure to watch his work quietly. He was skilled, experienced and very talented. At some point he crossed the boundaries of craft and set out on the path of art. I sat beside him in amazement and was humble. The man no longer worked by his hands, but rather by his heart. It was splendour, beauty, and a kind of sadness when he said goodbye to his work. With music I have it similar. I've been listening music all my life, it 's like a woman to me, mysterious and beautiful, helping me survive, giving me sense of my life. British funeral doom death metallers ESOTERIC have been placed in the category of artists who have always exceeded the boundaries of common craft since their first album. They are crystal, the perfect essence of what I love about music.

They can transfer my little thing to completely different dimensions, gradually conquer me, open my mind, take me with every new album for an endless trip to dark fantasy. Somewhere between waking and the first phase of sleep, on the thin line of sadness and universe, I meet their music. The new album "A Pyrrhic Existence" only confirms my words.


"A Pyrrhic Existence" is for me a quiet prayer, kneeling and lowering my head. Ceremony, visiting mysterious places. Light feathers hovering in the wind, but also spoiled with blood that slowly flows from an inflamed wound. Even on the new album, the songs are perfectly processed, with sound that hurts to the core, with a cover that I have to watch constantly. Bands hardly keep the quality of their works at such a level. ESOTERIC is like a good wine that you will discover with grandparents in the cellar. Memories fly through the air, so many emotions and moods are impossible to describe in words. It is an honour, a joy and a pain for me to watch the band play with melodies. Similar recordings must be enjoyed, identified with them, understood. "A Pyrrhic Existence" has a magical effect on me. I listen to the mantra, meditate in my lonely cell, I am a monk, a dreamer, a wanderer for the stars. Who are you without guilt, throw a stone. The album is colorful despite its length, ethereal, dreamy, sad and warm at the same time. It is like the breath of a dead mistress, a dream of a better life, a piece of glass cut to perfection. Funeral doom death metal gemstone!


Tracklist
CD1
1. Descent (27:39)
2. Rotting in Dereliction (15:51)
3. Antim Yatra (04:40)
Total: 0:48:10

CD2
4. Consuming Lies (15:16)
5. Culmination (19:03)
6. Sick and Tired (15:46)
Total: 0:50:05

Line-up
Greg Chandler: Vocals, Guitars
Mark Bodossian: Bass, synths
Joe Fletcher: Drums
Jim Nolan: Guitars
Gordon Bicknell: Guitars

Cover art: Lisa Schubert

Share this games :

TWITTER